Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 6, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Arrest van de Hoge Raad inzake verlening van onderdak aan uitgeprocedeerde minderjarige kinderen – 19637-1576

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gedwongen uitzettingen minderjarige asielkinderen gedurende de onderhandelingen – 19637-1577

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde agenda toekomen van de Milieuraad die op 25 oktober a.s. in Luxemburg plaatsvindt en een voortgangsoverzicht van actuele Europese milieuwetgevinginitiatieven – 21501-08-436

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Raadsbesluit Landen en gebieden overzee ("LGO besluit") – 22112-1469

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: verordening klinisch geneesmiddelenonderzoek – 22112-1470

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening diepzeevisserij noordoostelijke deel Atlantische Oceaan – 22112-1471

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn collectief beheer auteurs- en naburige rechten en muziekrechten op internet – 22112-1472

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Europese Onderzoekruimte – 22112-1473

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang nationale verklaring huisvesting arbeidsmigranten in de regio's – 29407-150

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Wiegman van Meppelen-Scheppink c.s. (29689, nr. 337) over een pilot bilateraal CI – 29689-416

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang van de activiteiten op het gebied van zorginkoop AWBZ – 30597-265

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding evaluatie "DEKRA Certification B.V. doelmatig en doeltreffend?" van Conquaestor – 32805-21

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Afwikkeling financieel misbruik SNV-kantoor Laos – 33400-V-4

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 21 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2011 Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting – 33400-XVI-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag Regionale toetsingscommissies euthanasie 2011 – 33400-XVI-6

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Handhaving Europese regels voor afvaltransport – 33418

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 26 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:

  • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) (33402).

  • - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) (33403);

  • - Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) (33404);

  • - Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) (33405);

  • - Wijziging van de Registratiewet 1970 en enige andere wetten in verband met de invoering van de elektronische registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de registratie van onderhandse akten (Wet elektronische registratie notariële akten) (33406);

  • - Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) (33407);

  • - Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33416);

b. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368);

  • - Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte (33351).