Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 14

14 Stemmingen moties Stikstofproblematiek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de stikstofproblematiek,

te weten:

 • -de motie-Klaver c.s. over de aanpak van de stikstofimpasse aanmerken als groot project (32670, nr. 173);

 • -de motie-Harbers/Geurts over verschaffen van inzicht aan boeren zodat zij een goede keuze kunnen maken (32670, nr. 174);

 • -de motie-Kops over substantieel versoepelen van de stikstofregels (32670, nr. 176);

 • -de motie-Ouwehand over een juridisch houdbaar plan van aanpak (32670, nr. 177);

 • -de motie-Ouwehand over niet openen van Lelystad Airport (32670, nr. 178);

 • -de motie-Ouwehand over geen doorgang vinden van de Formule 1 in Zandvoort (32670, nr. 179);

 • -de motie-Ouwehand over onderzoeken of andere landen de Habitatrichtlijn volledig uitvoeren (32670, nr. 180);

 • -de motie-Ouwehand over terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 km/u (32670, nr. 181);

 • -de motie-Van Otterloo over alle maatregelen aan de voorkant toetsen aan het beoordelingskader van de Raad van State (32670, nr. 182);

 • -de motie-Van Otterloo over een EU-brede aanpak van de stikstofproblematiek (32670, nr. 183);

 • -de motie-Futselaar over een tijdelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie voor het in stand houden van de vitale infrastructuur (32670, nr. 184);

 • -de motie-Futselaar over een tijdelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie voor de woningbouw (32670, nr. 185);

 • -de motie-Bisschop over meer investeren in emissiereductie door techniek- en managementmaatregelen (32670, nr. 186);

 • -de motie-Bisschop over vaststellen van een drempelwaarde van 0,05 mol per hectare (32670, nr. 187);

 • -de motie-Bisschop over een betere prioriteitstelling in het Natura 2000-beleid (32670, nr. 188);

 • -de motie-Baudet over bij maatregelen om de stikstofuitstoot terug te dringen ook de mogelijkheden om immigratie in te perken betrekken (32670, nr. 189);

 • -de motie-Baudet over de Raad van State vragen om ook naar de juridische houdbaarheid van de Duitse toetsingsmethode te kijken (32670, nr. 190).

(Zie vergadering van 17 oktober 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klaver stel ik voor zijn motie (32670, nr. 173) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Bisschop (32670, nr. 186) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de agrarische sector kansen ziet voor emissiereductie door meer beweiding, beluchting en verdunning van mest, minder kunstmestgebruik en minder stikstof in het voer, en benutting daarvan bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering;

verzoekt de regering te voorkomen dat inzet op sanering ten koste gaat van inzet op emissiereductie door techniek- en managementmaatregelen;

verzoekt de regering tevens in te zetten op snelle erkenning van reductiemethoden, ook van managementmaatregelen, op financiële ondersteuning en op benutting van deze methoden bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 191, was nr. 186 (32670).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Harbers/Geurts (32670, nr. 174).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kops (32670, nr. 176).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32670, nr. 177).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32670, nr. 178).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32670, nr. 179).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32670, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (32670, nr. 181).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Otterloo (32670, nr. 182).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Otterloo (32670, nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, DENK en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (32670, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Futselaar (32670, nr. 185).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, 50PLUS, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bisschop (32670, nr. 191, was nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Haga, 50PLUS, DENK, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bisschop (32670, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (32670, nr. 188).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Baudet (32670, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De motie is verworpen, meneer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Ik wil graag een hoofdelijke stemming voor de motie die nu in stemming wordt gebracht, want dit is zó ontzettend belangrijk voor Nederland. Ik wil graag dat elk Kamerlid individueel hier moet kiezen.

De voorzitter:

Oké. We gaan dus hoofdelijk stemmen over de motie op stuk nr. 190 (32670) van de heer Baudet over de Raad van State vragen om ook naar de juridische houdbaarheid van de Duitse toetsingsmethode te kijken.

Voordat ik de griffier het woord geef, wil ik mevrouw Becker van harte welkom heten. Ik wist niet dat u weer terug bent. Fijn dat u er bent!

(Geroffel op de bankjes)

In stemming komt de motie-Baudet (32670, nr. 190).

Vóór stemmen de leden: Van der Staaij, Stoffer, Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema, Baudet, Beertema, Bisschop, Martin Bosma, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, Fritsma, De Graaf, Graus, Van Haga, Helder, Hiddema, De Jong, Kops, Madlener, Maeijer, Markuszower, Edgar Mulder en De Roon.

Tegen stemmen de leden: Slootweg, Smals, Smeulders, Sneller, Snels, Tellegen, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Von Martels, Aukje de Vries, Wassenberg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Alkaya, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Becker, Beckerman, Belhaj, Van den Berg, Van den Berge, Bergkamp, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Van Brenk, Bromet, Bruins, Van Dam, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Van Esch, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, De Groot, Groothuizen, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Hermans, Hijink, Van den Hul, Karabulut, Van Kent, Koerhuis, Koopmans, Van Kooten-Arissen, Kröger, Krol, Kuik, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Marijnissen, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Ouwehand, Öztürk, Özütok, Palland, Paternotte, De Pater-Postma, Peters, Ploumen, Van Raak, Van Raan, Raemakers, Regterschot, Renkema, Rog, Ronnes, Sazias, Schonis, Segers, Sienot en Sjoerdsma.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 25 stemmen voor en 116 stemmen tegen is verworpen.

Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.