Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 47, item 6

6 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brief

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 1 februari 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32392, 32419-I, 32360-V, 32565-V, 32500-VIII, 32360-X en 32565-X heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Reactie kabinet in het kader van de consultatie van de Europese Commissie over de mededeling "naar Single Market Act" – 21501-30-250

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2010 – 23530-88

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport PI Zwolle – 24587-414

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding IWI-rapportage "De burger bediend" – 26448-451

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieden ESF-tussenevaluatie acties A en D en resultaten tot nu toe – 26642-115

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen met dioxine vervuilde paling – 26991-309

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake het dialoog met de stakeholders en maatschappelijke organisaties en over de kwekersvrijstelling – 27428-179

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake dierhouderij – 28286-466

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgangsrapportage perceelsregistratie – 28625-112

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake gasrotonde en splijtstoffen – 29023-80

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ulenbelt over het wegvallen van vervoersvoorziening woon/werkverkeer bij sw-bedrijf Pantar – 29817-61

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Briefadvies AWT naar aanleiding van het regeerakkoord – 31288-149

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar passend onderwijs – 31497-31

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstelbrief m.b.t. het AO van 15 februari 2011 inzake Bevolkingsdaling – 31757-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 25 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie rapporten Onderzoeksraad voor Veiligheid en Inspectie Jeugdzorg – 31839-80

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 31 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beslistermijnen WIA en Wajong – 31844-11

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 28 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie samenwerking bedrijfslichamen PBO – 32615-1

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 24 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – 32620-1

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) – 32620-2

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 27 januari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd