Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 16

16 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ingekomen is een tweetal beschikkingen van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake aanwijzing van de Eerste Kamerleden Bezaan, Van Hattem en Van Kesteren tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad en aanwijzing van het Tweede Kamerlid Veldman tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren benoem ik:

  • -in de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat het lid Van Esch tot lid in plaats van het lid Wassenberg;

  • -in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het lid Van Raan tot lid in plaats van het lid Wassenberg;

  • -in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Van Esch tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Ouwehand;

  • -in de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Van Esch tot lid in plaats van het lid Ouwehand.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35200-IV-10; 32670-156; 35200-VII-15; 31409-248; 33529-658; 29862-40; 28089-143; 35200-XII-13; 33652-68; 29398-720; 29984-840; 29984-838; 23645-699; 31936-569; 31936-563; 31936-562.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het VAO Suïcidepreventie, met als eerste spreker de heer Renkema namens GroenLinks;

  • -het VAO Renovatie Binnenhof, met als eerste spreker mevrouw Beckerman namens de SP;

  • -het VSO Wet inzake bloedvoorziening, met als eerste spreker mevrouw Ellemeet namens GroenLinks;

  • -het VSO Risicovereveningsmodel 2020, met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens het CDA;

  • -het VAO Maatschappelijke diensttijd, met als eerste spreker de heer Renkema namens GroenLinks.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef nu het woord aan de heer Martin Bosma namens de VVD. Pardon, PVV!

De heer Martin Bosma (PVV):

Ik dacht dat ik een nieuwtje had, maar nee!

Voorzitter. Wij hebben straks de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken, maar de minister is ziek en zij wordt vervangen door de staatssecretaris. Dat mag, staatsrechtelijk klopt dat helemaal. Het is helemaal volgens de regels. Maar ik vind dat toch raar, want ik wil gewoon de minister in de ogen kijken. Ik heb haar het een en ander mee te delen, maar die minister is er niet. Mijn bescheiden voorstel zou dus zijn om het uit te stellen tot het moment — ik hoop dat dat heel snel is — dat de minister weer op de been is, zodat we de begroting Binnenlandse Zaken kunnen doen in aanwezigheid van minister Ollongren.

De heer Baudet (FvD):

Dit lijkt me een no-brainer. Natuurlijk moeten we dit steunen. Het is ondenkbaar dat we hier in de Kamer het debat zouden voeren over de Algemene Beschouwingen of Prinsjesdag of wat dan ook zonder dat de premier erbij is. Als je een debat voert, dan moet de bewindspersoon op wie je je richt daarbij zijn. Als dat nu wegens omstandigheden niet kan, moeten we het uitstellen.

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

Voorzitter. We zijn helemaal klaar om hier vanmiddag het debat over te voeren. De staatssecretaris is al klaar om met ons het debat te voeren. Dus geen steun voor het voorstel.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Voorzitter, wel steun. Ik zou het grote debat over al die belangrijke onderwerpen toch graag met de minister voeren. Ik wens haar wel een heel voorspoedig herstel, maar stel het debat liever uit.

De heer Middendorp (VVD):

Voorzitter. Met de heer Bosma hoop ik dat mevrouw Ollongren snel weer terug is en dus snel beter is, maar ik steun het voorstel toch niet en hoop dat we vanmiddag gewoon het debat gaan voeren. Ik zal gewoon de hele tijd het kabinet aanspreken. Dat lost een hoop dingen op.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter. De heer Bosma heeft een obsessie voor de minister. Hij heeft zijn speech altijd gericht op de persoon. Ik snap dat hij nu zijn speech moet veranderen. Dat kost hem even tijd, maar ik denk dat er bij de PVV genoeg medewerkers zijn om hem daarin te steunen, dus laten we het debat vanavond gewoon laten doorgaan.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Voorzitter. Allereerst beterschap voor de minister. En 50PLUS steunt dit bescheiden voorstel.

De heer Sneller (D66):

Wij hopen ook dat de minister spoedig weer hersteld is, maar volgens mij is het, zoals de heer Bosma terecht zegt, staatsrechtelijk geen probleem. Mijn fractie is in ieder geval klaar om het debat vanmiddag gewoon met de staatssecretaris te voeren.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het is hartverwarmend om de bijzondere relatie tussen de heer Bosma en de minister te mogen signaleren en te zien hoezeer hij zich verheugt op haar aanwezigheid. Dat is loffelijk.

De voorzitter:

Tot zover de complimenten!

De heer Martin Bosma (PVV):

Ik begin een beetje te blozen, voorzitter. Wordt dit in kleur uitgezonden of in zwart-wit?

De heer Bisschop (SGP):

Het debat kan wat ons betreft vanmiddag gewoon doorgaan met de staatssecretaris.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Wat de ChristenUnie betreft zou het debat ook met de staatssecretaris kunnen worden gevoerd. Wij begrijpen dat dit overmacht is.

De heer Van der Molen (CDA):

We hebben een uitstekende staatssecretaris, dus dat debat zal uitstekend verlopen. Geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Geen steun, ook omdat we niet weten hoelang deze periode nog gaat duren. We moeten vanmiddag door.

De heer Van Raak (SP):

Ik wens de minister van harte beterschap en ik zie uit naar het debat vanmiddag met de staatssecretaris.

De voorzitter:

Meneer Martin Bosma.

De heer Martin Bosma (PVV):

Dan moet ik toch nog maar even aan mijn tekst beginnen, voorzitter. Ik heb nog een halfuurtje, nee, 35 minuten. Nou ja.

De voorzitter:

U kennende schudt u het zo uit uw mouw.

De heer Martin Bosma (PVV):

Een paniekklusje.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Bosma.

Dan geef ik nu het woord aan de heer Wassenberg namens de Partij voor de Dieren.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Op 17 oktober zagen we bij de Keuringsdienst van Waarde dat een antibiotisch middel standaard wordt toegevoegd aan vleeskuikenvoer. Dat is een middel tegen de eencellige parasiet eimeria. Het antibiotisch middel is gericht tegen micro-organismen. Te ruim gebruik kan voor resistente micro-organismen zorgen, net zoals dat bij antibiotica het geval is. Ik wil graag een debat met de minister van LNV en ik zou voorafgaand een brief van de minister willen zien waarin zij op de uitzending reageert.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voorzitter, geen steun. Wel steun voor de brief die de heer Wassenberg vraagt.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Misschien kunnen we het aanstaande donderdag in het AO Gewasbeschermingsmiddelen bespreken. Geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Voorzitter, steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief, en dan betrekken bij een algemeen overleg.

De heer Bisschop (SGP):

Steun voor de brief, niet voor het debat.

De heer Futselaar (SP):

Geen steun.

De heer De Groot (D66):

Steun voor de brief.

De heer Moorlag (PvdA):

Geen steun.

De heer Madlener (PVV):

Graag eerst de brief.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid en ook geen dertigledendebat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Geen dertig leden, maar het is vrij onzinnig om het bij een debat over gewasbeschermingsmiddelen te betrekken, want de eencellige parasiet eimeria is geen gewas.

De voorzitter:

Maar u heeft geen steun. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Ouwehand, ook namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Kalfjes en geitjes die worden geboren in de zuivelketen treft een droevig lot. Ik heb eerder dit jaar een debat aangevraagd — het is een dertigledendebat — over het lot van deze jonge dieren in de zuivelketen. Afgelopen donderdag liet ZEMBLA zien dat de import van kalfjes, 800.000 dieren per jaar in Nederland, op steeds meer verzet kan rekenen. Ik stel dus voor om het debat op te waarderen naar een volwaardig debat, dit onderwerp daarbij te betrekken en een brief te vragen aan de minister van LNV.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter, steun. Als dit breder wordt ondersteund, kan ik mijn debataanvraag van zo meteen intrekken.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Kijk aan.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Geen steun.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Van harte steun uiteraard.

Mevrouw Lodders (VVD):

Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. We hebben het initiële verzoek gesteund, dus steun voor dit verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Geen steun voor een apart debat, maar er is wel een uitzending van Zembla geweest. Ik heb het verzoek om een brief gehoord en de heer Futselaar zal zo meteen ook een verzoek doen. Het lijkt me goed dat daar schriftelijk op gereageerd wordt en dat we dat betrekken bij een algemeen overleg.

De voorzitter:

Dus geen steun.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Wel steun.

De heer De Groot (D66):

Geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Er is geen steun om er één debat van te maken. Daarom ga ik straks de heer Futselaar steunen, die er een apart debat over aanvraagt. Niet heel efficiënt, maar we hebben het geprobeerd.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Emiel van Dijk namens de PVV.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Dank u wel, voorzitter. Ik begin met het verhaal over de aso-azc's. Het werd namelijk gebracht als dé oplossing voor overlastgevende asielzoekers. Helaas is het, zoals te verwachten was, een compleet fiasco gebleken. Ze krijgen die overlastgevende gelukszoekers het land niet uit. Dus graag een debat over hoe we dat nu wel gaan doen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. De heer Van Dijk heeft drie verzoeken staan over asiel en migratie. Wat mij betreft kunnen die alle drie worden toegevoegd aan het algemeen overleg dat gepland staat op 7 november, want dat is gewoon het snelste. Dus geen steun voor dit verzoek.

De heer Groothuizen (D66):

Voorzitter. Ik sluit me aan bij mevrouw Kuiken, voor alle drie de voorstellen. Twee gaan er nog gedaan worden, een is er gedaan. Wat mij betreft kan het gewoon in het AO.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Wij hebben een AO op 7 november en daar wilden wij dit onderwerp sowieso al bij betrekken. De andere debatten zullen daar ook bij betrokken worden door ons, dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik vind dat een uitstekende suggestie, die combinatie. Ik kan me wel voorstellen dat daar een brief over komt, zodat er een onderliggend stuk is.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Ik kan me aansluiten bij alle voorgaande sprekers die hier staan, bij de interruptiemicrofoons.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Ik ook.

De voorzitter:

Dan heeft u geen steun, meneer Emiel van Dijk.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Er staat gelukkig nog niks op de agenda daar, dus dat komt mooi uit.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. U heeft nog twee verzoeken.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Ik heb inderdaad nog twee andere verzoeken. Het eerste gaat over schriftelijke vragen die wij hebben gesteld. We hebben tien jaar geleden vragen gesteld over de kosten van massa-immigratie. Die hebben we afgelopen zomer weer gesteld en wederom zegt het kabinet: "Jullie kunnen de pot op. Wij gaan daar geen antwoord op geven, want dit is niet wenselijk." Dus graag een debat hierover.

De voorzitter:

Alle woordvoerders hebben gezegd dat ze ook de andere verzoeken niet gingen steunen omdat er een algemeen overleg is op 7 november, als ik het goed heb begrepen. Ik zie ze niet enthousiast naar de interruptiemicrofoon lopen.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Nee, dat begrijp ik.

De voorzitter:

Dan heeft u daarvoor geen meerderheid.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Er is een potje van gemaakt en dan niet ...

Oké. Goed. Ik ga toch nog voor de goede orde mijn laatste verzoek indienen. Dat gaat over de grote toename van asielzoekers. Het COA luidt de noodklok. Alle asielzoekerscentrabedden zijn bezet. Ze zitten vol. Het zal toch straks niet zo zijn dat we nog meer asielzoekerscentra gaan openen? Ze moeten namelijk allemaal dicht. Dus graag een debat hierover.

De voorzitter:

Hiervoor geldt hetzelfde als voor het eerste verzoek, hoor ik.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Een enorme doortastendheid om de problemen aan te pakken. Geweldig.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Dijk.

Dan ga ik naar de heer Futselaar namens de SP.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Onbehoorlijke praktijken op de glasvezelmarkt door KPN, stelt de ACM in een rapport. KPN misbruikt zijn marktpositie om kleinere aanbieders van de markt te drukken. Dat is een probleem en daar wil ik graag een debat over met de staatssecretaris van Economische Zaken.

De heer Weverling (VVD):

Dat is een heel goed punt, maar volgens mij kunnen we dat meepakken in een AO Telecom.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Voorzitter. We kunnen het inderdaad goed bespreken in een AO Telecom.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik vond het punt van collega Weverling erg goed.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Ook geen steun voor een debat, maar wel voor een AO.

De heer Bisschop (SGP):

Eens, met de vorige spreekster.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Ik deel de passie van de heer Futselaar voor dit onrecht dat veel dorpsgemeenschappen treft, maar ik stel toch voor om het in een AO te bespreken.

De voorzitter:

Dus geen steun. Meneer Futslaar.

De heer Futselaar (SP):

Ik tel mijn knopen, voorzitter, en mijn steun. Dan zal ik maar verder gaan met verzoek nummer twee, dat het ongetwijfeld wel gaat halen.

De voorzitter:

Ja, prima.

De heer Futselaar (SP):

Als er een zaak is waar dierenorganisaties en melkveehouders het wel over eens zijn, is het dat het heel raar is dat Nederland, een land waar nauwelijks kalfsvlees wordt gegeten, wel massaal kalveren importeert. Dat is heel raar en past ook totaal niet in de kringloopgedachte die dit kabinet uitdraagt. Dus wat mij betreft hebben we daar op korte termijn een debat over.

De voorzitter:

Wie hierover? Mevrouw Ouwehand namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Ik zou dat willen steunen. Efficiënter zou zijn om het toe te voegen aan het dertigledendebat dat ik er al over heb aangevraagd en daar dan een normaal debat van te maken. Maar als de Kamer dat niet steunt, dan van harte steun voor dit verzoek van de heer Futselaar.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter. Ik zou graag eerst een brief willen en daar zou ik ook in opgenomen willen zien dat het hier gaat om aspecten die te maken hebben met mededinging en monopolievorming, want dat is toch een onderbelicht aspect hier.

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek wel?

De heer De Groot (D66):

Ik zie de heer Futselaar knikken, maar nu geen steun voor een debat. Wel voor een brief in deze zin.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, ik stel een brief hierover zeer op prijs. Op basis daarvan moeten we dan maar bekijken of er een debat moet zijn. In die brief zou ook een reflectie van de minister opgenomen kunnen zijn over de vraag hoe hiermee om te gaan. Want de heer Futselaar heeft op zich wel een punt, vind ik.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter, steun. Maar ik stel het dan wel op prijs als dit debat zou worden gecombineerd met het debat van mevrouw Ouwehand.

De voorzitter:

Ja, maar?

De heer Moorlag (PvdA):

Steun.

De heer Weverling (VVD):

Geen steun, maar wel een brief.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Geen steun, tenzij het wordt samengevoegd met het debat van mevrouw Ouwehand.

De voorzitter:

Meneer Futselaar.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. Er komt een brief. Ik stel voor dat mevrouw Ouwehand en ik om de tafel gaan zitten als die brief er is. Dan zullen wij een verder aanvalsplan ontwikkelen.

De voorzitter:

Dat klinkt heel dreigend.

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Diks namens GroenLinks.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Voorzitter. Graag vraag ik steun voor een heel belangrijk onderwerp. We werden op 18 oktober geconfronteerd met het feit dat een met name ook door Nederland uitgevoerde luchtaanval in een wijk in Hawija in Irak ertoe heeft geleid dat 70 burgers zijn omgekomen. Ik zou daarover graag eerst een brief willen van de minister, en daarna een debat met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken.

Mevrouw Belhaj (D66):

Voorzitter, steun voor de brief en voor het debat. Ik wil niet onaardig zijn, maar de minister van Buitenlandse Zaken mag wel bij het debat zijn, maar hoeft er wat mij betreft niet bij te zijn. De minister van Defensie gaat over de uitvoering van missies, de evaluatie van missies et cetera.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. Dit is een zeer ernstige zaak. Het was een "precisiebombardement" waarbij 70 burgers zijn omgekomen en waarover de minister ons keer op keer de waarheid heeft onthouden. Zo snel als mogelijk wil ik die brief en zo snel als mogelijk wil ik hier een debat over.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun voor de brief en voor het debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, steun voor de brief. Daarna moeten we bepalen of er een debat dient te volgen.

De heer Bosman (VVD):

Er is ook een aantal vragen gesteld. Dus wil ik eerst de brief waarin de vragen worden geadresseerd. Daarna wil ik kijken of er een debat nodig is.

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun.

De heer Öztürk (DENK):

Er zijn 70 mensen overleden en dit is een ernstige zaak. Ik vind het jammer dat de VVD vraagt of het debat nodig is. Het debat ís nodig. Ik wil zo snel mogelijk een brief en zo snel mogelijk een debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun voor de brief en steun voor het debat.

De heer Geurts (CDA):

Steun voor de brief. Daarna bekijken of er een debat komt en wanneer. Er zijn ook nog begrotingsbehandelingen en ook nog WGO's.

De voorzitter:

U heeft geen meerderheid, mevrouw Diks.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Maar wel voor een brief.

De voorzitter:

Ja, natuurlijk. Daar heeft u trouwens ook geen meerderheid voor nodig.

Mevrouw Diks (GroenLinks):

Die brief zie ik graag tegemoet. En ik wil nog één opmerking maken. Ik vind dit onderwerp echt niet passen binnen het WGO en binnen de begrotingsbehandeling. Dus ik hoop oprecht dat collega's zich volgende week en deze week weten in te houden.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Karabulut.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter, ik zou via u graag aan het kabinet willen vragen of die brief en de antwoorden op de schriftelijke vragen vóór de begrotingsbehandeling van volgende week aan de Kamer kunnen worden gestuurd.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Van den Hul namens de PvdA.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Voorzitter. In plaats van te investeren in ons onderwijs, mogen scholen voortaan van de minister de wet overtreden door onbevoegden voor de klas te zetten, door minder les te geven en zelfs door online vanuit huis lessen te verzorgen. Dat vinden wij onacceptabel. Daarom wil ik graag snel een debat met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over hoe we het lerarentekort wél gaan aanpakken.

De heer Wassenberg (PvdD):

De Partij voor de Dieren steunt dat verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ik vind dat ook onacceptabel en daar ga ik het volgende week bij de begroting over hebben. Dat zou ik mevrouw Van den Hul ook willen aanraden. Geen steun.

De heer Rog (CDA):

Van mij ook geen steun voor een apart debat, want dat gaat pas veel later ingepland worden. Volgende week hebben we de begrotingsbehandeling.

De heer Bisschop (SGP):

Inderdaad. De kortste route is volgens mij behandeling bij de begroting.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Ik ben het helemaal eens met de analyse, maar ook wij gaan er volgende week bij de begrotingsbehandeling verder op in.

De heer Kwint (SP):

Ik ben het ermee eens dat het een totaal krankzinnig besluit is om op deze manier het leraarschap in te vullen. Maar als we het niet volgende week gaan bespreken bij de begroting, dan moet ik in één keer mijn hele spreektekst opnieuw gaan schrijven, dus ik stel voor om het bij de begroting te behandelen.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Van den Hul, dank u wel.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Dank. We komen erover te spreken.

De voorzitter:

De heer Von Martels namens het CDA.

De heer Von Martels (CDA):

Voorzitter. Morgen komen bouwers, baggeraars en mensen uit het grondverzet massaal naar Den Haag, naar het Malieveld, om te demonstreren. De reden daarvoor is gelegen in de problemen met pfas. Dat onderwerp is zeker een debat waard, vandaar mijn verzoek om een debat met de staatssecretaris van IenW en de minister van Binnenlandse Zaken.

De heer Laçin (SP):

Voorzitter. Ik heb heel veel partijgenoten van de heer Von Martels horen zeggen dat ze het bij de begroting gaan betrekken. Die hebben we al gehad en dit onderwerp is ruim aan bod gekomen bij onze begroting. Ik ga ook morgen naar de actie toe, maar een apart debat ... Ook vandaag heeft de staatssecretaris aangetoond dat ze doorgaat en dat ze doorpakt ...

De voorzitter:

Dus u steunt het?

De heer Laçin (SP):

... dus ik steun dit debatverzoek niet.

De voorzitter:

Niet? Dat was een hele aanloop.

De heer Kops (PVV):

Steun voor het debat. Graag zo snel mogelijk, want het duurt allemaal veel en veel te lang.

Mevrouw Kröger (GroenLinks):

Voorzitter. De staatssecretaris heeft net een brief gestuurd. De bal ligt nu bij het RIVM. Er moet verder onderzoek gedaan worden. Er komen diverse debatten aan waar we dit op de agenda hebben staan, dus geen steun nu voor een apart plenair debat.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter, pfas is gif. Daar moeten we voorzichtig mee omgaan. We moeten zeker weten dat het veilig kan worden gebruikt. Daarom wachten we het onderzoek van het RIVM af. De staatssecretaris heeft al toegezegd om dat te gaan versnellen, dus geen steun nu voor een debat.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik vraag me af of het in dit stadium van het onderzoek iets toevoegt als we er een debat over gaan voeren. Ik zou het onmiddellijk gepland willen hebben na ommekomst van de bevindingen van het RIVM, dus nu geen steun voor het debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Pfas is inderdaad een gevaarlijke persistente stof. We hebben het er uitgebreid over gehad. De boel is nu in beweging. Ik stel voor om er nu nog geen debat over te voeren, dus geen steun.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, ik sluit me aan bij de heer Wassenberg.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Er is al heel veel gezegd. De begrotingsbehandeling is geweest, het RIVM doet onderzoek en de staatssecretaris heeft een brief gestuurd, dus geen steun nu voor dit debat.

De heer Ziengs (VVD):

Ik denk dat ook mevrouw Dik-Faber verstandige woorden heeft gesproken. Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Von Martels, wat is er aan de hand?

De heer Von Martels (CDA):

Ja, jammer. Het verbaast me dat mijn collega's niet de urgentie voelen die het CDA wel voelt om over dit belangrijke onderwerp een debat aan te vragen ...

(Geroezemoes in de zaal)

De voorzitter:

Nou ...

De heer Von Martels (CDA):

... maar het antwoord is duidelijk. Dank u.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar de heer Kops namens de PVV.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Het stikstofdrama duurt nu al bijna een halfjaar. Bedrijven staan op omvallen, mensen dreigen hun baan kwijt te raken en iedere keer zegt het kabinet: "Ja, er wordt gewerkt aan een oplossing. Die oplossing komt wel." Het CDA wil het kabinet er zelfs tot het einde van het jaar de tijd voor geven. Het duurt veel en veel te lang. We kunnen niet langer wachten. Er moet nú een oplossing komen, dus graag zo snel mogelijk een debat, als het kan deze week of anders volgende week.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. We hebben twee weken geleden hierover gedebatteerd, maar dat heeft eerlijk gezegd geen fluit opgeleverd, dus ik steun het verzoek.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, dat geldt ook voor ons. Wij hebben toen ook al gevraagd om de minister-president en het lijkt mij hoog tijd dat hij zich hier in de Kamer vervoegt om verantwoording af te leggen over dit knutselbeleid.

De heer Geurts (CDA):

Voorzitter. Het is heel verleidelijk om op de inleiding van de heer Kops te reageren, maar ik zal dat niet doen. Ik zal slimmer zijn.

De heer Kops (PVV):

Dat is lekker makkelijk.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor dit verzoek.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Het kabinet moet nu vooral snel aan de slag met de maatregelen waar we de laatst gehouden Kamerdag over debatteerden en waar we zojuist over gestemd hebben, dus op dit moment geen steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, daar kan ik me bij aansluiten.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Het is weliswaar zo dat we er kort geleden over hebben gedebatteerd, maar dat heeft heel weinig voortgang opgeleverd, dus steun. En het is urgent.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Zojuist is er gestemd over een aantal moties enzovoorts. Ik denk dat we de implementatie daarvan maar even moeten afwachten, en dan kunnen we wat mij betreft kijken of we daar wel of geen debat over gaan houden.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Ik ga zo direct een vergelijkbaar verzoek doen, maar dan voor een debat met mevrouw Schouten, dus ook steun voor dit verzoek.

De heer De Groot (D66):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Kops.

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Het kabinet doet helemaal niets. Het duurt allemaal veel en veel te lang. Het is echt treurig dat de coalitiepartijen dit debat dan tegenhouden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kops.

Dan ga ik naar de heer Krol namens 50PLUS. Hij wordt vervangen door mevrouw Sazias, zie ik nu.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Dank u wel, voorzitter, mede namens de heer Krol. We krijgen heel veel berichten over dit onderwerp. Vorige week nog kregen we een bericht over een vrouw van 80 die haar huis uit wordt gezet. We zitten in een wooncrisis. Ouderen moeten te lang thuis blijven wonen, omdat er geen verzorgingshuizen meer zijn. Jongeren kunnen geen woning krijgen. Azc's zitten vol, omdat statushouders niet kunnen doorstromen. Het Leger des Heils — we hebben het er in het vragenuur ook al even over gehad — ...

De voorzitter:

Kortom.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Kortom. We praten erover in de commissie BZK. We praten erover in de commissie VWS. 50PLUS wil graag een debat aanvragen met beide bewindslieden, dus zowel van Binnenlandse Zaken als van VWS, zodat we een breed debat kunnen voeren over wonen en zorg.

Mevrouw Agema (PVV):

Mevrouw Sazias vergeet nog dat er ook nog eens 100.000 verpleeghuisplekken extra nodig zijn. Die zijn er ook al niet.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ik moest opschieten van de voorzitter.

Mevrouw Agema (PVV):

Er ligt niet eens een plan. Er ligt niet eens een begin van een plan. De verantwoordelijkheden worden maar afgeschoven. Ik denk dus dat dit een heel goed idee is.

De voorzitter:

Dus u steunt het?

Mevrouw Agema (PVV):

Van harte steun.

De voorzitter:

Ik zag net mevrouw Van Eijs, maar die is aan de wandel. Dan ga ik naar mevrouw Beckerman, SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Steun, voorzitter.

De voorzitter:

Dan mevrouw Van Eijs, D66.

Mevrouw Van Eijs (D66):

Voorzitter. Ik was even in de war omdat er in het verzoek een debat met andere bewindspersonen stond, dus vandaar dat ik het even terugzocht. Maar geen steun.

De heer Nijboer (PvdA):

Het is een urgent probleem. Steun.

De heer Ronnes (CDA):

Voorzitter. Geen steun, gewoon betrekken bij de AO's.

De heer Koerhuis (VVD):

Eens met de heer Ronnes: betrekken bij het AO Woningcorporaties.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, geen steun.

De voorzitter:

Mevrouw Sazias, u heeft geen steun. Dank u wel.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Dat is heel erg jammer. Het is vooral jammer dat er wordt voorgesteld om dit te betrekken bij een AO, omdat we juist steeds tegen het probleem aanlopen dat dit over verschillende ministeries gaat. Helaas.

De voorzitter:

U heeft het gezegd. Dank u wel.

De heer De Graaf namens de PVV.

De heer De Graaf (PVV):

Abu Bakr Al-Baghdadi is dood. Halleluja! Dit gezegd hebbende, en ik zeg het niet voor niks, een hoop van zijn volgelingen komen ook uit Nederland. Mensen die dit nu dode islamitische stuk tuig volgen in zijn daden en daarheen gaan, horen niet in Nederland thuis. En wat doet het OM? Dat heeft het afgelopen jaar al 29 keer actief zijn best gedaan om, zoals tegenwoordig politiek correct gezegd wordt, uitreizigers naar Syrië — dat zijn dus mensen die tot hetzelfde in staat zijn als Abu Bakr Al-Baghdadi zelf — naar Nederland terug te halen en te berechten.

De voorzitter:

Dus?

De heer De Graaf (PVV):

Dit tuig hoort niet in Nederland thuis. Ik wil een heel stevig debat over dit ernstige feit, waarvoor de minister van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk is — hij is uiteindelijk de baas van het OM — want dit mag niet langer zo doorgaan. Deze mensen horen hier niet thuis, en er moeten niet nog meer terugkomen.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Ik steun het debat, maar wellicht vanuit iets andere motieven. We moeten niet denken dat het probleem zichzelf oplost. Dat is niet zo. Het heeft inderdaad een gevaar in zich. Er zitten ook nog kinderen daar zonder ouders, dus daarom steun ik het debat.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Helemaal eens dat dit tuig niet in Nederland thuishoort. We hebben binnenkort — ik meen volgende week — al een debat over hoe we kunnen voorkomen dat jihadisten hier terugkeren. Ik zou dit daar dus graag bij willen betrekken, want dan kunnen we het snel behandelen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. We hebben een debat, dus daarin gaan we dit behandelen. Een brief is altijd welkom, want ik vond het ook een wat onduidelijk bericht. Wat ons betreft komen ze ook niet terug. Maar ik vind niet dat we een apart debat moeten gaan voeren, terwijl we er al een hebben staan.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, ik steun de verstandige woorden van mevrouw Yeşilgöz.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Dit is natuurlijk wel een aangelegen punt. Het blijft ook voortdurend boven de markt hangen. Ik denk dat het goed is om in de aanloop naar het debat, dat al gepland staat, een brief van de minister te ontvangen en dan het debat aan te gaan.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Het lijkt mij ook goed als er een brief komt, maar laten we het dan betrekken bij het al geplande debat.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter. Het is heel belangrijk om hier snel over te debatteren, maar dat kan waarschijnlijk het beste door het te voegen bij het debat dat al is aangevraagd door mevrouw Yeşilgöz.

De voorzitter:

Meneer De Graaf, iedereen wil dit onderwerp eigenlijk betrekken bij het debat dat nog plaats gaat vinden, waarschijnlijk volgende week.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Mooi dat het weekschema voor volgende week al in die mate is ingekleurd dat we dit debat dan kunnen verwachten. Dat is dan goed. Ik had dat schema nog niet gekregen.

De voorzitter:

Het staat wel boven aan de lijst. Het is aan de beurt.

De heer De Graaf (PVV):

Ja, oké. Dat is prima, maar we moeten natuurlijk altijd maar weer afwachten wat er weer tussendoor komt.

De voorzitter:

Dat is waar.

De heer De Graaf (PVV):

Dat wil nog niet zeggen dat het weekschema vaststaat, is mijn ervaring in de laatste paar jaar.

De voorzitter:

Dat is inderdaad zo.

De heer De Graaf (PVV):

Het wordt dan een druk debat, voorzitter, want ook mijn volgende onderwerp zal er misschien prima in passen, maar ik wil daar toch zo veel mogelijk tijd aan kunnen besteden. Het volgende debat wil ik namelijk ook met de minister van Justitie en Veiligheid voeren. Het gaat over de commandant van de Syrische terrorismemakkers, zoals het op GeenStijl stond, die nota bene opgepakt is in Ter Apel. Deze man zong, terwijl hij danste op de lijken, over het geluk dat hem op dat moment ten deel viel, zo vond hij zelf. Ik kan wel dezelfde redenering hanteren als bij mijn vorige aanvraag, maar misschien is het met het oog op de tijd beter als ik dat niet doe, als iedereen begrijpt wat ik bedoel.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Dit heeft twee aspecten. Het ene zullen we behandelen in het debat over terrorisme. Het andere zullen we behandelen in een debat dat ook al gepland staat, namelijk dat over het vreemdelingenbeleid op 7 november. Om beide redenen geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Dit punt kan misschien ook nog even meegenomen worden in de brief die we van de minister mogen ontvangen. Dan kunnen we het betrekken bij het debat.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Ik begrijp de behoefte aan een debat, maar er staan dus al debatten gepland. Laten we het daarbij betrekken, zodat we het er snel over kunnen hebben.

De heer Van Ojik (GroenLinks):

Voorzitter, geen steun voor een apart debat hierover.

De heer Sjoerdsma (D66):

Steun voor de woorden van mevrouw Van Toorenburg.

De voorzitter:

Meneer De Graaf, ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer De Graaf (PVV):

Dank u wel. Dan zou ik bij u, voorzitter, het verzoek neer willen leggen om gezien de gigantische hoeveelheid onderwerpen — dit zijn ook weer twee onderwerpen die veel van onze collega's er toch bij willen betrekken — het eerstvolgende debat dat over dit onderwerp gaat met twee minuten spreektijd uit te breiden.

De voorzitter:

Dat is een nieuw verzoek. Dat doet u nu even tussendoor.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Ik wil hem toch een keertje steunen, voorzitter.

De voorzitter:

Ach, kijk.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Steun.

De voorzitter:

Niemand heeft daar bezwaar tegen?

De heer Bisschop (SGP):

Nee.

De voorzitter:

Oké. Dan heeft u dat in elk geval geregeld, meneer De Graaf. Dank u wel.

Dan de heer Sienot namens D66.

De heer Sienot (D66):

Voorzitter. Afgelopen week kwam het onbegrijpelijke nieuws naar buiten dat de overheid tuinbouwbedrijven helpt om de Europese CO2-prijs te ontwijken, terwijl het kabinet in Europa pleit voor meer klimaatambitie. Met dit schizofrene gedrag halen we de klimaatdoelen nooit. D66 wil juist dat we al onze inspanningen erop richten om tuinders te helpen bij het vergroenen in plaats van bij het omzeilen van de regels.

De voorzitter:

Dus?

De heer Sienot (D66):

Daarom vraag ik een debat aan over dit onderwerp met de minister van LNV.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. Ik wil dit debat graag steunen, maar ik vind het eigenlijk meer iets voor de minister van EZK.

De heer Sienot (D66):

Dat begrijp ik. Zo was het verzoek aanvankelijk ook ingediend, ware het niet dat dit onder de verantwoordelijkheid van LNV valt en mij ook echt met klem is verzocht om het daarop te richten, om het debat zo duidelijk mogelijk daar te laten vallen waar de verantwoordelijkheden zitten. Volgens mij is het de bedoeling dat we uiteindelijk ministers aanspreken op hun verantwoordelijkheden en dat ze er ook mee aan de slag kunnen.

De voorzitter:

Dit soort vragen mogen niet meer, want dit wordt een hele lange discussie.

De heer Wassenberg (PvdD):

Dan is het misschien een oplossing om beide bewindspersonen erbij te halen. We hebben te vaak meegemaakt dat de ene minister zegt: dat hoort bij mijn collega. Dan wordt de bal eindeloos rondgespeeld.

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek?

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik steun het verzoek als de minister van EZK er ook liefst bij is.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik zou het liefst kort willen zijn, maar ik wil ook heel graag het punt van de heer Wassenberg over die twee bewindspersonen benadrukken. Ik denk namelijk dat we het moeten hebben over het brede ETS-systeem, en dat valt wel degelijk onder de minister van EZK. Dus ik steun het verzoek, mits er twee bewindspersonen komen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Geen steun voor het debat, wel voor de brief. Laat die gewoon door beide bewindspersonen naar de Kamer gestuurd worden. Dan kunnen we het betrekken bij een van de debatten die we toch al hebben staan, stel dat er echt een probleem is, want dat moeten we eerst nog maar even zien.

De heer Weverling (VVD):

Geen steun, maar een brief is denk ik wel goed.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. Steun, zowel voor de brief als voor het debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Steun voor het debat. Ik had zelf al een serie van vijftien stuks vragen voorbereid. Ik zit even na te denken of ik die nog kan indienen als ik het verzoek om een brief steun. Ik denk het niet, maar dan doen we het maar met de brief en het debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De brief is prima. We zien dan wel wie die ondertekent. Laten we daarna kijken of er nog behoefte is aan een debat. We hebben ook veel algemeen overleggen gepland, dus laten we het daarbij betrekken. Mijn fractie heeft geen behoefte aan een groot plenair debat over dit onderwerp.

De heer Bisschop (SGP):

Op dit moment alleen steun voor de brief.

De heer Madlener (PVV):

Hoe minder klimaatbeleid, hoe beter. Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Sienot, dank u wel.

De heer Sienot (D66):

Ik dank u ook, mevrouw de voorzitter. Ik had het graag gehad over de kansen voor de tuinbouw om te vergroenen.

De voorzitter:

Dat is niet gelukt.

De heer Sienot (D66):

Een andere keer dan maar.

De voorzitter:

Dank u wel.

Dan ga ik naar mevrouw Bromet namens GroenLinks.

Mevrouw Bromet (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben vanmiddag het vragenuurtje gebruikt om te spreken met de minister van LNV over de berichten die deze week in de Volkskrant stonden dat zij niet alles wat haar ambtenaren hadden voorbereid, te zien heeft gekregen. Ik zou hier graag een debat over willen aanvragen, temeer daar zij in haar brief in reactie op het Volkskrantartikel schrijft dat zij ook graag alle antwoorden wil geven op vragen die wij hebben. Ik heb één vraag gesteld in het vragenuur, maar ik heb wel honderd vragen. Ik zou ook willen vragen om de tijdlijn waar GroenLinks al diverse keren om gevraagd heeft en die ook beloofd is door de minister, nog deze week aan de Kamer te doen toekomen.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter. In het vragenuurtje heeft collega Ouwehand ook nog twee vragen gesteld, maar elk antwoord riep weer nieuwe vragen op. Ik wil hier dus graag verder debat over. Dus van harte steun voor het verzoek van mevrouw Bromet.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De seinen stonden al maandenlang op donkergeel en op rood en de minister bleef stilzitten, dus alle reden om een debatverzoek te steunen, plus een brief en een tijdlijn.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik was gisteravond in Groningen bij een debatavond met boeren, burgers en buitenlui. En helemaal niemand heeft hierover een vraag gesteld, terwijl het gisteren in het nieuws was. Iedereen had de vraag: hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit en hoe gaat het met de toekomst van mijn bedrijf? Daar wil ik de antwoorden op geven. Ik wil echt aan de toekomst werken, samen met de minister en de Kamer. Dit debat moet nog een keer gevoerd worden, maar echt niet nu. Nu moeten we werken aan oplossingen, dus geen steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Het is zojuist uitvoerig aan de orde geweest in het mondelinge vragenuur. Wat mij betreft is dat op dit moment voldoende, dus geen steun voor het debat.

De heer De Groot (D66):

Voorzitter. Geen steun. Het lijkt me niet verstandig om hier te gaan zwartepieten. Het hele land zit op slot en er moet nu gewoon actie worden gevoerd om oplossingen te hebben. Dit is geen oplossing. Dit is terugkijken. Dat gaan we zeker nog een keer doen, maar niet nu.

De heer Futselaar (SP):

Voorzitter. In tegenstelling tot sommige collega's vind ik dat de Kamer ook een controlerende functie heeft, dus is het best verstandig om af en toe terug te kijken. Het regent WOB-verzoeken bij het ministerie van LNV en bij de provincies, hoor ik, dus het lijkt me heel verstandig als we hier een debat over inplannen.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Ik ben het onder anderen eens met mevrouw Dik. Geen steun.

De heer Madlener (PVV):

De Kamer heeft het over de toekomst, maar het kabinet is zo besluiteloos als maar kan. Ik snap dus niet wat dat met die toekomst te maken heeft. En wat betreft het verleden: dit is een megablunder van dit kabinet, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Mogelijk leidt het tot miljarden aan schade.

De voorzitter:

Dus?

De heer Madlener (PVV):

Het kan toch niet zo zijn dat we daar niet over willen praten?

De voorzitter:

Dus u steunt het verzoek, meneer Madlener?

De heer Madlener (PVV):

Uiteraard.

De voorzitter:

Desalniettemin heeft u geen steun voor een meerderheidsdebat. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Kwint namens de SP.

De heer Kwint (SP):

Dank, voorzitter. De invoering van passend onderwijs is uitgelopen op een debacle. De belofte was dat meer kinderen begeleiding in de klas zouden moeten krijgen. De realiteit is dat het speciaal onderwijs, het onderwijs voor kinderen met een extra zorgbehoefte, uit de voegen barst. Er zijn lange wachtlijsten. Er is geen personeel te vinden. Klassen worden samengevoegd. Dat is funest voor juist deze kwetsbare groep kinderen.

De voorzitter:

Dus?

De heer Kwint (SP):

Dus zou ik daar graag een debat over willen. Ik wil mijn collega's alvast meegeven dat ik bang ben dat dit onderwerp gaat verzuipen tijdens de begrotingsbehandeling. Dan zal het gaan over het lerarentekort en heel veel andere zaken. Dat is precies de reden waarom ik een apart debat hierover wil.

Mevrouw Agema (PVV):

Steun.

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter. Ik was tegen een apart debat. Ik wilde dit betrekken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting. Ik word bijna uitgedaagd door de heer Kwint, door zijn openingszin dat het passend onderwijs een sof is geworden. Die discussie zou ik wel aan willen, maar dat moet ...

De heer Kwint (SP):

Zullen we dat in het debat doen?

De heer Bisschop (SGP):

... niet in dat debat. Dus ik steun het bij nader inzien toch maar niet.

De voorzitter:

Oké.

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Wij maken ons ook hier zorgen om de effecten van het lerarentekort, dus steun voor dit verzoek.

De heer Wassenberg (PvdD):

Steun.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ook hier geldt dat dit een zorgelijk punt is. Het is natuurlijk jammer dat de heer Kwint zijn tekst voor de begroting al af heeft, zoals hij net al zei. Misschien kan hij daar toch nog een alineaatje aan toevoegen, want ik ga het er volgende week bij de begroting wel over hebben. Ik hoop hij ook. Geen steun.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Steun, voorzitter.

De heer Rudmer Heerema (VVD):

Geen steun, voorzitter.

De heer Rog (CDA):

Geen steun.

De voorzitter:

Meneer Kwint. Dank u wel.

De heer Kwint (SP):

Ik zou willen zeggen: graag gedaan. Maar dat zou een leugen zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Kwint. We zijn toegekomen aan het einde van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.