Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 6 juni 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 juni

14.00 uur

Woensdag 11 juni

10.15 uur

Donderdag 12 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO SUWI-onderwerpen

De Voorzitter: mw. Schut-Welkzijn wenst haar motie op stuk nr. 512 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 448, nr. 512 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schut-Welkzijn/Dijkgraaf over opzeggen van het socialezekerheidsverdrag met Marokko

26 448, nr. 513

– de motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over aanscherpen van de autorisatie-eisen voor Suwinet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 871

Implementatie van richtlijn nr. 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures (PbEU L 142)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningmarkt en Huursector

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 223 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 926, nr. 221

– de motie-Karabulut over een gematigd huurbeleid

27 926, nr. 222

– de motie-Karabulut over de doelstellingen van het woonakkoord en gerelateerde maatregelen

27 926, nr. 223 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut/Knops over de novelle bij het wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

27 926, nr. 224

– de motie-Fritsma over de verhuurderheffing en de daaraan verwante inkomensafhankelijke huurverhogingen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 846

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33 846 (bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

– amendement Jasper van Dijk (20)

– artikel 1

– artikelen 2 t/m 4

– amendement Bergkamp (10)

– amendement Bisschop (19, I)

– amendement Rutte/Keijzer (26)

  • Indien 26 wordt verworpen:

  • – amendement Monasch/Jasper van Dijk (22)

– amendement Jasper van Dijk (18)

– artikel 5

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (42)

– amendement Jasper van Dijk (28)

– amendement Dik-Faber (34)

– amendement Monasch (30, I)

– gewijzigd amendement Keijzer c.s. (41, I)

– gewijzigd amendement Keijzer c.s. (41, II)

– artikel 6

– artikelen 7 en 8

– amendement Monasch (30, II)

– amendement Bisschop (19, II)

– artikel 9

– amendement Bisschop (19, III)

– artikel 10

– artikel 11

– amendement Jasper van Dijk (23)

– artikel 12

– amendement Monasch/Jasper van Dijk (24)

– amendement Monasch c.s. (29)

– artikel 13

– artikel 14

– amendement Bisschop/Keijzer (27)

– artikel 15

– artikelen 16 t/m 31

– beweegredenen

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

33 846, nr. 35

– de motie-Bergkamp/Monasch over de invulling van de vijf bibliotheekfuncties

33 846, nr. 36

– de motie-Bergkamp/Dik-Faber over de bestrijding van laaggeletterdheid

33 846, nr. 37

– de motie-Keijzer over de algemene maatregel van bestuur over een buurtinitiatiefrecht

33 846, nr. 38

– de motie-Dik-Faber over een landelijke bibliotheekpas voor alle openbare bibliotheken én de Koninklijke Bibliotheek

33 846, nr. 39

– de motie-Dik-Faber c.s. over de toegankelijkheid van informatie voor blinden en slechtzienden

33 846, nr. 40

– de motie-Klein over de dekking van de vijf bibliotheekfuncties per gemeente

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 913

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

De Voorzitter: dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 248 te wijzigen, nader te wijzigen en vervolgens opnieuw aan te houden.

27 858, nr. 248 (gewijzigd, nader gewijzigd en aangehouden)

– de nader gewijzigde motie-Smaling/Van Gerven over naar de Kamer sturen van de gegevens uit de gewasbeschermingsmonitor

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

33 691

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

33 691 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, aanhef

– onderdelen A en B

– amendement Fokke/Litjens (10,I)

– amendement Schouw (15,I)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Fokke/Litjens (10,II)

– onderdeel Ea

– amendement Schouw c.s. (14,I)

– onderdeel F

– amendement Schouw c.s. (14,II)

– onderdeel G

– amendement Fokke /Litjens (10,III)

– onderdeel H

– onderdelen I t/m K

– amendement Litjens c.s. (13,I)(invoegen onderdeel Ka)

– onderdelen L en M

– amendement Litjens c.s. (13,II)

– onderdeel N

– gewijzigd amendement Van Raak (12,I)

– onderdeel O

– onderdeel P

– gewijzigd amendement Heijnen/Fokke (6,I)

– onderdeel Q

– onderdelen R tot en met U

– artikel I

– artikel II, aanhef

– onderdeel A

– amendement Fokke/Litjens (10,IV)

– amendement Schouw (15,II)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– amendement Fokke/Litjens (10,V)

– onderdeel Da

– amendement Schouw c.s. (14,III)

– onderdeel E

– amendement Schouw c.s. (14,IV)

– onderdeel F

– amendement Fokke/Litjens (10,VI)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m K

– gewijzigd amendement Van Raak (12,II)

– onderdeel L

– onderdeel M

– gewijzigd amendement Heijnen/Fokke (6,II)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m T

– artikel II

– artikel III, aanhef

– onderdelen A en B

– amendement Fokke/Litjens (10,VII)

– amendement Schouw (15,III)

– onderdeel C

– onderdelen D en E

– amendement Fokke/Litjens (10,VIII)

– onderdeel Ea

– onderdelen F t/m K

– gewijzigd amendement Van Raak (12,III)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m X

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– onderdeel A

– amendement Fokke/Litjens (10,IX)(invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B

– amendement Fokke/Litjens (10,X)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet

33 691, nr. 16

– de motie-Litjens c.s. over onderzoek naar het woonplaatsvereiste voor wethouders

33 691, nr. 17

– de motie-Fokke c.s. over een voorstel om zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers te korten op hun vergoeding

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invoering van een leenstelsel voor studenten

24 724, nr. 124

– de motie-Schouten over compensatie voor uitwonende studenten met een functiebeperking

24 724, nr. 125

– de motie-Schouten over een financiële tegemoetkoming voor studenten die een meerjarige bètatechnische master volgen

24 724, nr. 126

– de motie-Schouten over behouden van de eenoudertoeslag als gift

24 724, nr. 127

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van het leenstelsel

24 724, nr. 128

– de motie-Beertema over het in stand houden van de basisbeurs voor de bachelorfase

24 724, nr. 129

– de motie-Rog over voldoen aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over schaliegas

De Voorzitter: op verzoek van mw. Ouwehand zal er eerst worden gestemd over motie nr. 8 alvorens te stemmen over de overige moties.

33 952, nr. 8

– de motie-Ouwehand over nu het besluit nemen om niet over te gaan tot de winning van schaliegas in Nederland

33 952, nr. 2

– de motie-Van Tongeren over het opschorten van het besluitvormingsproces over de locatie en randvoorwaarden voor proefboringen en winning

33 952, nr. 3

– de motie-Van Tongeren c.s. over het verbieden van schaliegaswinning

33 952, nr. 4

– de motie-Van Tongeren c.s. over het voldoen aan voorwaarden van rechtvaardiging en veiligheid

33 952, nr. 5

– de motie-Agens Mulder c.s. over één structuurvisie voor de ondergrond waar schaliegas deel van uitmaakt

33 952, nr. 6

– de motie-Van Veldhoven over de Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek

33 952, nr. 7

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een rol voor decentrale overheden bij besluitvorming

33 952, nr. 9

– de motie-Ouwehand/Van Veldhoven over niet onder het regime van de Crisis- en herstelwet plaatsen van eventuele (proef)boringen naar schaliegas in Nederland

33 952, nr. 10

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over het schrappen van de verticale begrenzing voor uitsluiting van schaliegaswinnig in drinkwatergebieden

33 952, nr. 11

– de motie-Jan Vos c.s. over het uitsluiten van onaanvaardbare risico's ten aanzien van het grondwater

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 379 te wijzigen en mw. Ypma haar motie op stuk nr. 380. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 839, nr. 379 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten/Siderius over vijf punten om kinderen een betere leefomgeving te bieden

31 839, nr. 380 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ypma over een concrete ambitie op het gebied van inhuisplaatsingen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen

30 597, nr. 442

– de motie-Agema over terugdraaien van het sluiten van de verzorgingshuizen

30 597, nr. 443

– de motie-Keijzer over specifieke afspraken met de zorgkantoren over afrekenbare doelstellingen

16. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

18. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Onderzoeksrapport «Veiligheid van vreemdelingen» en suïcide Armeense asielzoeker (AO d.d. 28/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Politietrainingsmissie Afghanistan (AO d.d. 15/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Burundi en Rwanda (AO d.d. 21/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Milieuraad (AO d.d. 03/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 984, nr. 470

24. VSO inzake de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Behandelvoorbehoud inzake de EU-voorstellen over biologische productie en etikettering (AO d.d. 04/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 509

27. Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 615

28. Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 123)

33 816

29. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 863

30. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)

33 911

31. Wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra

33 838

32. Goedkeuring van het op 26 juni 2013 te Brussel tot stand gekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014–2020, overeenkomstig de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst, en betreffende de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing zijn (Trb. 2013, 145)

33 886

33. Wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 juni (week 25)

33 136, nr. 8

– VSO Aangepaste planning van de Structuurvisie Ondergrond

– VAO Medische zorg voor vreemdelingen (AO d.d. 28/05)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 16/04),

– VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05)

– Burgerinitiatief «Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst» (33 898, nr. 1)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 837 (Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 onder andere in verband met het invoeren binnen de rijksdienst van verplichtingen-kasagentschappen en van een gezamenlijke accountantsdienst en in verband met het uitbreiden van de voorhangprocedure bij de Staten-Generaal ter zake van bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen door het Rijk (Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001))

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

33 796 (Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de verbetertermijn voor zeer zwakke instellingen die bestaan uit basisscholen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en scholen als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs)

-33 328 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid))

33 168 (Wijziging van de Wet cliëntenrechtenzorg en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President) (24 juni)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

1, 2 en 3 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2014 (2 juli)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

– VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30 373, nr. 50) (commissie voert nog nader schriftelijk overleg)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s) (Kamer wacht op bestuurlijke visie van het kabinet)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

3. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

4. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

5. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

6. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

7. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

8. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

9. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

10. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

11. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

12. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

13. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

14. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

15. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ) (voorafgegaan door een brief)

16. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

19. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

20. Debat over het functioneren van de NZa (Klever) (Minister VWS)

21. Debat over het bericht «Schippers zet NZA onder druk» (Bruins Slot) (Minister VWS)

22. Debat over de brandstofaccijnzen (Omtzigt) (Staatssecretaris van Financiën)

23. Debat over terugkerende Syriëgangers (Bontes) (Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ, Minister Defensie)

2. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

3. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

4. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Merkies/Omtzigt) (Staatssecretaris en Minister Financiën, Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

6. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

10. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

13. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

14. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

16. Dertigledendebat over de brief inzake de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over het rapport van de OESO over de arbeidsmarktpositie van ouderen (Klein) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over het bericht «EU moet meer doen tegen illegale immigratie» (Van Hijum) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Agnes Mulder) (Minister EZ)

20. Dertigledendebat over het vertrouwen van advocaten in het justitiebeleid van het kabinet (Schouw) (Minister en Staatssecretaris V&J)

21. Dertigledendebat over de voortgang van het herstel van woningen in Groningen (Van Veldhoven) (Minister EZ)

22. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de instemming van het College Financieel Toezicht voor een leningsverzoek van Curaçao terwijl de begroting niet op orde is (Bosman) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

25. Dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over de regierol van de zorgverzekeraars in het zorgstelsel (Klever) (Minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (33 685)

Maandag 23 juni 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veterenanennota

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 30 juni 2014 van 10.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Initiatiefnota-Ypma: «Samenwerken voor onderwijs, over het wegnemen van wettelijke belemmeringen bij het starten en onderhouden van samenwerkingsscholen» (33 893)

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015