35 718 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 9 LIJST VAN CONTROVERSIËLE ONDERWERPEN ZOALS VASTGESTELD DOOR DE KAMER OP 2 FEBRUARI 2021

Ontvangen 3 februari 2021

De (verdere) behandeling van de volgende wetsvoorstellen en/of beleidsdocumenten wordt aangehouden.

A. Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. Vervallen

2. 31 570-29

Brief regering d.d. 17-04-2015 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

3. 31 570-31

Brief regering d.d. 16-12-2015 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester

4. 31 570-32

Brief regering d.d. 22-03-2016 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester

5. 31 570-33

Brief regering d.d. 25-11-2016 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Beschouwing rol en positie burgemeester

6. 31 570-34

Brief regering d.d. 23-02-2018 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Procedure ontslag van een burgemeester

7. 28 479-79

Brief regering d.d. 04-04-2019 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters

8. 35 300-VII-108

Brief regering d.d. 10-03-2020 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda burgemeester

9. 35 300-VII-122

Brief regering d.d. 02-06-2020 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters

10. 30 111-122

Brief regering d.d. 16-12-2019 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens

11. 30 111-123

Brief regering d.d. 17-12-2019 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops

Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018

12. 30 111-125

Brief regering d.d. 15-12-2020 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Evaluatie Wet normering topinkomens 2016–2020

13. 30 111-124

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019

14. 33 118-174

Brief regering d.d. 14-01-2021 – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

B. Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 22 054-334

Brief regering d.d. 27-10-2020 – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Antwoorden op vragen commissie over het rapport «Het Nederlandse

Wapenexportbeleid in 2019»

2. 22 054-336

Brief regering d.d. 15-01-2021 – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Beantwoording vragen over de afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

3. 22 054-333

Brief regering d.d. 27-10-2020 – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Pakistan via Turkije

4. 22 054-332

Brief regering d.d. 09-10-2020 – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag

Aanpassing wapenexportbeleid ten aanzien van Hongkong

C. Buitenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

1. 35332

Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)

Overig

Geen

D. Defensie

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. [Vervallen]

2. [Vervallen]

3. [Vervallen]

E. Economische Zaken en Klimaat

Wetsvoorstellen

1. 35479

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

2. 35423

Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers

3. 35247

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

4. 35594

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

Overig

1. 35 167-28

Brief regering d.d. 22-09-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Rapport van ENCO over kernenergie naar aanleiding van de motie Yesilgöz-Zegerius/Agnes Mulder (Kamerstuk 35 167-15)

2. 35 167-29

Brief regering d.d. 03-11-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Initiële reactie op het ENCO-rapport

3. 32 813-609

Brief regering d.d. 30-10-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Klimaatnota

4. 32 813-644

Brief regering d.d. 09-12-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis

5. 32 813-642

Brief regering d.d. 04-12-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Reactie van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op de Klimaatnota

6. 35 594-6

Brief regering d.d. 24-11-2020 – Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

Ramingstoelichting bij het Wetsvoorstel afbouw salderingsregeling inclusief certificering van het CPB

7. [Vervallen]

8. 32 813-651

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

PBL-advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen

9. 24 095-516

Brief regering d.d. 05-10-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Advies van het Onafhankelijk Adviescollege Toekomstbeleid Radio

10. 24 095-524

Brief regering d.d. 11-11-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Termijn noodverlenging commerciële radiovergunningen

11. 29 502-177

Brief regering d.d. 01-07-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en Sandd

12. 29 502-174

Brief regering d.d. 04-10-2019 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Besluit inzake artikel 47-aanvraag van PostNL

13. 29 502-178

Brief regering d.d. 21-08-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL

14. 29 502-176

Brief regering d.d. 11-12-2019 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Beantwoording vragen commissie over artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd

15. 29 502-173

Brief regering d.d. 27-09-2019 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Artikel 47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd

16. 35 570-XIII-76

Brief regering d.d. 15-12-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Moorlag en Van den Berg over een verkenning om tot een betere marktordening te komen (Kamerstuk 35 300 XIII-90)

17. 29 502-179

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Stand van zaken trajecten postmarkt

18. 35 479-10

Brief regering d.d. 02-10-2020 – Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Nader informatie over de tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19

F. EU- Zaken

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

Geen

G. Financiën

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 32 545-129

Brief regering d.d. 04-01-2021 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Reactie op consultatie IFRS Foundation over rapportage niet-financiële informatie

2. 33 977-35

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Reactie op verzoek commissie over de brief van een beursvennootschap op het gebied van accountancy

3. 33 977-34

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg van 28 september 2020 over Accountancy

4. 28 165-333

Brief regering d.d. 09-11-2020 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Reactie op het verzoek van de commissie over de toekomst van de Volksbank

5. 28 165-335

Brief regering d.d. 30-11-2020 – Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

Antwoord op vragen commissie over de situatie bij de Volksbank

H. Infrastructuur en Waterstaat

Wetsvoorstellen

1. 35396

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail)

2. 34836

Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

3. 33134-(R1972)

Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

4. 29535

Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

5. 35519

Wijziging van de Gemeentewet in verband met differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig

Overig

1. 35 570-A-41

Brief regering d.d. 15-12-2020- Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg MIRT van 7 december 2020 over Ring Utrecht

2. 35 396-13

Brief regering d.d. 11-12-2020 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Toelichting op de financiële afwikkeling, inclusief de btw-afdracht, van het proces tot omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

3. 35 396-9

Brief regering d.d. 26-10-2020 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Publiekrechtelijke omvorming ProRail

4. 35 396-7

Brief regering d.d. 15-07-2020 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Beoogde inwerkingtredingsdatum omvorming ProRail tot zbo

5. 35 396-6

Brief regering d.d. 21-04-2020 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Reactie op de consultatie van de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail (Kamerstuk 35 396)

6. 31 936-823

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Beantwoording vragen commissie over de Definitieve Luchtvaartnota

7. 31 936-821

Brief regering d.d. 03-12-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Reservering PAS 2014 en stikstofberekeningen MER 2014 Lelystad Airport

8. 31 936-820

Brief regering d.d. 20-11-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Definitieve Luchtvaartnota

9. 31 936-803

Brief regering d.d. 06-08-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Toetsbrieven ontwerpLuchtvaartnota

10. 31 936-802

Brief regering d.d. 27-07-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Adviezen ontwerpLuchtvaartnota

11. 31 936-714

Brief regering d.d. 22-01-2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Beantwoording vragen commissie over het marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol en de notificatie Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad

12. 31 936-707

Brief regering d.d. 09-12-2019 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Beantwoording vragen commissie over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

13. 31 936-704

Brief regering d.d. 09-12-2019 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Marktonderzoek Lelystad Airport als overloopluchthaven van Amsterdam Airport Schiphol

14. 31 936-535

Brief regering d.d. 14-12-2018 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Ontwerpbesluit tot wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

15. 29 665-353

Brief regering d.d. 30-01-2019 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Verslag besprekingen Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van Schiphol

I. Justitie en Veiligheid

Wetsvoorstellen

1. 34154

Voorstel van wet van de leden Recourt en Van Oosten tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie)

2. 34537

Wijziging van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering in verband met de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwerken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

3. 35498

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht)

4. 35501

Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen

5. 35687

Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid)

6. 35688-(R2151)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid

Overig

1. 32 761-173

Brief regering d.d. 19-11-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar een nieuwe gegevenswet politie en justitie; herziening van de Wjsg en de Wpg

2. 35 300-VI-132

Brief regering d.d. 28-08-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Onderzoeksrapport Bestuurlijke boetes en de Verklaring Omtrent het Gedrag

3. 29 279-586

Brief regering d.d. 18-03-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Rapport «Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes»

4. 29 517-195

Brief regering d.d. 04-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

5. 28 741-73

Brief regering d.d. 04-11-2019 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker Nadere reactie op de regeling voor voorlopige hechtenis in het jeugdstrafprocesrecht (het stelsel van «schorsen, tenzij»)

6. 28 741-74

Brief regering d.d. 20-12-2019 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Internationaal onderzoek strafmaat jeugd

7. 28 741-75

Brief regering d.d. 29-01-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) «Minderjarigen in een politiecel. Een advies over duur, verblijf en alternatieve locaties»

8. 31 839-722

Brief regering d.d. 23-03-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Beleidsreactie RSJ/RVS-rapport «Intensieve vrijwillige hulp: heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg»

9. 31 839-724

Brief regering d.d. 29-04-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen

10. 28 741-76

Brief regering d.d. 02-06-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

WODC-rapport «Achterlopende ontwikkeling, het begrip «onvoltooide ontwikkeling» in de toepassing van het adolescentenstrafrecht»

11. 24 557-165

Brief regering d.d. 17-12-2019 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Rapporten ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

12. 24 557-168

Brief regering d.d. 03-03-2020- Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Reactie op de aangenomen moties ingediend tijdens het VAO Kansspelen van 11 december 2019

13. 24 557-170

Brief regering d.d. 29-06-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Reactie op bericht «Verbied verslavende games voor minderjarigen» en afdoening toezegging en motie kansspelen

14. 24 557-171

Brief regering d.d. 06-07-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Rapport ontwikkeling toekomstbestendig loterijstelsel

15. 33 996-88

Brief regering d.d. 04-09-2020 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitvoering van enkele moties aangenomen tijdens het VSO besluit Kansspelen op afstand van 18 juni 2020

16. 34 193-11

Brief regering d.d. 24-03-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Stand van zaken prostitutiebeleid

17. 28 638-183

Brief regering d.d. 01-07-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel

18. 29 754-557

Brief regering d.d. 26-08-2020- Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Reactie op de motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Van Toorenburg over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

19. 29 754-585

Brief regering d.d. 10-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Evaluatierapport «Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid»

20. 33 042-38

Brief regering d.d. 23-09-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Uitkomsten audit van het COA over sociale veiligheid en opvanglocaties

21. 19 637-2664

Brief regering d.d. 30-09-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Herbeoordeling veilige landen van herkomst – tranche 2 tot en met 5

22. 27 062-114

Brief regering d.d. 01-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland

23. 32 317-630

Brief regering d.d. 01-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op Vierde jaarverslag Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

24. 32 317-631

Brief regering d.d. 01-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Beleidsreactie WODC-onderzoeksrapport «Decision making on the Balkan route and the EU-Turkey Statement»

25. 19 637-2666

Brief regering d.d. 05-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

26. 27 062-115

Brief regering d.d. 05-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Beleidsreactie Inspectierapport Toezicht op leeftijdsonderzoeken – gecombineerd jaarbericht 2018 en 2019

27. 27 062-116

Brief regering d.d. 26-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Inzet op terugkeer van uitgeprocedeerde minderjarige Afghaanse vreemdelingen

28. 19 637-2668

Brief regering d.d. 26-10-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Antwoorden op vragen van het lid Van den Hul, gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 24 september 2020, om nader te infomeren over de berichtgeving over de sluiting van twee opvangkampen op Lesbos

29. 19 637-2669

Brief regering d.d. 03-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2021

30. 19 637-2670

Brief regering d.d. 04-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Diverse onderwerpen LHBTI in migratiebeleid

31. 19 637-2672

Brief regering d.d. 09-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op rapport Isolatie in vreemdelingendetentie

32. 19 637-2671

Brief regering d.d. 10-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Aanpak van overlastgevende en criminele asielzoekers

33. 19 637-2637

Brief regering d.d. 30-06-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Landenbeleid Libië

34. 19 637-2679

Brief regering d.d. 18-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Beantwoording vragen commissie over o.a. het Landenbeleid Libië

35. 19 637-2674

Brief regering d.d. 18-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Landenbeleid Azerbeidzjan

36. 19 637-2680

Brief regering d.d. 18-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Gebruik van het landeninformatie Content Management System

37. 29 344-146

Brief regering d.d. 24-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op het inspectierapport uitzetting naar Bahrein

38. 19 637-2684

Brief regering d.d. 24-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Escalatiemogelijkheden bij opvangtekort COA

39. 27 062-118

Brief regering d.d. 24-11-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op de moties van het lid Van Ojik over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij achttien jaar zijn geworden en van het lid Van Toorenburg c.s. over verlengde pleegzorg ook mogelijk maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

40. 35 264-8

Brief regering d.d. 09-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Antwoorden op vragen van het lid Van Ojik, gesteld tijdens het notaoverleg van 16 november 2020, over het aantal incidenten in asielzoekerscentra dat verband houdt met de keuze van asielzoekers om wel of juist niet te geloven

41. 26 643-724

Brief regering d.d. 11-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Reactie op verzoek commissie over het rapport van Amnesty International over massasurveillance

42. 29 628-992

Brief regering d.d. 11-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Reactie op verzoek commissie over motivering vertrouwelijkheid AEF-analyse arrestantenzorg

43. 34 861-26

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Jaarrapportage artikel 18 – Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

44. 26 643-729

Brief regering d.d. 14-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Raadsconclusies over rechtmatige toegang tot versleuteld bewijs

45. 33 628-79

Brief regering d.d. 17-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Tweede visitatie NFI

46. 33 033-29

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Voortgang van het traject inzake verdere herziening van de Wet wapens en munitie

47. 29 628-968

Brief regering d.d. 14-07-2020 – Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

48. 29 628-994

Brief regering d.d. 18-12-2020 – voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, P.H. van Meenen (D66)

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit verdeling sterkte en middelenpolitie in verband met de flexibilisering van de operationele inzet

49. 19 637-2688

Brief regering d.d. 16-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Onderzoek WODC over het aantal in Nederland onrechtmatig verblijvende vreemdelingen

50. 19 637-2685

Brief regering d.d. 17-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Voortgang Flexibilisering Asielketen

51. 19 637-2686

Brief regering d.d. 17-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Meewegen onjuist opgegeven leeftijd in asielprocedure

52. 27 062-120

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Samenwerkingsverband Nederland en Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod

53. 19 637-2689

Brief regering d.d. 07-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Voortgang behandeling vertraagde zaken IND

54. 19 637-2690

Brief regering d.d. 08-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

55. 30 573-182

Brief regering d.d. 11-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol Toelatingsregeling buitenlandse investeerders

56. 31 015-221

Brief regering d.d. 11-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Beleidsreactie Slachtoffermonitor 2015–2019

57. 19 637-2692

Brief regering d.d. 11-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op enkele toezeggingen met betrekking tot vreemdelingenbewaring

58. 19 637-2693

Brief regering d.d. 11-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Voortgang Integrale Migratieagenda

59. 19 637-2691

Brief regering d.d. 11-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op verzoek commissie over het bericht «Uitgeprocedeerd homostel op cover vluchtelingenblad: «Het is een enorme blunder»«

60. 33 996-89

Brief regering d.d. 19-01-2021 – Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Reactie op uitvoering van overige moties kansspelen n.a.v. VSO besluit kansspelen op afstand (KOA)

61. 27 062-121

Brief regering d.d. 19-01-2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

Reactie op verzoek van de commissie inzake samenwerkingsverband Nederland-Griekenland en de uitwerking van het Nederlandse herplaatsingsaanbod

J. Koninkrijksrelaties

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

Geen

K. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 32 813-652

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Evaluatie instrumentarium glastuinbouw, de Energiemonitor glastuinbouw 2019 en de Actualisatie raming CO2-doelstelling 2020

2. 2020Z25667

Brief regering d.d. 22-12-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Nationale Eiwitstrategie

3. 33 037-381

Brief regering d.d. 24-12-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM (systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest)

4. 33 037-376

Brief regering d.d. 30-10-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

5. 33 037-379

Brief regering d.d. 20-11-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Diverse adviezen Commissie Deskundigen Meststoffenwet

6. 33 037-380

Brief regering d.d. 23-11-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem

7. 33 037-378

Brief regering d.d. 23-11-2020 – Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2016–2019) en trend (1992–2019)

8. 27 924-75

Brief regering d.d. 29-05-2019 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Pachtnormen 2019

9. 27 924-76

Brief regering d.d. 02-06-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Pachtnormen 2020

10. 27 924-77

Brief regering d.d. 21-09-2020 – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Antwoorden op vragen commissie over pachtnormen 2020

L. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wetsvoorstellen

Geen

Overig

1. 31 288-897

Brief regering d.d. 15-01-2021- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende de invoering van bepalingen omtrent de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en de meerwaarde van een andere taal dan het Nederlands in het hoger onderwijs

2. 29 240-119

Brief regering d.d. 19-06-2020- Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Inspectierapport over de joods-orthodoxe school Cheider 2020

3. 2017Z08123

Brief regering d.d. 13-06-2017- Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Reactie op brief Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK) te Amsterdam m.b.t. kleuteronderwijs

4. 31 293-06

Brief regering d.d. 06-07-2018- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Uitvoering regeerakkoord t.a.v. kleutertoetsen

5. 2019Z01503

Brief regering d.d. 29-01-2019- Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Reactie op verzoek commissie inzake brief WSK met verzoek om aandacht voor overtreding verbod op afname Cito-toetsen in groep 1 en 2 en brief WSK aan Cito m.b.t. normeringsonderzoek «Kleuter in beeld – Taal»

6. 34 398-8

Brief regering d.d. 24-02-2017- Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Nadere reactie op de initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: «Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten» en aanbieding onderzoeksrapport bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

7. 26 695-122

Brief regering d.d. 08-05-2018- Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Beantwoording vragen commissie over cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs

8. 2021Z00202

Brief regering d.d. 07-01-2021- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Reactie op verzoek commissie over het bericht «Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt»

9. 35 207-39

Brief regering d.d. 18-12-2020- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

10. 35 207-38

Brief regering d.d. 18-12-2020- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Samenwerking met China op het gebied van onderwijs en wetenschap

11. 31 288-892

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Visie op het lectoraat

12. 31 288-893

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Internationale Kennis- en Talentstrategie

13. 35 207-35

Brief regering d.d. 03-07-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning

14. 31 288-894

Brief regering d.d. 27-11-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap

15. 31 288-872

Brief regering d.d. 03-07-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Onderzoek naar cyberaanval Universiteit Maastricht en maatregelen cyberveiligheid

16. 31 288-870

Brief regering d.d. 26-06-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over het afstaan van intellectueel eigendom (Kamerstuk 31 288-842)

17. 22 452-80

Brief regering d.d. 26-06-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Reactie op de brief van het Interstedelijk Studentenoverleg inzake de Annual International Student Survey 2020

18. 31 288-876

Brief regering d.d. 11-09-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Stand van zaken proces hernieuwde inzet kennisdiplomatie

19. 31 288-877

Brief regering d.d. 23-09-2020- Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Intellectuele eigendomsrechten en studenten

20. 31 288-896

Brief regering d.d. 15-12-2020 – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs

M. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wetsvoorstellen

1. 35589

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV

2. [vervallen]

3. 35673

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie)

4. 35638

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47)

Overig

1. 35 613-11

Brief regering d.d. 18-01-2021 – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Reactie op verzoek commissie naar aanleiding van de wetenschappelijke toets over het Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof (Kamerstuk 35 613)

2. 29 544-970

Brief regering d.d. 23-01-2020 – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Rapport Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap)

3. 29 544-1021

Brief regering d.d. 15-07-2020 – Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Technische uitwerking van het advies van de Commissie Regulering van werk

N. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wetsvoorstellen

1. 35515

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

2. 34445

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Overig

1. 34 104-234

Brief regering d.d. 04-07-2018 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg

2. 34 104-255

Brief regering d.d. 08-07-2019 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg

3. 31 765-433

Brief regering d.d. 30-08-2019 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

4. 31 765-455

Brief regering d.d. 15-11-2019 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg

5. 29 247-325

Brief regering d.d. 09-12-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Antwoorden op vragen commissie over Houtskoolschets acute zorg

6. 29 247-314

Brief regering d.d. 03-07-2020 – Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

Houtskoolschets acute zorg

7. 34 990-5

Brief regering d.d. 30-01-2020 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Onderzoeksrapport van het PERSPECTIEF-onderzoek «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers»

8. 32 647-84

Brief regering d.d. 07-01-2021 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Rapportage maatschappelijke dialoog laatste levensfase

9. 29 248-324

Brief regering d.d. 12-10-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik

10. 33 077-24

Brief regering d.d. 15-10-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Verzekerdenmonitor 2020

11. 29 689-1090

Brief regering d.d. 10-12-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM)

12. 25 268-193

Brief regering d.d. 18-12-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Evaluatierapport over het functioneren van het Zorginstituut Nederland over de periode 2014–2019

13. 29 689-1078

Brief regering d.d. 21-09-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Definitief risicovereveningsmodel 2021

14. 29 689-1080

Brief regering d.d. 28-09-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020

15. 29 689-1081

Brief regering d.d. 12-10-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan

16. 29 689-1082

Brief regering d.d. 13-10-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden

17. 29 689-1088

Brief regering d.d. 11-11-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars

18. 29 689-1089

Brief regering d.d. 01-12-2020 – Minister voor Medische Zorg, T. van Ark

Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek

19. 34 104-315

Brief regering d.d. 28-12-2020 – Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

Naar boven