Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 24 april 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 april

14.00 uur

Woensdag 29 april

10.15 uur

Donderdag 30 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO 380-kV hoogspanningsverbinding West-Brabant

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 186 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 023, nr. 186 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven over de bevoegdheid voor de gebiedscoördinator om oplossingen voor te stellen voor schrijnende gevallen

29 023, nr. 187

– de motie-Van Veldhoven over de uitwerkingstermijn voor burgeralternatieven

29 023, nr. 188

– de motie-Klever over het niet aanleggen van een nieuwe 380kV-verbinding

29 023, nr. 189

– de motie-Dik-Faber over inzichtelijk maken van kosten voor verkabeling

29 023, nr. 190

– de motie-Geurts over meewegen van de economische gevolgen van een hoogspanningstracé in het tracébesluit

29 023, nr. 191

– de motie-Albert de Vries c.s. over alternatieven voor het 380kV-tracé West-Brabant

29 023, nr. 192

– de motie-Van Bommel over het toetsen van tracéalternatieven aan leidende principes

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma

21 501-07, nr. 1252

– de motie-Bruins Slot/Merkies over het continueren van het verlaagde btw-tarief

21 501-07, nr. 1253

– de motie-Schouten/Bruins Slot over uiterlijk 1 juni een definitief winningsbesluit nemen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

32 156, nr. 55

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de Nationale Monumentenorganisatie in oprichting

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten en in te stemmen met de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur.

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel

29 689, nr. 601

– de motie-Leijten over marktwerking niet van toepassing verklaren op de huisartsenzorg

29 689, nr. 602

– de motie-Leijten over de wijze waarop een budgetpolis is afgesloten

29 689, nr. 603 (ingetrokken)

– de motie-Pia Dijkstra over maatregelen tegen betalen van goodwill

29 689, nr. 604

– de motie-Pia Dijkstra over inventariseren waar mededinging wringt

29 689, nr. 605

– de motie-Bruins Slot over stellen van een maximum aan reserves van zorgverzekeraars

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 646

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

33 646 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Leijten (9)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m M

– amendement Leijten (7)

– onderdeel N

– onderdeel O

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen

33 646, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Leijten over verplicht melden van onverwachte en ongewenste voorvallen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 8

Brief van het presidium over de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 041

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

34 041 (bijgewerkt t/m amendement nr. 29)

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst het amendement op nr. 21 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdeel A

– amendement Smaling/Van Veldhoven (19)

 • Indien 19 verworpen

 • – amendement Van Veldhoven/Smaling (18)

 • Indien 23 verworpen

 • – amendement Jan Vos (10, I) (invoegen onderdeel Da)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Jan Vos (10,II) (invoegen onderdeel Ga)

– onderdeel B

– amendement Ouwehand (24, II) (invoegen onderdelen Ba en Bb)

– gewijzigd amendement Jan Vos/Van Tongeren (29, I) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Jan Vos/Van Tongeren (29,II) (invoegen onderdeel Ca)

– amendement Smaling (20,I) (invoegen onderdeel Ca)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Jan Vos/Van Tongeren (29,III) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Van Veldhoven (28) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Ouwehand (24, III) (invoegen onderdelen Da en Db)

– gewijzigd amendement Van Tongeren/Jan Vos (23, I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • Indien 23 verworpen

 • – amendement Jan Vos (10, I) (invoegen onderdeel Da)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Jan Vos (10,II) (invoegen onderdeel Ga)

– onderdeel E

– amendement Van Veldhoven (26) (invoegen onderdelen Ea en Eb)

– onderdelen F en G

– amendement Smaling (20,II) (invoegen onderdelen Ga t/m Gc)

– gewijzigd amendement Van Tongeren/Jan Vos (23, II) (invoegen onderdelen Ga en Gb)

 • Indien 23 verworpen:

 • – amendement Jan Vos (10,II) (invoegen onderdeel Ga)

– gewijzigd amendement Jan Vos/Van Tongeren (29, IV) (invoegen onderdelen Ga en Gb)

– onderdelen H t/m M

– amendement Smaling (15)

– onderdeel N

– artikel I

– subamendement Smaling (27)

– gewijzigd amendement Jan Vos/Ouwehand (12,II) (invoegen artikel IA)

– artikelen II tot en met IV

– amendement Ouwehand (24, IV) (invoegen artikel IVa)

– artikel V

– amendement Ouwehand (24, I)

– gewijzigd amendement Jan Vos/Ouwehand (12,I)

NB: Indien zowel amendement 24 als amendement 12 wordt aangenomen, vervalt in de door amendement 24,I in te voegen zinsnede: alsmede.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten

34 041, nr. 30

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over de onafhankelijkheid van de deskundige die verificaties uitvoert

34 041, nr. 31

– de motie-Smaling over stijgend mijnwater in Limburg

34 041, nr. 32

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over ontsluiten van niet-bedrijfsgevoelige informatie van het Staatstoezicht op de Mijnen

34 041, nr. 33

– de motie-Van Tongeren over eventuele belasting op schenkingen bij schadevergoedingen

34 041, nr. 34

– de motie-Ouwehand over uitsluiten van mijnbouw in Natura 2000-gebieden

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid

De Voorzitter: aangezien de moties vragen om intrekking van de AMvB c.q. aanpassing van het Uitvoeringsbesluit, zal er eerst worden gestemd over motie nrs. 82 en 85 alvorens er wordt gestemd over de overige moties.

33 979, nr. 77

– de motie-Smaling over alleen volledig grondgebonden groei voor de meest intensieve bedrijven

33 979, nr. 78

– de motie-Smaling over inzet van grond voor weidegang

33 979, nr. 79

– de motie-Smaling over andere opties voor de melkveehouderij dan dierrechten

33 979, nr. 80

– de motie-Geurts over kiezen tussen de referentiejaren 2013 en 2014

33 979, nr. 81

– de motie-Geurts/Dijkgraaf over regionale mestafzet binnen een straal van 30 kilometer

33 979, nr. 82

– de motie-Ouwehand over intrekken van de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

33 979, nr. 83

– de motie-Ouwehand over ook sturen op het halen van maatschappelijke doelen

33 979, nr. 84

– de motie-Ouwehand over een moratorium op de bouw van megastallen

33 979, nr. 85

– de motie-Ouwehand over aanpassing van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

33 979, nr. 86

– de motie-Dik-Faber c.s. over het reguleren van de fosfaatproductie

33 979, nr. 87

– de motie-Dik-Faber/Smaling over het reserveren van ruimte onder het sectorale fosfaatplafond

33 979, nr. 88

– de motie-Dik-Faber over regionale mestafzet binnen een straal van 20 kilometer

33 979, nr. 89

– de motie-Graus/Dijkgraaf over de regionale kringloop van mest en voer

33 979, nr. 90

– de motie-Dijkgraaf c.s. over het hanteren van een foutenmarge

33 979, nr. 91

– de motie-Dijkgraaf c.s. over vijf jaar uitstel van grondgebondenheid

Stemming

13. Stemming over aangehouden motie ingediend bij de Wet verantwoorde groei melkveehouderij

33 979, nr. 46

– de motie-Ouwehand over het maximeren van de melkproductie per hectare

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Boeken

32 300, nr. 7

– de motie-Van Veen over evaluatie van de vaste boekenprijs

32 300, nr. 8

– de motie-Van Veen over korting voor studenten ingeschreven bij een instelling voor hoger onderwijs

32 300, nr. 9

– de motie-Van Veen/Bergkamp over verruiming van de combinatieverkoop voor individuele boekhandelaren

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 44 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 650, nr. 43

– de motie-Siderius over een stagequotum voor bedrijven met meer dan 150 werknemers

33 650, nr. 44 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over nieuwe afspraken die leiden tot meer kans op een bbl-plek

33 650, nr. 45 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen/Lucas over erkenning van uitzendbureaus die de beroepspraktijkvorming van leerlingen verzorgen

33 650, nr. 46

– de motie-Van Meenen over een lespakket op maat voor herintreders en bijscholers

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen

31 524, nr. 241

– de motie-Jasper van Dijk/Rog over extra geld voor kleine, unieke opleidingen

31 524, nr. 242

– de motie-Jasper van Dijk over verzelfstandiging van opleidingen binnen roc's

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorg voor ernstig zieke kinderen

29 247, nr. 203

– de motie-Leijten/Kooiman over zorg voor kinderen met een medische grondslag onderbrengen in de Wlz

29 247, nr. 204

– de motie-Leijten/Kooiman over geen korting op het budget voor intensieve kindzorg

29 247, nr. 205

– de motie-Dik-Faber c.s. over palliatieve zorg voor ernstig zieke kinderen

29 247, nr. 206

– de motie-Bergkamp c.s. over de vraag of het persoonsgebonden budget toereikend is

29 247, nr. 207

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over het vorm en inhoud geven aan de zorgcoördinator

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de MH17 en de informatiepositie van de Nederlandse regering

33 997, nr. 39

– de motie-Omtzigt over een inventarisatie van alle relevante documenten over de MH17

33 997, nr. 40

– de motie-Sjoerdsma over een eigenstandige analyse over vliegen boven conflictgebieden

33 997, nr. 41

– de motie-Bontes over het openbaar maken van alle documenten over MH17

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Waddenzee en Noordzee

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 39 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 450, nr. 39 (gewijzigd, was nr. 32 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Ouwehand c.s. over het opschorten van vergunningsaanvragen voor proefboringen in de Waddenzee

20. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie over de gebeurtenissen in Tuitjenhorn met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over de uitkomsten van de onderhandelingen inzake de bed, bad en brood-regeling met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank m.b.t. de pgb’s met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Rechtspraak (AO d.d. 1/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Politie (AO d.d. 09/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Noodhulp (AO d.d. 08/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Nederlandse inzet m.b.t. Natuurlijke Hulpbronnen en Conflictgrondstoffen (AO d.d. 09/04 en 22/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 22/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Woningcorporaties (AO d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 251

34. VSO over de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Arbeidsmarktdiscriminatie (AO d.d. 15/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 059

36. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Langetermijnagenda

Meireces: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015 (week 19 en 20)

19, 20 en 21 mei (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2014 (20 mei)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

– VAO Betalingsverkeer (AO d.d. 26/03)

– VAO Beleggingsverzekeringen (AO d.d. 15/04)

– VAO Kiesrechtaangelegenheden (AO d.d. 22/04)

34 109 (Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet))

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 092 (Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend))

34 082 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

34 123 (Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

26, 27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat (26 mei)

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) + (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)

34 038 (Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) + 34 039 (Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

9, 10 en 11 juni (week 24)

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

16, 17 en 18 juni (week 25)

– nog te bepalen

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (1 juli)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03) (te agenderen na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen van de commissie)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bevolkingsdaling/Krimp (AO d.d. 16/04) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

6. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

8. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

9. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

10. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

11. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

12. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

13. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

14. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

16. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

17. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

18. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

19. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

20. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

21. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

22. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

23. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

24. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

25. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

26. Debat over het middel RoundUp en over bijengif (Smaling) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

27. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

28. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

29. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

30. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

31. Debat over de problematiek rond serviceflats (Monasch) (Minister W&R)

32. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

33. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

34. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

35. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

7. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

16. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

17. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

19. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

21. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

22. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

23. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

27. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

28. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

30. Dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

31. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

32. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

35. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

37. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

38. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het ontslaan van uitzendkrachten i.v.m. de invoering van de Wet werk en zekerheid (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over de aanpak van de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant (Kooiman) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 1 juni van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon (33 953)

Maandag 22 juni van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota 2015

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016