26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 451 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 januari 2011

Hierbij doe ik u de rapportage «De Burger bediend» van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) toekomen1. De bevindingen in deze rapportage raken in belangrijke mate de uitkomsten van de evaluatie van de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) die op dit moment plaatsvindt. De uitkomsten van de evaluatie WEU zal ik naar verwachting in het voorjaar van 2011 aan uw Kamer aanbieden. Daarbij zal ik dan tevens ingaan op de conclusies van het IWI rapport.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Naar boven