Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kinderopvang, te weten:

- de motie-Dijkgraaf over beperken van de kinderopvangtoeslag tot gezinnen met een inkomen rond € 100.000 (31322, nr. 94);

- de motie-Dijkgraaf/Kooiman over gezinnen met lage inkomens en eenoudergezinnen ontzien bij de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag (31322, nr. 95);

- de motie-Dijkgraaf over minimaal 50% van de kosten voor kinderopvang door ouders te laten dragen (31322, nr. 96);

- de motie-Kooiman over het sterker inkomensafhankelijk maken van de kinderopvangtoeslagtabel voor het tweede kind (31322, nr. 97);

- de motie-Kooiman over het meer inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag (31322, nr. 98);

- de motie-Kooiman over het opvolgen van het handhavingsadvies van de ggd door gemeenten (31322, nr. 99);

- de motie-Kooiman over oormerken van de middelen voor toezicht en handhaving in de kinderopvang (31322, nr. 100);

- de motie-Koşer Kaya/Hamer over herziening van het huidige stelsel van kindregelingen (31322, nr. 101);

- de motie-Koşer Kaya over samenvoeging van het kindgebonden budget en de kinderbijslag (31322, nr. 102);

- de motie-Koşer Kaya over meer verantwoordelijkheid voor de gastouderbureaus voor de naleving van regels door gastouders (31322, nr. 103);

- de motie-Koşer Kaya over de problemen bij de tussenschoolse opvang (31322, nr. 104);

- de motie-De Mos over in kaart brengen van niet geregistreerde gastouderbureaus (31322, nr. 105);

- de motie-De Mos over het verhalen van de naheffingen die ouders krijgen op de frauderende gastouderbureaus (31322, nr. 106);

- de motie-Hamer over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang voor sectoren waarin veel vrouwen werken (31322, nr. 108);

- de motie-Hamer over de effecten van de bezuinigingen op de kinderopvang voor de diverse inkomenscategorieën (31322, nr. 109);

- de motie-Van Gent over het verhogen van de premie van de verplichte werkgeversbijdrage (31322, nr. 110);

- de motie-Van Gent over een plan van aanpak Opvang op school (31322, nr. 111);

- de motie-Van Gent over stroomlijnen van de verschillende kindregelingen richting het bevorderen van arbeidsparticipatie (31322, nr. 112).

(Zie wetgevingsoverleg van 22 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (31322, nr. 102) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf (31322, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Kooiman (31322, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf (31322, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman (31322, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Hamer (31322, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (31322, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (31322, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (31322, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Mos (31322, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer (31322, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (31322, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31322, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31322, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent (31322, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven