Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 10

10 Stemmingen DigiNotar en ICT-problemen bij de overheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over DigiNotar en ICT-problemen bij de overheid,

te weten:

 • - de motie-Gesthuizen/El Fassed over een parlementair onderzoek (26643, nr. 194);

 • - de motie-Gesthuizen over een "crashteam" (26643, nr. 195);

 • - de motie-Hachchi/El Fassed over gebruikmaken van kennis van hackers (26643, nr. 196);

 • - de motie-Hachchi/Elissen over verbeteren van ICT-kennis (26643, nr. 197);

 • - de motie-Hachchi/El Fassed over privacygevoelige gegevens (26643, nr. 198);

 • - de motie-Hachchi/El Fassed over een certificaatsysteem (26643, nr. 199);

 • - de motie-Hachchi/El Fassed over transacties of mutaties via DigiD (26643, nr. 201);

 • - de motie-Hennis-Plasschaert c.s. over een security breach (26643, nr. 202);

 • - de motie-Elissen/Gesthuizen over privacy van design en safety by design (26643, nr. 203);

 • - de motie-Elissen c.s. over gegevensbescherming van burgers (26643, nr. 204);

 • - de motie-Elissen over eerstelijnstoezicht (26643, nr. 205);

 • - de motie-Elissen/Hachchi over notitie integrale privacybescherming (26643, nr. 206).

(Zie vergadering van 13 oktober 2011.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Gesthuizen stel ik voor, haar motie (26643, nr. 194) aan te houden.

Op verzoek van mevrouw Gesthuizen stel ik voor, haar motie (26643, nr. 195) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Hachchi/Elissen (26643, nr. 197) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid op het gebied van ICT sterk afhankelijk is van externe partijen;

overwegende dat goed opdrachtgeverschap essentieel is voor de kwaliteit van de digitale dienstverlening van de overheid;

overwegende dat ICT-kennis in onvoldoende mate aanwezig is bij de overheid en dat zij daarom achterloopt bij het bedrijfsleven;

overwegende dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van ICT-aanbestedingen en het bijbehorende contractmanagement;

verzoekt de regering, de ICT-kennis binnen de overheid te verbeteren zodat zij meer gelijkwaardige contractpartners zijn en de Kamer hierover voor de jaarrapportage van het Rijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 207 (26643).

De motie-Hachchi/El Fassed (26643, nr. 199) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op internationaal niveau gebruik wordt gemaakt van certificaten om de veiligheid van de digitale communicatie te waarborgen;

constaterende dat certificaten niet kunnen voorkomen dat onbevoegden de digitale communicatie afluisteren, waardoor zij zich toegang kunnen verschaffen tot privacygevoelige gegevens;

overwegende dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor de privacy en daarmee ook voor de veiligheid van mensen in binnen- en buitenland;

overwegende dat een alternatief voor het certificatensysteem niet op korte termijn voorhanden is;

verzoekt de regering, op internationaal niveau de urgentie van herziening van het certificaatsysteem aan te kaarten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 208.

De motie-Elissen/Gesthuizen (26643, nr. 203) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij ICT-projecten van de overheid te weinig aandacht is voor de bescherming van privacy en er te weinig aandacht is voor het voorkomen van misbruik van deze systemen;

overwegende dat privacy van burgers niet verder aangetast dient te worden dan strikt noodzakelijk is en dat onveilige systemen privacy in gevaar brengen;

overwegende dat systemen die gemakkelijk gekraakt kunnen worden het aanzien van de overheid ernstig aantasten;

overwegende dat achteraf systemen aanpassen om privacy te waarborgen en veiligheid te verhogen in de regel duurder is en vaak tot een lager beschermingsniveau leidt dan wanneer privacy en veiligheid aan het begin van een project randvoorwaarden zijn;

verzoekt de regering om bij de ontwikkeling van alle nieuw te starten ICT-projecten privacy by design en security by design toe te passen zodat nieuwe ICT-systemen veiliger zijn en beter berekend op misbruik en slechts privacygevoelige gegevens bevatten als dat strikt noodzakelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Elissen, Gesthuizen en Hennis-Plasschaert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 209 (26643).

Motie

De motie-Elissen/Hachchi (26643, nr. 206) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Elissen, Hachchi en Hennis-Plasschaert.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 210 (26643).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Elissen stel ik voor, zijn motie (26643, nr. 205) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Hachchi/El Fassed (26643, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi/Elissen (26643, nr. 207).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hachchi/El Fassed (26643, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hennis-Plasschaert c.s. (26643, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elissen c.s. (26643, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elissen c.s. (26643, nr. 204).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elissen c.s. (26643, nr. 210).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.