Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 16, item 12

12 Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020,

te weten:

 • -de motie-Van Aalst over striktere handhaving van het boerkaverbod in het openbaar vervoer (35300-XII, nr. 16);

 • -de motie-Van Aalst over verhogen van de maximumsnelheid op snelwegen naar 140 km/u (35300-XII, nr. 17);

 • -de motie-Van Aalst over direct opheffen van de verplichting van E10 voor pomphouders (35300-XII, nr. 18);

 • -de motie-Van Aalst over bevriezen van de gebruikersvergoeding voor het spoorgoederenvervoer (35300-XII, nr. 19);

 • -de motie-Van Aalst over ervoor zorgen dat de kleine binnenvaart niet verdwijnt (35300-XII, nr. 20);

 • -de motie-Ziengs c.s. over een taskforce voor de pfas-problematiek (35300-XII, nr. 21);

 • -de motie-Ziengs/Von Martels over een tijdelijke, werkbare en veilige norm voor pfas (35300-XII, nr. 22);

 • -de motie-Kröger over onderzoek naar de gevolgen van verschillende snelheidsregimes (35300-XII, nr. 24);

 • -de motie-De Pater-Postma c.s. over aangeven van de maximumsnelheid op matrixborden (35300-XII, nr. 25);

 • -de motie-De Pater-Postma/Schonis over actiever communiceren van de voorrangspositie van mantelzorgers bij het CBR (35300-XII, nr. 26);

 • -de motie-Amhaouch/Schonis over een supersnelle trein als alternatief voor een korteafstandvlucht (35300-XII, nr. 27);

 • -de motie-Amhaouch/Paternotte over de Royal Schiphol Group als koepel voor alle vliegvelden (35300-XII, nr. 28);

 • -de motie-Laçin over behoud van de kleine binnenvaart (35300-XII, nr. 29);

 • -de motie-Laçin/Kröger over goed regionaal openbaar vervoer (35300-XII, nr. 30);

 • -de motie-Laçin/Wassenberg over stoppen met het verondiepen van plassen (35300-XII, nr. 32);

 • -de motie-Paternotte c.s. over vergelijkbare doelen voor blik als voor kleine plastic flesjes (35300-XII, nr. 33);

 • -de motie-Paternotte/Remco Dijkstra over stimuleren van elektrisch vliegen (35300-XII, nr. 34);

 • -de motie-Paternotte/Stoffer over de gebruiksruimte op Rotterdam The Hague Airport (35300-XII, nr. 35);

 • -de motie-Paternotte/Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens (35300-XII, nr. 36);

 • -de motie-Moorlag c.s. over gratis ov voor kinderen tot 12 jaar op woensdagmiddag en in de weekenden (35300-XII, nr. 37);

 • -de motie-Moorlag over een proeftuin circulaire wijken en dorpen (35300-XII, nr. 38);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over eenzelfde traject voor blik als voor plastic flesjes (35300-XII, nr. 39);

 • -de motie-Dik-Faber/Kröger over faciliteren van gemeenten bij een autoloze zondag (35300-XII, nr. 40);

 • -de motie-Wassenberg over onderzoek naar een landelijk verbod op het oplaten van ballonnen (35300-XII, nr. 42);

 • -de motie-Wassenberg over een einde aan het uitroeibeleid van de muskusrat (35300-XII, nr. 43);

 • -de motie-Van Raan over nog geen beslissing nemen over Lelystad Airport (35300-XII, nr. 44);

 • -de motie-Van Raan over de uitspraak dat Lelystad Airport niet de status heeft van gerealiseerd project (35300-XII, nr. 45);

 • -de motie-Van Brenk/Stoffer over intensivering van de handhaving van lozingen in natuurplassen (35300-XII, nr. 46);

 • -de motie-Van Brenk/Baudet over de haalbaarheid van een nieuw vliegveld op een eiland in de Noordzee (35300-XII, nr. 48);

 • -de motie-Stoffer/Van der Graaf over een nationaal verbod op vrachtverkeer op zondag (35300-XII, nr. 49).

(Zie vergadering van 17 oktober 2019.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor haar motie (35300-XII, nr. 40) aan te houden. Op verzoek van de heer Van Raan stel ik voor zijn motie (35300-XII, nr. 44) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • -ov-bedrijven stellen het boerkaverbod niet te gaan handhaven;

 • -ov-medewerkers hierdoor slecht kunnen optreden tegen wetsovertreders;

van mening dat dit onacceptabel is;

verzoekt de regering in overleg te treden met de ov-bedrijven om tot een betere naleving van het boerkaverbod te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 51, was nr. 16 (35300-XII).

De voorzitter:

De motie-Ziengs c.s. (35300-XII, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende grond en baggerspecie ertoe leidt dat op dit moment veel werkzaamheden stil komen te liggen, dit enerzijds door de norm en anderzijds doordat de pfas-houdende grond nergens naartoe kan;

constaterende dat de staatssecretaris heeft aangegeven pas op zijn vroegst in juni 2020 met een oplossing voor de langere termijn te komen;

verzoekt de regering een taskforce in te richten met als taak:

 • -het in kaart brengen van de projecten die stil zijn komen te liggen als gevolg van de pfas-problematiek inclusief de reden waarom dat project stil is komen te liggen;

 • -structureel met elkaar oplossingen te bespreken voor knelpunten als grondbanken, bodemkwaliteitskaarten of onduidelijkheden in het tijdelijk handelingskader;

verzoekt de regering daarnaast in de door de staatssecretaris ingestelde werkconferenties in te zetten op het lostrekken van individuele projecten, de Kamer hierover voor het eind van dit jaar te informeren en zo spoedig mogelijk te komen tot een definitief handelingskader met een werkbare en veilige norm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 52, was nr. 21 (35300-XII).

De voorzitter:

De motie-Ziengs/Von Martels (35300-XII, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de norm uit het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van pfas-houdende grond en baggerspecie er op dit moment voor zorgt dat veel werkzaamheden stil komen te liggen;

overwegende dat in het tijdelijk handelingskader de bepalingsgrens feitelijk als toepassingsnorm geldt zolang er geen specifieke toepassingsnorm is;

verzoekt de regering om samen met betrokken partijen, Expertisecentrum pfas en het RIVM tot een tijdelijke, werkbare en veilige norm te komen, gebaseerd op de gegevens van de metingen die tot op heden bekend zijn vanuit de provincies, en het tijdelijk handelingskader hierop aan te passen, en de Kamer hierover voor 1 december 2019 of eerder, indien mogelijk, op de hoogte te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53, was nr. 22 (35300-XII).

Op verzoek van de heer Ziengs stel ik voor zijn gewijzigde motie (35300-XII, nr. 53, was nr. 22) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Pater-Postma c.s. (35300-XII, nr. 25) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Pater-Postma, Stoffer, Laçin en Van Brenk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 54, was nr. 25 (35300-XII).

De voorzitter:

De motie-Paternotte/Stoffer (35300-XII, nr. 35) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Eindhoven Airport in het laatste decennium de snelst groeiende luchthaven van Nederland was;

constaterende dat de provincie Zuid-Holland het Rijk heeft verzocht de mogelijkheid te onderzoeken voor een additionele locatie voor maatschappelijk helikopterverkeer;

van mening dat een pas op de plaats voor de groei van voornoemde vliegvelden wenselijk is;

verzoekt de regering te streven naar het buiten de gebruiksruimte plaatsen van de hulpdiensten op Rotterdam The Hague Airport, waarbij de vrijkomende geluidsruimte volledig in mindering wordt gebracht;

verzoekt de regering voorts toekomstige uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Eindhoven respectievelijk de gebruiksruimte voor burgerluchtvaart van Rotterdam The Hague pas toe te staan na daling van geluidshinder, fijnstofuitstoot en, indien mogelijk, CO2-uitstoot,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55, was nr. 35 (35300-XII).

Op verzoek van de heer Paternotte stel ik voor zijn gewijzigde motie (35300-XII, nr. 55, was nr. 35) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Moorlag (35300-XII, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Moorlag en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 56, was nr. 38 (35300-XII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 51, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ziengs c.s. (35300-XII, nr. 52, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger (35300-XII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Pater-Postma c.s. (35300-XII, nr. 54, was nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw De Pater-Postma.

Mevrouw De Pater-Postma (CDA):

Voorzitter, nu mijn motie is aangenomen, zou ik graag binnen twee weken een brief van het kabinet willen hebben over hoe die motie kan worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-De Pater-Postma/Schonis (35300-XII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch/Schonis (35300-XII, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch/Paternotte (35300-XII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Haga, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin (35300-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Baudet?

De heer Baudet (FvD):

De motie op stuk nr. 27 over de supersnelle trein ... Die steunen wij ook, hoor!

De voorzitter:

Goed, dan komt deze opmerking in de Handelingen te staan. Dat is na intensief overleg met de heer Hiddema, neem ik aan!

Dan gaan we naar de motie op stuk nr. 30, toch? Ja.

In stemming komt de motie-Laçin/Kröger (35300-XII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Wassenberg (35300-XII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Paternotte c.s. (35300-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Remco Dijkstra (35300-XII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Paternotte/Bruins (35300-XII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag c.s. (35300-XII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Moorlag/Dik-Faber (35300-XII, nr. 56, was nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber c.s. (35300-XII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35300-XII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Moorlag.

De heer Moorlag (PvdA):

Voorzitter. De motie op stuk nr. 37 was ontraden door de minister. Daarom stelt mijn fractie het wel op prijs dat we een brief krijgen van de minister over de wijze waarop ze de motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Wassenberg (35300-XII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35300-XII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Stoffer (35300-XII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Brenk/Baudet (35300-XII, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van der Graaf (35300-XII, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.