Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 21

21 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) - 35319

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 oktober 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) - 35320

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 24 oktober 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod - 35321

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 25 oktober 2019

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Aanwezigheid Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken - 21501-02-2072

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deelname minister van Buitenlandse Zaken aan de Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Algemene Zaken van 14 en 15 oktober 2019 - 21501-02-2073

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 11 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 oktober 2019 - 21501-02-2074

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019 - 21501-02-2075

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rectificatie aanwezigheid Raden Algemene Zaken en Raden Buitenlandse Zaken - 21501-02-2076

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Milieuraad 4 oktober 2019 inzake COP25 voor klimaat, het achtste milieuactieprogramma en circulaire economie - 21501-08-792

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019 - 21501-20-1486

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag Transportraad 20 september 2019 - 21501-33-780

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

5G EU Risico assessment - 21501-33-781

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

42ste Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid - 22026-509

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Controlerapport ADR bij 42ste Voortgangsrapportage HSL-Zuid - 22026-510

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 24 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Jordanië - 22054-314

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen - 22112-2827

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullend onderzoek inzake Commissievoorstel afschaffing omschakeling tussen zomertijd en wintertijd - 22112-2828

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindrapport werkgroep kapitaalmarktunie - 22112-2829

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Mededeling gegevensbeschermingsregels - 22112-2830

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkzaamheden ILT export e-waste - 22343-286

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Slootweg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht "Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg" (Trouw, 6 juni 2019) - 23235-186

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 oktober 2019 - 23530-124

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-367

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - 23987-368

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsappreciatie aangepast terugtrekkingsakkoord - 23987-369

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken nationale voorbereidingen op LNV-terrein voor een no-dealbrexit - 23987-370

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord - 23987-371

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Europese Rekenkamer inzake Europese Defensie - 24202-41

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude - 25087-249

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het artikel "The rise of phantom investments" - 25087-250

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten - 25764-122

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerpwijziging Scheepsafvalstoffenbesluit lozen sanitair afvalwater zeeschepen - 25868-23

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Scheepsbouw en zeescheepvaart - 25883-364

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Psychosociale arbeidsbelasting - 25883-365

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. het verslag Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep van 11 tot en met 13 april 2019 in Washington - 26234-230

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het rapport "Kind van de rekening?" van de Nationale ombudsman - 26448-628

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

ACM-onderzoek naar de glasvezelmarkt - 26643-643

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang digitale inclusie - 26643-644

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid "Opkomende voedselveiligheidsrisico's" - 26991-560

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Octrooien op producten van klassieke veredeling - 27428-363

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie - 27428-364

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vliegtuigafreminstallatie - 27830-296

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober - 27858-485

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

NIOD-onderzoek naar gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS-strijders voor genocide - 27925-660

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Van Helvert c.s. over met spoed bijeen roepen van de NAVO-raad - 28676-324

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere - 28760-98

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Weerbaar bestuur - 28844-190

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsrapportage OM over vervolg op rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie - 28844-191

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over rapport "Aanpak mestvervuiling veehouderij; Vervolgonderzoek duurzaamheid veehouderij 2019" - 28973-222

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Spoedpost Oldenzaal - 29247-293

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 18 september 2019, over de liquidatie van de advocaat die een kroongetuige bijstond - 29279-542

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoeksrapport "Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuis" - 29282-384

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 23 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging toekenning Spinozapremie aan onderzoeksteams en beantwoording motie van de leden Bruins en Van der Molen inzake de voortgang coördinerende rol NWO (Kamerstuk 29338-194) - 29338-208

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

OVV rapport "Veilig toelaten op de weg" - 29398-758

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kennisgeving intrekkingsbesluit Stint - 29398-759

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Strategisch Programma en vervolg toezichtsrapportage op WSW 2018 - 29453-495

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op visie "Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt" - 29477-619

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Update Spinraza - 29477-620

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen - 29477-621

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen met betrekking tot de brandweer - 29517-177

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken m.b.t. verzoek voor bijdrage aan maritieme veiligheid Golfregio - 29521-386

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomst van het onderzoek naar de haalbaarheid van de Nederlandse bijdrage aan de United Nations Mission to support the Hodeidah Agreement (UNMHA) - 29521-387

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum - 29614-139

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit bekostiging van het Cornelius Haga Lyceum (CHL) - 29614-140

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het woonplaatsvereiste voor politiechefs - 29628-910

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Politie-eenheid Den Haag - 29628-911

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De operationeel expert in de praktijk - 29628-912

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instellen visumplicht voor Venezolanen voor Caribische delen van het Koninkrijk - 29653-59

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Herbeoordeling ergotherapie - 29689-1028

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit - 29911-254

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag RIEC-LIEC 2018 en een Landelijk beeld van ondermijnende criminaliteit - 29911-255

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie CTIVD-rapport nr. 64 over de toepassing van selectie bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD - 29924-192

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 65 Verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD - 29924-193

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Internationale nachttrein per dienstregeling 2021 - 29984-868

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 10 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Veteranen en de rol van gemeenten bij inloophuizen - 30139-224

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen - 30196-677

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang duurzame transities en launching customerschap - 30196-678

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de deelakkoorden van het Nationaal Sportakkoord - 30234-236

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kosten van Nederlanders met een (westerse of niet-westerse) migratieachtergrond - 30573-176

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie - 30821-91

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's) - 30950-179

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(toerekening) - 31288-787

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Versterking van de examenorganisatie op scholen - 31289-408

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering moties in relatie tot experimenten - 31293-487

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verbetertraject kinderopvangtoeslag - 31322-406

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2018 van het Paris Memorandum of Understanding (MoU) on Port State Control - 31409-255

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk - 31490-258

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een brandbrief van een ouder over zijn kind in relatie tot passend onderwijs - 31497-333

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Burgerschapsagenda mbo 2017 - 2021 - 31524-442

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg - 31765-453

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Continuïteit van jeugdzorg - 31839-696

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de opzetten beleidsdoorlichtingen Douane en Dienstverlening Belastingdienst - 31935-58

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afdoening toezegging evaluatie luchtruimsluiting Boeing 737 MAX - 31936-696

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de 40ste Algemene Vergadering van de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO) - 31936-697

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Gevolgen arrest Hoge Raad over rookruimtes - 32011-72

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 - 32127-235

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op evaluatie Wederopbouw tender, Strategische partners chronische crises programma en ARC-tender - 32605-218

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maatregelen om te bevorderen dat geld dat bedoeld is voor de zorg daadwerkelijk wordt besteed aan zorg - 32620-238

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de actuele politieke en humanitaire situatie Jemen - 32623-288

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

WODC-rapport "Geschillen in het MKB - Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen" - 32637-383

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de fundamentele kennisbasis van Van Swindenlaboratorium (VSL) en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd - 32637-384

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 oktober 2019, over het tijdstip van verzending van de kabinetsreactie op het eerste advies van het adviescollege stikstofproblematiek - 32670-170

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere duiding van de gevraagde voorlichting bij de Raad van State over het invoeren van een drempelwaarde voor stikstofdepositie - 32670-171

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de verzoeken van de leden Ouwehand, Kops en Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 oktober en 16 oktober 2019, over stikstofproblematiek - 32670-172

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsvisie op filantropie - 32740-21

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek naar de informatiebeveiliging bij Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics - 32761-150

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standpunt telefoonnummer 1-1-3 - 32793-452

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Renkema en Van Kooten-Arissen over gratis biologische lunch in primair en voortgezet onderwijs (Kamerstuk 32793, nr. 420) - 32793-453

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet middelen Nationaal Preventieakkoord in 2019 - 32793-454

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overzicht titels uitgebrachte rapporten ADR eerste halfjaar 2019 - 32802-43

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Acties verbetering verstrekking hulpmiddelen - 32805-85

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden op 25 september 2019, over aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2-uitstoot dan wordt opgegeven - 32813-397

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stimuleringspakket elektrisch rijden: "hand aan de kraan"-systematiek - 32813-398

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Instelling Commissie Nationaal kader koloniale collecties - 32820-319

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten - 32820-320

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding onderzoek (non-)bereik VVE inburgeraars - 32824-284

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Leennormen 2020 - 32847-573

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Kennis- en Innovatieagenda's 2020-2023 - 33009-81

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke boetes mestbeleid - 33037-365

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 24 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33168-30

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlands standpunt OSPAR ten aanzien van opruimen drie olieplatforms op de Noordzee - 33450-62

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 08 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële positie van onderwijsinstellingen in 2018 - 33495-116

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een stand van zakenbrief over de voortgang bij de brieven die in het algemeen overleg Orgaandonatie geagendeerd staan - 33506-38

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 25 september 2019, over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten - 33529-692

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang forensische zorg - 33628-66

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitieve kaderbrief Wlz 2020 - 34104-265

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting BHOS begrotingsartikel 1, Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen - 34124-18

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 11 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof - 34293-85

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift reactie op een brief van een burger over de duurzaamheid van banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het inkomen dat zij ontvangen als zij aan het werk gaan - 34352-180

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 23 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel - 34430-12

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Commissie van Onderzoek (CvO) inzake een verwonding van een militair op de Marinekazerne Suffisant (MKSUF) te Curaçao tijdens een les Militaire Zelfverdediging (MZV) in 2017 - 34919-43

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over Digitale Agenda voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - 34952-85

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 09 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet - 35054-13

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging Besluit oproepovereenkomsten - 35074-72

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133-31-32-34) - 35133-36

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet - 35133-37

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Plenaire behandeling voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van de uitbreiding van het meerjarige statusverdrag tussen het Koninkrijk en de VS tot Curaçao (35143-(R2120)) - 35143-(R2120)-10

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het voorstel van de leden Ouwehand en Van Raan over een internationale waarnemingsmissie naar China om toe te zien op het ruimen van varkens als maatregel tegen de varkenspest - 35207-31

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 09 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het ontwerp-Structuurvisie MIRT-Verkenning Corridor Amsterdam-Hoorn - 35239-2

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Heroverweging financiële verhoudingen - herijking gemeentefonds - 35300-B-5

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-B-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-C-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-IIB-4

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste halfjaarrapportage 2019 Cft Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) - 35300-IV-31

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie die intern is uitgevoerd naar het ambtelijke proces met betrekking tot de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK) - 35300-VI-9

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De wettelijke verankering van het Right to Challenge - 35300-VII-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toekomst openbaar bestuur - 35300-VII-7

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-VII-8

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen - 35300-VII-9

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen - 35300-VIII-14

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport van de Inspectie Veiligheid Defensie over afzien van gebruik van private schietbaan Markiezaat door defensiepersoneel - 35300-X-7

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen - 35300-XIII-7

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-XVI-10

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding nota's naar aanleiding van het verslag en nota's van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2020 - 35302-15

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang integrale migratieagenda - 19637-2535

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brief:

Reactie op verzoek commissie over een brief over de invoering van de superheffing in 1984 - 2019Z19605

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 14 oktober 2019

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

De volgende initiatieven:

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - 35129

Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 29 januari 2019

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.

Verdrag:

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Dublin, 13 juni 2019 - 35318-1

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 17 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Reactie op brief van het Presidium inzake het verzoek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek over een onderzoek naar de belastingafdracht van (grote) bedrijven - 31369-26

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35129);

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van de Arbeidstijdenwet (Verzamelwet IenW 2019) (35319);

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) (35320);

d. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding van het rookverbod (35321).