Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 14, item 9

9 Stemmingen Modernisering GBA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de modernisering van de GBA,

te weten:

  • - de motie-Koopmans over adresgegevens in de GBA (27859, nr. 50);

  • - de motie-Elissen over een terugmeldvoorziening (27859, nr. 52);

  • - de motie-Elissen over inschrijving op adres van penitentiaire inrichting (27859, nr. 53).

(Zie vergadering van 13 oktober 2011.)

De voorzitter:

De motie-Elissen (27859, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de kwaliteit van de gegevens in de GBA te wensen overlaat;

constaterende dat de GBA een belangrijke basisadministratie is;

overwegende dat een GBA met actuele en correcte gegevens zeer belangrijk is;

overwegende dat de kwaliteit van de gegevens in de GBA op peil blijft wanneer geconstateerde fouten worden gemeld;

constaterende dat er een terugmeldvoorziening (TMV) bestaat;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat alle afnemers van GBA-gegevens een terugmeldvoorziening krijgen en dat er nadrukkelijker zal worden toegezien op de plicht om geconstateerde fouten of tekortkomingen te melden en gemelde fouten of tekortkomingen te onderzoeken en te herstellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 55 (27859).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Koopmans (27859, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, het CDA, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Elissen (27859, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Elissen (27859, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.