Publicaties over dossier 34059

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (54 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18094 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (1213 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 19 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de de Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator) (Stb. 2017, 124) en van de Wet van 22 maart 2017, houdende wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen en de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PbEU 2015, L 341/1) (Stb. 2017, 125)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2017 Staatsblad 2017, 176 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Klein Koninklijk Besluit Download icon PDF (51 kB)

  Besluit van 24 april 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2017 Staatsblad 2017, 174 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Wet Download icon PDF (51 kB)

  Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2017 Staatsblad 2017, 13 Ministerie van Economische Zaken
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (9 kB)

  Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen over de latere inwerkingtreding van de KEI-wetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34059, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (322 kB)

  Gezamenlijke marsroute voor start pilot Civiel

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (145 kB)

  Stand van zaken besluitvorming start verplichte fase civiele zaakstroom

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van Rijkswetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie alsmede in verband met de uitbreiding van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen); Brief inzake besluitvorming gefaseerde inwerkingtreding wetgeving KEI

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34059, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Wet Download icon PDF (8 kB)

  Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatsblad 2016, 440 Ministerie van Veiligheid en Justitie