Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021

Agenda opgesteld 16 april 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 april

14.00 uur

Woensdag 21 april

10.15 uur

Donderdag 22 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 613

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

35 613 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk/Kwint (16,I) over tenminste het minimumloon bij aanspraak op ouderschapsverlof en geboorteverlof

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk/Kwint (16,II)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m H

  • Indien 16 verworpen:

  • – amendement Smeulders (9) over het volledig doorbetalen van ouderschapsverlof

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk/Kwint (16,III)

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk/Kwint (16,IV)

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Palland c.s. (20,I) over het oprekken van de leeftijdsgrens naar 18 jaar t.a.v. ouderschapsverlof en flexibel werken (invoegen onderdeel Ja)

– onderdeel K

– gewijzigd amendement Palland c.s. (20,II)

– onderdeel L

– gewijzigd amendement Palland c.s. (20,III)

– onderdeel M

– onderdeel N

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– gewijzigd amendement Palland c.s. (20,IV)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel II

– artikelen III t/m XIII

– amendement Tielen (15) over een evaluatietermijn van drie jaar

– artikel XIV

– artikelen XV en XVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet betaald ouderschapsverlof

35 613, nr. 17

– de motie-Tielen over een toegankelijkheidstoets op verlofregelingen

35 613, nr. 18

– de motie-Palland/Van Weyenberg over het monitoren van effecten van het wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

31 015, nr. 210

– de motie-Westerveld/Kuiken over een schaderegeling voor nabestaanden van jongeren die zelfmoord hebben gepleegd

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

De Voorzitter: de fractie van de SP wenst de motie op stuk nr. 201 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 570-VIII, nr. 201 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Futselaar c.s. over waarborgen dat onderwijsgeld weglekt naar particuliere bureaus

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat «Besluit eindexamens 2021 en kabinetsreactie op de moties over examens voortgezet speciaal onderwijs»

31 289, nr. 456

– de motie-Kwint c.s. over de rol van de mentor bij het mondeling examen in het voortgezet speciaal onderwijs

31 289, nr. 457 (aangehouden)

– de motie-Westerveld c.s. over afzien van herindicaties van toelaatbaarheidsverklaringen

31 289, nr. 458

– de motie-De Hoop over beter recht doen aan de verscheidenheid binnen de groep staatsexamenkandidaten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Stand van zaken Leesoffensief

28 760, nr. 108

– de motie-Tielen over een compact resultatenoverzicht over leesvaardigheid

28 760, nr. 109

– de motie-Van Meenen over de centrale examens Nederlands en moderne vreemde talen hernieuwen

28 760, nr. 110

– de motie-Kwint/Peters over alleen inzetten op wetenschappelijk bewezen leesmethodes

28 760, nr. 111

– de motie-De Hoop/Westerveld over het verbeteren van de kansengelijkheid die verband houdt met leesvaardigheid

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Staatsdeelnemingen

De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 347 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 165, nr. 339

– de motie-Van Raan over voorkomen dat binnen Air France-KLM bonussen worden uitgekeerd

28 165, nr. 340

– de motie-Van Raan over sancties verbinden aan het niet naleven van mvo-beleid

28 165, nr. 341

– de motie-Van Raan over bij het deelnemingenbeleid aandacht besteden aan het begrip «brede welvaart»

28 165, nr. 342

– de motie-Van Raan over duurzamere vormen van energieopwekking voor Bonaire

28 165, nr. 344

– de motie-Alkaya over geen aandelenbonus voor de topman van Air France-KLM

28 165, nr. 343

– de motie-Alkaya over het stoppen van de achteruitgang van de arbeidsomstandigheden bij KLM

28 165, nr. 345

– de motie-Heinen over aanpassing van nationale of Europese afspraken over aandelenbonussen bij staatssteun

28 165, nr. 346

– de motie-Hammelburg over bonusuitkeringen bij staatssteun aankaarten bij de Europese Commissie

28 165, nr. 347 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Baarle/Hammelburg over brede diversiteit nastreven bij staatsdeelnemingen

28 165, nr. 348

– de motie-Nijboer over ov-bedrijven voldoende compensatie bieden voor gemiste inkomsten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid

19 637, nr. 2708

– de motie-Jasper van Dijk c.s. over Armenië niet langer tegenwerpen als veilig land van herkomst of veilig derde land

19 637, nr. 2709

– de motie-Jasper van Dijk/Kuik over het direct naturaliseren van circa 10.000 pardonners

19 637, nr. 2710

– de motie-Jasper van Dijk over het beter waarborgen van redelijkheid en evenredigheid in de uitvoering

19 637, nr. 2711

– de motie-Markuszower over alle illegalen vastzetten of uitzetten en de grenzen sluiten

19 637, nr. 2712

– de motie-Ellemeet c.s. over tijdens de kabinetsformatie terughoudendheid toepassen wat betreft terugkeerbesluiten

19 637, nr. 2713

– de motie-Ellemeet c.s. over de discretionaire bevoegdheid weer inrichten als instrument voor maatwerk in schrijnende situaties

19 637, nr. 2714

– de motie-Kuzu over de discretionaire bevoegdheid weer in het leven roepen

19 637, nr. 2715

– de motie-Kuzu over onderzoeken of de discretionaire bevoegdheid kan worden neergelegd bij een externe commissie

19 637, nr. 2716

– de motie-Kuzu over uitbreiding van het nationale UNHCR-quotum voor hervestiging

19 637, nr. 2717

– de motie-Kuzu over uitbreiding van de huidige kinderpardonregeling

19 637, nr. 2718

– de motie-Piri c.s. over een betere monitoring van EU-steun aan Griekenland

19 637, nr. 2719

– de motie-Eerdmans over strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland

19 637, nr. 2720

– de motie-Bisschop over een snellere en efficiëntere afhandeling van asielaanvragen

19 637, nr. 2721

– de motie-Bisschop over pleiten voor relocatie van alleenstaande kinderen naar het Griekse vasteland

19 637, nr. 2722

– de motie-Ceder over deelnemen aan een kopploeg ter uitvoering van het migratiepact

19 637, nr. 2723

– de motie-Ceder/Jasper van Dijk over onafhankelijk onderzoek naar de inhoudelijke besluitvorming over asielverzoeken

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

33 037, nr. 384

– de motie-Van Campen c.s. over een nulmeting van de huidige situatie van het mestbeleid

33 037, nr. 385

– de motie-Bromet/Thijssen over geen subsidies meer verlenen voor mestvergisting

33 037, nr. 386

– de motie-Edgar Mulder over de laagste fosfaatgebruiksnorm verhogen naar 55 kilo per hectare

33 037, nr. 387

– de motie-Edgar Mulder over geen hoger afromingspercentage dan 10% hanteren bij transacties in fosfaatrechten

33 037, nr. 388

– de motie-Vestering over instellen van fokbeperkingen voor melkvee om gedwongen slacht te voorkomen

33 037, nr. 389

– de motie-Vestering over het stapsgewijs verlagen van de sectorale stikstofplafonds

33 037, nr. 390

– de motie-Bisschop over het voornemen om niet-grondgebonden bedrijven te verplichten alle mest af te voeren

33 037, nr. 391 (aangehouden)

– de motie-Boswijk c.s. over onderzoeken hoe hoogwaardige landbouwgronden in Nederland beschermd kunnen worden

33 037, nr. 392

– de motie-Boswijk c.s. over een derde, privaat spoor in de uitwerking van het nieuwe mestbeleid

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Wijziging Besluit houders van dieren vanwege een aanpassing van het verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur

28 286, nr. 1175 (aangehouden)

– de motie-Graus over een verbod op alle dieronvriendelijke hulp- en trainingsmiddelen

28 286, nr. 1176

– de motie-Wassenberg over een verbod op de verkoop van stroomhalsbanden

28 286, nr. 1177

– de motie-Wassenberg over geen uitzonderingen op het gebruik van stroomstootapparatuur

28 286, nr. 1178 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over een gezamenlijke trainingsschool voor overheidshonden

28 286, nr. 1179

– de motie-Bisschop/Van der Plas over een uitzondering voor laagenergetische halsbanden

28 286, nr. 1180

– de motie-Bisschop/Van der Plas over geen verbod op elektronische erfafscheiding

28 286, nr. 1181

– de motie-Beckerman over het verbieden of uitfaseren van de verkoop van stroomstootapparatuur

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

33 835, nr. 183

– de motie-Graus/Vestering over onderbrengen van de huidige twee dierenwelzijnsteams van de NVWA bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

33 835, nr. 184

– de motie-Bromet c.s. over een onderzoek naar illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

33 835, nr. 185

– de motie-Tjeerd de Groot over het NVWA-rapport niet betrekken bij besluitvorming over de dierenwelzijnsteams

33 835, nr. 186

– de motie-Vestering/Wassenberg over voorstellen voor een parlementaire ondervraging over het NVWA-toezicht

33 835, nr. 187

– de motie-Vestering/Wassenberg over de NVWA weghalen bij Ministerie van LNV

33 835, nr. 188

– de motie-Bisschop/Van der Plas over het voorkomen van rechtsongelijkheid bij het handhaven op etikettering

33 835, nr. 189

– de motie-Bisschop c.s. over bij de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel recht doen aan de juridische situatie van knelgevallen

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Biotechnologie en tuinbouw

De Voorzitter: dhr. Boswijk wenst zijn motie op stuk nr. 376 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 428, nr. 375

– de motie-Vestering over een importverbod op genetisch gemanipuleerde soja

27 428, nr. 376 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Boswijk c.s. over versterking van het kwekersrecht

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maritiem

31 409, nr. 312 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over interventiebevoegdheid voor de Kustwacht

31 409, nr. 313

– de motie-Gijs van Dijk c.s. over containers altijd laten vastzetten door gecertificeerde sjorbedrijven

31 409, nr. 314

– de motie-Tjeerd de Groot/Geurts over een stappenplan voor niet-vrijblijvende verkeersbegeleiding bij storm

31 409, nr. 315 (aangehouden)

– de motie-Van Esch c.s. over pleiten voor sluiting van de zuidelijke vaarroute voor containerschepen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vliegveiligheid

31 936, nr. 850

– de motie-Alkaya over de koepelorganisatie van verkeersvliegers betrekken bij het (her)certificeren van vliegtuigen

31 936, nr. 851

– de motie-Van Raan over het aantal vliegtuigbewegingen verminderen tot maximaal 300.000 per jaar

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld

33 529, nr. 851

– de motie-Beckerman c.s. over voldoende middelen en een totaalplan

33 529, nr. 852

– de motie-Beckerman c.s. over schadeafhandeling door het IMG

33 529, nr. 853

– de motie-Beckerman c.s. over een goede en rechtvaardige aanpak van complexe schades en funderingsschades

33 529, nr. 854

– de motie-Beckerman c.s. over de NAM, Shell en Exxon hun rechtvaardige deel laten betalen

33 529, nr. 855

– de motie-Agnes Mulder/Boucke over het optuigen van een regeling voor een rechtvaardige compensatie

33 529, nr. 856

– de motie-Grinwis c.s. over middelen voor alle vormen van geestelijke zorg in het aardbevingsgebied

33 529, nr. 857

– de motie-Grinwis c.s. over de huidige toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden evalueren

33 529, nr. 858

– de motie-Grinwis/Beckerman over de bedoeling van het wettelijk bewijsvermoeden overbrengen aan het IMG

33 529, nr. 859

– de motie-Nijboer c.s. over de waardedalingsregeling voor ondernemers gereed hebben in 2021

33 529, nr. 860

– de motie-Nijboer/Beckerman over garanderen dat de NAM aan haar verplichtingen kan blijven voldoen

33 529, nr. 861

– de motie-Kops over in kaart brengen hoeveel gedupeerden afzien van schademelding

33 529, nr. 862

– de motie-Kops/Wilders over alle gedupeerden volledig schadeloos stellen in 2021

33 529, nr. 863

– de motie-Van Haga over het Groninger gasveld niet sluiten

33 529, nr. 864

– de motie-Van Haga over minimaal een waakvlamscenario nastreven

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Overzicht ontwikkelingen op het gebied van de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen

De Voorzitter: dhr. Koerhuis wenst zijn motie op stuk nr. 219 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 325, nr. 217

– de motie-Beckerman over bezien of het Bouwbesluit toevoeging behoeft

28 325, nr. 218

– de motie-Bromet over aanpassen van de regelgeving voor brandveiligheid

28 325, nr. 219 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koerhuis/Beckerman over de inventarisatie van brandgevaarlijke gevels afronden

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwen

32 847, nr. 731

– de motie-Nijboer over de toewijzing van nieuwbouwwoningen

32 847, nr. 732

– de motie-Beckerman over het niet tegenwerken van wooncoöperaties door wooncorporaties

32 847, nr. 733

– de motie-Bromet over het sneller afbouwen van de hypotheekrenteaftrek

32 847, nr. 734

– de motie-Boulakjar/Koerhuis over het oplossen van belemmeringen rondom prefabwoningen

32 847, nr. 735

– de motie-Boulakjar over proeftuinen voor natuurinclusief bouwen

32 847, nr. 736

– de motie-Koerhuis over een woondeal Zwolle-Deventer

32 847, nr. 737

– de motie-Koerhuis over een tussenrapportage met kansrijke opties voor de IJmeerverbinding

32 847, nr. 738

– de motie-Koerhuis over het beleidsneutraal overzetten van geluidsregels

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Discriminatie

30 950, nr. 222 (ingetrokken)

– de motie-Azarkan over de analyse van de inzet van mysteryguests

30 950, nr. 223

– de motie-Azarkan over geen diensten of producten afnemen van organisaties die discrimineren

30 950, nr. 224

– de motie-Azarkan over de bestrijding van discriminatie als gevolg van de coronacrisis

30 950, nr. 225

– de motie-Azarkan over een grootschalig onderzoek naar anti-Aziatische discriminatie

30 950, nr. 226

– de motie-Azarkan over een profielschets voor de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme

30 950, nr. 227

– de motie-Azarkan over geen plaats in het politieapparaat voor agenten die zich discriminerend uitlaten over burgers

30 950, nr. 228

– de motie-Belhaj c.s. over overheidsinstanties etniciteit niet laten gebruiken om fraude te bestrijden

30 950, nr. 229

– de motie-Belhaj c.s. over een prioriteit maken van het tegengaan van risicoprofilering op grond van etniciteit

30 950, nr. 230

– de motie-Leijten over het uitvoeren van de aangenomen motie-Kwint/Leijten over discriminatie door de Belastingdienst

30 950, nr. 231

– de motie-Vestering/Van Esch over veiligheid en demonstratierecht voor demonstranten tegen Zwarte Piet

30 950, nr. 232

– de motie-Vestering/Van Esch over de impact van de import van grondstoffen op lokale gemeenschappen van kleur

30 950, nr. 233 (aangehouden)

– de motie-Ceder/Azarkan over een discriminatietoets opnemen in het Integraal Afwegingskader

30 950, nr. 234 (aangehouden)

– de motie-Bromet over de participatie van mensen met een beperking bij de totstandkoming van wetgeving en beleid

Stemming

21. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Cybersecurity

26 643, nr. 753

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over het opstellen van een cyberverdedigingsprotocol

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Verkeersveiligheid

29 398, nr. 913 (ingetrokken)

– de motie-Peter de Groot over wijziging van de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

29 398, nr. 914

– de motie-Geurts over handhaving met het oog op minder risico voor kwetsbare verkeersdeelnemers op een ongeval in bewoond gebied

29 398, nr. 915

– de motie-Jansen over verhoging van de maximumsnelheid overdag naar ten minste 130 km/u

29 398, nr. 916

– de motie-Jansen over onderzoek naar invoering van een maximumsnelheid hoger dan 130 km/u

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Voorzitter: mw. Marijnissen wenst haar motie op stuk nr. 1111 wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 295, nr. 1106

– de motie-Paternotte c.s. over mensen zelf de keuze laten om alsnog gevaccineerd te worden met beschikbare vaccins die niet binnen de vaccinatiestrategie worden toegepast

25 295, nr. 1107

– de motie-Wilders c.s. over bewerkstelligen dat de terrassen weer geopend worden

25 295, nr. 1108

– de motie-Wilders c.s. over breed communiceren dat de buitenactiviteiten op Koningsdag 2021 doorgaan

25 295, nr. 1109

– de motie-Wilders/Van Haga over de Efteling heropenen

25 295, nr. 1110

– de motie-Marijnissen c.s. over de hoogte van de zorgbonus handhaven op € 500 per persoon

25 295, nr. 1111 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Marijnissen c.s. over overleg met Duitsland over de verplichting van een negatieve testuitslag

25 295, nr. 1112

– de motie-Ploumen c.s. over mogelijk maken dat kwetsbare mensen onder de 60 jaar gebruik kunnen maken van AstraZenecavaccins

25 295, nr. 1113

– de motie-Westerveld/Ploumen over een nationale vaccinatiewachtlijst

25 295, nr. 1114

– de motie-Van Haga/Wilders over kinderen tot 18 jaar vrijstellen van een testsamenleving

25 295, nr. 1115 (aangehouden)

– de motie-Van Haga over gratis testen bij het instellen van een testsamenleving

25 295, nr. 1116

– de motie-Van Haga over de TOZO verhogen tot het wettelijk minimumloon

25 295, nr. 1117

– de motie-Van Haga c.s. over alle activiteiten in de buitenlucht per direct weer toestaan

25 295, nr. 1118

– de motie-Van Haga c.s. over per direct de terrassen openen

25 295, nr. 1119 (aangehouden)

– de motie-Van Esch over niet langer toestaan van het tentoonstellen van en de handel in dieren via dierenbeurzen en dierenmarkten

25 295, nr. 1120

– de motie-Segers/Paternotte over onderzoeken wat nodig is om gratis zelftests ter beschikking te stellen aan sociale minima

25 295, nr. 1121

– de motie-Segers/Stoffer over heroverwegen van de sneltestpilots met casino's en speelhallen

25 295, nr. 1122 (aangehouden)

– de motie-Stoffer/Van Haga over de financiële steun voor filiaalbedrijven zo snel mogelijk verruimen

25 295, nr. 1123

– de motie-Stoffer c.s. over meer prioriteit in het openingsplan voor verruiming van bezoekersaantallen bij rouw- en trouwplechtigheden

25 295, nr. 1124

– de motie-Kuzu/Stoffer over keuzevrijheid geven aan burgers over welk vaccin ze toegediend willen krijgen

25 295, nr. 1125

– de motie-Kuzu/Ploumen over de gereserveerde middelen voor sneltesten inzetten voor het openen van middelbaar en hoger onderwijs

25 295, nr. 1126 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over bewerkstelligen dat geen enkele onderwijsinstelling studenten of leerlingen mag weigeren op basis van vaccinatie- of teststatus

25 295, nr. 1127

– de motie-Den Haan over aanpassen van de bezoekersregeling voor thuiswonende ouderen die al zijn gevaccineerd

25 295, nr. 1128

– de motie-Den Haan c.s. over echtparen boven de 65 jaar de mogelijkheid geven samen gevaccineerd te worden

25 295, nr. 1129 (aangehouden)

– de motie-Van der Plas over ontheffing voor andere dan antigeensneltesten

25 295, nr. 1130

– de motie-Van der Plas over stoppen met lekken van kabinetsbesluiten

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

35 718

De lijst van controversiële onderwerpen

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 28)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel A:

– voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (28) (toevoegen brief)

– Onderdelen A t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (23) (toevoegen wetsvoorstellen en brieven)

– Onderdeel H

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel I:

– voorstel van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (24) (vervallen en toevoegen wetsvoorstellen en toevoegen brieven)

– Onderdelen I en J

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (25) (toevoegen brieven)

– Onderdeel K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (27) (vervallen en toevoegen brieven)

– Onderdeel L

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel M:

– voorstel van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (22) (toevoegen wetsvoorstel en brieven)

– Onderdeel M

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (26) (toevoegen brieven)

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

35 778, nr. 1

Voordracht voor de vervulling van vacatures in het College van onderzoek integriteit

De Voorzitter: ik stel voor, conform het voorstel van het presidium, de voordracht van mw. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt als voorzitter en dhr. drs. F.M.H. van Dijk als lid van het College van onderzoek integriteit vast te stellen.

N.B. de fractie van de PVV heeft verzocht om een schriftelijke stemming over de voordracht van dhr. dr. P. Overeem als lid van het College. Er volgt nog nadere informatie over de wijze van schriftelijk stemmen.

26. Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 565, nr. 1

27. Debat over het burgerinitiatief «EHBO in het onderwijs» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

28. Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

35 632, nr. 3

29. Tweeminutendebat Oprichting van de 100% beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals BV met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 872, nr. 247

30. VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 267, nr. 21

31. VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25 422, nrs. 273 en 268

32. Tweeminutendebat Nucleaire veiligheid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 089, nr. 182

33. VSO Externe veiligheid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 404, nr. 104

35. VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 576, nr. 224

36. Tweeminutendebat Natuur met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-32, nrs. 1277 en 1279

37. Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22-2-2021 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 398

38. Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

35 703

39. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 705

40. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair)

35 684

41. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

35 617

42. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het laten vervallen van de verplichting een proces-verbaal van aangifte bij de politie op te maken in geval van diefstal of vermissing van het rijbewijs, en enkele andere wijzigingen (Wet digitale melding vermissing rijbewijs)

35 664

43. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020)

35 618

44. Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329))

Langetermijnagenda

vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021 (week 17 en 18)

– meireces 2021

11, 12 en 13 mei 2021 (week 19)

– VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/patiëntveiligheid/medisch beroepsgeheim/ kwaliteitszorg (AO d.d. 09/11)

– VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 02/11)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

– VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32 315, nr. 15)

– VAO Arbeidsmarkt (arbeidsmarktbeleid/ arbeidsmarktdiscriminatie/ jongeren op de arbeidsmarkt) (AO d.d. 7/12)

– Tweeminutendebat Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (30 490, nr. 36)

– VAO Belastingontwijking (AO d.d. 11/02)

– VSO Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 244)

– VSO Toezicht WSW 2019, strategisch programma WSW en governance corporatiesector (29 453, nr. 528)

-35 552-(R2148) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten))

35 504 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet om het reclameverbod aan te scherpen)

35 626 (Wijziging van de Wet milieubeheer)

35 668 (Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie)

35 548 (Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021))

35 551 (Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding)

35 677 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus))

35 685 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake specifieke aanpassingen in economisch steun- en herstelpakket))

35 723 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitbreiding economisch steun- en herstelpakket))

35 665 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

35 513 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen)

35 145 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

18, 19 en 20 mei (week 20)

– VAO Medische ethiek/donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (AO d.d. 15/10)

– Burgerinitiatief «Stop de Hondenbelasting» (35 569, nr. 1)

35 593 (Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten)

35 564 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

35 606 (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

35 648 (Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn)

35 693 (Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

35 335 (voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 157 (voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 562 (Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van grondslagen voor het verwerken van gepseudonimiseerde persoonsgegevens ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met het toevoegen van de bevoegdheid voor het CIZ om geaggregeerde informatie te genereren en verstrekken aan de Minister van VWS ten behoeve van het doen van ramingen)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 515 (Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg))

35 406 (voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))

34 891 (voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 522 (Wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met de bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

35 287 (Regels over de verdeling van pensioen bij scheidingen vanaf 2021 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021))

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

35 400 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds))

34 420 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 216 (Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

Te agenderen debatten

1. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

2. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

3. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

4. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

5. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

6. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

7. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

8. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

9. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Bromet) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

10. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

11. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

12. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

13. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

14. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

15. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

16. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

17. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

18. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

19. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

20. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

21. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

22. Debat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

23. Debat over studievoorschot, toegankelijkheid en leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

24. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

25. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

27. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

28. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

29. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

30. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

31. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

32. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

33. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

34. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

35. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

36. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

37. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

38. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

39. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

40. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

41. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

42. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

43. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

44. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

45. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

46. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

47. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

48. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

49. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

50. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

51. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

52. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

53. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

54. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

55. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

56. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

57. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS, Minister BZK)

58. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

59. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

60. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

61. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

62. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

63. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

64. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

65. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

66. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

67. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

69. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

70. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

71. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

72. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (Staatssecretarissen Financien)

73. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

74. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

75. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

76. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

77. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

78. Debat over het advies van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid (Van Gent) (Minister BZK)

79. Debat over het PBL rapport over het woonlastenneutraal verduurzamen van koopwoningen (Van der Lee) (Minister BZK, Minister EZK)

80. Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie (Van Dam) (Minister J&V)

81. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (Minister Financiën)

82. Debat over het nieuwe EU-pact voor asiel en immigratie (Baudet) (Staatssecretaris J&V)

83. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

84. Debat over het groeifonds (Nijboer) (Minister Financiën, Minister EZK)

85. Debat over bedreigingen van de media (Kuiken) (Minister J&V)

86. Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (Sienot) (Minister EZK)

87. Debat over het bericht dat het leger informatie verzamelt over de Nederlandse samenleving (Belhaj) (Minister Defensie)

88. Debat over de benoeming van een lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Pia Dijkstra) (Minister J&V)

89. Debat over het rapport van de OVV over het ongeval met de NH90-helikopter op Aruba (Belhaj) (Minister Defensie)

90. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen) (Minister-President, Minister Financiën)

91. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

92. Debat over het voorstel om het vetorecht in de Europese Unie gedeeltelijk af te schaffen (Maeijer) (Minister-President)

93. Debat over een school die leerlingen dwingt voor hun geaardheid uit te komen (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

94. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

95. Debat over het economisch steunpakket (Gijs van Dijk) (Minister EZK, Minister SZW)

96. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (Minister BZK)

97. Debat over de werkwijze van de NCTV (Azarkan) (Minister J&V)

98. Debat over de behandeling van migranten in de procedures bij de IND (Kuzu) (Staatssecretaris J&V)

99. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

6. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

7. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

11. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

12. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

16. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

25. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

29. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

30. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

32. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers en over de toename van het aantal illegalen in Nederland (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

36. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

38. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

39. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

45. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

47. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

49. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

50. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

51. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

53. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (Minister BZK)

56. Dertigledendebat over dreigende pensioenkortingen (De Jong) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse Minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (Minister Financiën, Minister I&W)

59. Dertigledendebat over het bericht dat ruim 1.000 illegalen niet worden uitgezet (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over geweld tegen gebedshuizen (Azarkan) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

62. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

63. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

65. Dertigledendebat over het bericht dat de leden van het Adviescollege Levenslanggestraften overwegen op te stappen (Smeets) (Minister voor Rechtsbescherming)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 19 april 2021 van 13.30 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het CBR

Woensdag 23 juni van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de jaarverslagen 2020 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Recesperiodes

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022