Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 13

13 Stemmingen moties Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand over een forse reductie van de stikstofuitstoot en natuurherstel voordat er nieuwe natuurvergunningen verleend kunnen worden (35300-XIV, nr. 32);

  • -de motie-Ouwehand over een gunstige staat van instandhouding van Natura 2000-gebieden (35300-XIV, nr. 33);

  • -de motie-Ouwehand over doorstrepen van de latente ruimte binnen vergunningen (35300-XIV, nr. 34);

  • -de motie-Ouwehand over de regeling voor veehouderijbedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden (35300-XIV, nr. 35);

  • -de motie-Ouwehand over het stopzetten van subsidiëring van emissiereducerende technieken (35300-XIV, nr. 36);

  • -de motie-Ouwehand over innovaties alleen toestaan die zijn gekoppeld aan extensivering en op het perspectief van het dier gerichte stalaanpassingen (35300-XIV, nr. 37);

  • -de motie-Ouwehand over alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales stopzetten (35300-XIV, nr. 38);

  • -de motie-Ouwehand over geen subsidies meer verlenen voor mestvergisters (35300-XIV, nr. 39).

(Zie vergadering van 10 oktober 2019.)

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in bijna driekwart van de Nederlandse Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde voor stikstof wordt overschreden;

constaterende dat de mate van overschrijding in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland de hoogste is in Europa;

constaterende dat de overheid voor Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding moet behouden of herstellen;

verzoekt de regering te erkennen dat in een gunstige staat van instandhouding de kritische depositiewaardes onderschreden worden;

verzoekt de regering tevens een termijn te formuleren, die juridisch standhoudt, waarbinnen de kritische depositiewaardes van Nederlandse Natura 2000-gebieden onderschreden zullen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59, was nr. 33 (35300-XIV).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 34) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de PAS-uitspraak van de Raad van State duidelijk heeft gemaakt dat de stikstofuitstoot in Nederland ten minste niet toe mag nemen;

constaterende dat veel natuurvergunningen latente ruimte hebben, wat inhoudt dat een grotere stikstofuitstoot vergund is dan op dit moment in de praktijk wordt benut;

constaterende dat veebedrijven hierdoor nog altijd zouden kunnen uitbreiden, met alle gevolgen van dien;

verzoekt het kabinet om alle latente ruimte binnen vergunningen per direct in te nemen en door te strepen en dit financieel te compenseren waar dat moet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 60, was nr. 34 (35300-XIV).

De voorzitter:

De motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alle geplande subsidies voor houtgestookte biomassacentrales stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61, was nr. 38 (35300-XIV).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 59, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD en 50PLUS voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 60, was nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 61, was nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (35300-XIV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.