Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het Natuurprogramma Westerschelde, te weten:

- de motie-Van der Staaij c.s. over alternatieven voor ontpoldering (26980, nr. 30).

(Zie vergadering van 5 oktober 2006.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven