22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1226 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een grote noodzaak bestaat voor een transitie naar een meer vegetarisch dieet omdat de productie en consumptie van vlees een groot beslag legt op landbouwgronden en verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de uitstoot van broeikasgassen en aantasting van de biodiversiteit;

van mening, dat het met belastinggeld promoten van de verkoop van vlees, eieren en zuivel binnen en buiten de Europese Unie, zoals nu wordt voorgesteld in het Groenboek EU afzetbevordering en voorlichting landbouwproducten daarom niet gewenst is;

verzoekt de regering om zich, mocht er een Europese promotieregeling komen voor landbouwproducten, te verzetten tegen het opnemen van dierlijke producten in deze regeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven