Agenda opgesteld 3 februari 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien».

– de motie-Voortman/Recourt over toegankelijker en transparanter ingerichte internetconsultaties

– de motie-Amhaouch over een evaluatie van het beleid voor toekenning van lobbypassen

– de motie-Koser Kaya over ter consultatie brengen van discussiedocumenten

– de motie-Koser Kaya over gratis toegang tot relevante contactgegevens van ambtenaren

– de motie-Recourt/Voortman over op basis van een impactanalyse van wet- en regelgeving mensen uitnodigen om mee te praten

– de motie-Recourt/Voortman over de omgang met belangenbehartigers

– de motie-Recourt/Voortman over een lobbyparagraaf over de gemaakte belangenafweging bij elke wet en elk groot beleidsonderwerp

4. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid)

34 506 (bijgewerkt t/m amendement nr. 19)

– nader gewijzigd amendement Voordewind/Van Veldhoven (19, I) over te hanteren leeftijdsgrenzen voor kinderarbeid

– artikel 1

– nader gewijzigd amendement Voordewind/Van Veldhoven (19, II)(invoegen artikel 1a)

– artikel 2

– amendement Voordewind/Van Veldhoven (16) over het via één centraal punt openbaar maken van verklaringen

– artikel 3

– amendement Dijkgraaf (18) over onderzoek bij het afsluiten of vernieuwen van contracten met leveranciers

– amendement Dijkgraaf (17) over beperking van het onderzoek tot de directe leveranciers van de onderneming

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 8

– gewijzigd amendement Van Veldhoven (14) over de mogelijkheid om de wet bij koninklijk besluit te laten vervallen

– artikel 9

– artikel 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet zorgplicht kinderarbeid

– de motie-Voordewind/Van Veldhoven over het op vrijwillige basis openstellen van het register vanaf 2018

– de motie-Voordewind/Servaes over leefbaar loon als voorwaarde binnen een aangescherpt inkoopbeleid van de overheid

– de motie-Servaes/Voordewind over wetgeving om dwangarbeid en moderne slavernij te bestrijden

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport «Welvaart in kaart»

De Voorzitter: mw. Voortman trekt haar motie op stuk nr. 21 in.

– de motie-Thieme/Gesthuizen over het Financieel Jaarverslag Rijk aanvullen met thema's uit de monitor brede welvaart

– de motie-Thieme/Gesthuizen over maatschappelijke effecten betrekken bij de doorrekening van het regeerakkoord

– de motie-Thieme/Voortman over de gevolgen van beleid op welvaartsindicatoren

– de motie-Wassenberg c.s. over structurele aandacht voor immateriële componenten van brede welvaart

– de motie-Voortman c.s. over gegevens van de monitor brede welvaart gebruiken voor systematische beleidsevaluatie

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over gelijke kansen in het onderwijs en Schoolkosten

– de gewijzigde motie-Vermue/Rog over de schoolkosten voor minderjarige mbo-leerlingen

– de motie-Vermue/Jasper van Dijk over een limiet aan de vrijwillige ouderbijdrage

– de motie-Vermue c.s. over het hoogste schooladvies leidend laten zijn

– de motie-Van Meenen c.s. over initiatieven met onderwijs voor leerlingen van 2 tot 18 jaar en 10 tot 14 jaar op één school

– de motie-Van Meenen c.s. over het stimuleren van dubbele of brede schooladviezen

– de motie-Grashoff/Van Meenen over de criteria voor excellente scholen

– de motie-Grashoff c.s. over een financiële stimulans voor brede brugklassen

– de motie-Grashoff c.s. over nader onderzoek naar de omvang van schaduwonderwijs

– de gewijzigde motie-Rog/Vermue over verlenging van de kwalificatieplicht

– de motie-Duisenberg over het schooladvies en het advies van de eindtoets op hetzelfde moment bekendmaken

– de motie-Jasper van Dijk over de bekostiging van de basisuitrusting voor studenten door mbo-scholen

8. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

9. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

34 377 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikel I, onderdelen A t/m F

– amendement Bisschop (7,I) over de verdeling van restzetels via een systeem van grootste overschotten (invoegen onderdelen Fa en Fb)

– onderdeel G

– amendement Bisschop (7,II)

– onderdeel H

– onderdeel I

– amendement Bisschop (7,III) (invoegen onderdelen Ia en Ib)

– onderdelen J t/m M

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Kieswet

– de motie-Bisschop/Schouten over wijziging van het stelsel van toekenning van reststemmen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Peuro»

– de motie-Merkies c.s. over een parlementaire enquête over de invoering van de euro

– de motie-Omtzigt over voorlichting van de Raad van State over verbetering van de handhaving van Europese afspraken

De Voorzitter: ik stel voor het burgerinitiatief met de stemmingen over de moties als behandeld te beschouwen en de initiatiefnemers hierover schriftelijk te informeren onder dankzegging voor het initiatief.

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de screening van asielzoekers

– de motie-Fritsma over een volledige asielstop

– de motie-Fritsma over hermetisch afsluiten van asielzoekerscentra

– de motie-Keijzer over op identificatielocaties veiligstellen van bagage en gegevensdragers

– de motie-Keijzer over op alle identificatielocaties uitlezen van gegevensdragers van inkomende asielzoekers

– de motie-Keijzer over voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel op alle identificatielocaties

– de motie-Bontes over meteen vastzetten van asielzoekers totdat er een zorgvuldige screening is gemaakt

– de motie-Tellegen/Recourt over inzichtelijk maken van de meerjarige behoeftestelling van de Koninklijke Marechaussee

– de motie-Verhoeven over een snelle start van de asielprocedure na de eerste identificatie van asielzoekers

– de motie-Recourt/Tellegen over een adequaat niveau van screening van nareizigers

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang Strategische Agenda, Prestatieafspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

– de motie-Verhoeven c.s. over het waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

– de motie-Verhoeven/Van Meenen over de financiële ondersteuning bij studievertraging als gevolg van een functiebeperking of overmacht

– de motie-Grashoff over het schrappen van de korting in 2017 op zes hogescholen

– de motie-Grashoff over geen selectie aan de poort bij schakeltrajecten

– de motie-Bruins/Van Meenen over verhogen van de kwijtschelding voor studenten met een functiebeperking

– de motie-Bruins/Asante over goede en laagdrempelige psychische hulpverlening op iedere instelling

– de motie-Rog c.s. over richtlijnen voor de financiële ondersteuning uit het profileringsfonds voor studenten die een beroep doen op overmacht

– de motie-Rog over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijk maken voor het mkb

– de motie-Straus/Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

– de motie-Straus/Duisenberg over advies van de KNAW over zelfcensuur en beperking van diversiteit van perspectieven in de wetenschap

– de motie-Mei Li Vos/Asante over actief aanbieden van schakeltrajecten

– de motie-Mei Li Vos over valorisatie bij NWO-subsidies monitoren

– de motie-Jasper van Dijk over financiering van schakeltrajecten voor doorstromers binnen het hoger onderwijs

– de motie-Jasper van Dijk over aanwenden van de publieke financiering van industrial doctorates voor onafhankelijk onderzoek

14. Debat over het toekomstig energiebeleid met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

15. Debat over de Belastingdienst met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Debat over de staat van de Europese Unie met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

8

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

6

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

4

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren:

2

minuten

Houwers, Klein, Monasch en Van Vliet:

1

minuut

en 4 minuten voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement

17. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 21/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Investeringsagenda Belastingdienst (AO d.d. 2/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Dieselfraude (AO d.d. 19/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 18/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2015 (AO d.d. 25/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 18/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (voortzetting)

25. Gezamenlijke behandeling van:

Herindeling van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân

Samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde

Samenvoeging van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren

Samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar

26. Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.)

27. Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht en om de overgangsbepalingen voor onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland te verlengen en aanpassing van de Wet studiefinanciering BES om die in overeenstemming te brengen met de uitvoeringspraktijk

28. Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard

29. Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (onder voorbehoud van aanmelding als hamerstuk)

Langetermijnagenda

Dinsdag 14 februari

14.00 uur

Woensdag 15 februari

10.15 uur

Donderdag 16 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 414

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet

34 414, nr. 10 (overgenomen)

– de motie-Kerstens over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een flexibele AOW

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 399

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Voorzitter: mw. Bruins Slot wenst haar motie op stuk nr., 65 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 399, nr. 63

– de motie-Leijten over niet minder maar meer rechtsbescherming na harmonisering van de wetten

32 399, nr. 64

– de motie-Leijten over toezicht op de naleving van de aanbevelingen uit het rapport van de commissie-Hoekstra

32 399, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over de kosten voor een zorgvuldige uitvoering van de wet

32 399, nr. 66

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over de regierol van de officier van justitie binnen de verplichte ggz

32 399, nr. 67

– de motie-Pia Dijkstra over de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen

32 399, nr. 68 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra/Voortman over de tolkenvergoeding binnen de Wet verplichte ggz

32 399, nr. 72 (gewijzigd, was nr. 69)

– de motie-Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

32 399, nr. 70

– de motie-Pia Dijkstra over het hanteren van een implementatietijd van minimaal achttien maanden

32 399, nr. 71

– de motie-Bouwmeester c.s. over een richtlijn om de open norm «onmiddellijk» nader in te vullen

– VSO stand van zaken uitwerking wijzigingen tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf (29 279, nr. 366)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 19/01)

– VAO Participatiewet (AO d.d. 26/01)

34 325 (voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)) (voortzetting)

34 165 (voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) (voortzetting))

34 596 (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) +

34 597 (Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 584 (Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) (re- en dupliek)

34 516 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

34 479 (Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)) (voortzetting)

21, 22 en 23 februari (week 8)

– VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

– VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18/01)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

– VAO Criminaliteitsbestrijding (AO d.d. 02/02)

– VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 355 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen)

34 575 (Verzamelwet Zvw 2016)

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Krokusreces (tevens verkiezingsreces): week 9, 10 en 11

21, 22 en 23 maart (week 12)

– Afscheid van de Kamer in oude samenstelling (22 maart)

– Beëdiging van de leden (23 maart)

28, 29 en 30 maart (week 13)

34 508 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 472 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren)

34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

4, 5 en 6 april (week 14)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 519-(R2071) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen)

34 483 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten)

11, 12 en 13 april (week 15)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

18, 19 en 20 april (week 16)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

34 628 (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet)

Meireces: week 17 en 18

9, 10 en 11 mei (week 19)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

34 571 (Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning)

16, 17 en 18 mei (week 20)

33 603 (Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321))

23, 24 en 25 mei (week 21)

34 493 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

7. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

8. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

9. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

10. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

11. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

12. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

14. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

15. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

16. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

17. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

18. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

19. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

20. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

21. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

23. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

24. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

25. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

26. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

27. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

28. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

29. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

30. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

31. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

32. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

33. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

34. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

35. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

36. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

37. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

38. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

39. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

40. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

41. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

42. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

44. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

45. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

46. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

47. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

48. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

49. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

50. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

51. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

52. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

53. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

55. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

56. Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over het bericht dat kinderen in de jeugdzorg in de knel komen na hun achttiende (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

59. Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave (Van Helvert) (Minister I&M)

60. Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie-Smaling/Jan Vos (31 239, nr. 246) over de Drentse Veenkoloniën (Smaling) (Minister EZ)

61. Debat over de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

62. Debat over het bericht dat verkiezingsuitslagen eenvoudig te hacken zijn (Verhoeven) (Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

6. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

9. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

11. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

13. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

14. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

17. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

18. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ’t Wout) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

22. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

26. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

27. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

28. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

29. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

31. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

35. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

37. Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling (Potters) (Staatssecretaris VWS)

38. Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt (Pieter Heerma) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees (Belhaj) (Minister V&J)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:

«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Naar boven