Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 21-23

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 (32500 XV), te weten:

- de motie-Hamer c.s. over een quotum voor het aantal in dienst te nemen Wajongers (32500 XV, nr. 22);

- de motie-Hamer over inzetten van middelen voor schuldhulpverlening in 2011 (32500 XV, nr. 23);

- de motie-Hamer over aanpassing van de financiële regelgeving voor de kinderopvangtoeslag (32500 XV, nr. 24);

- de motie-Vermeij/Ortega-Martijn over behoud van de onafhankelijke arbeidsadviseur (32500 XV, nr. 25);

- de motie-Vermeij c.s. over een plan van aanpak van hiv-gerelateerde problemen op de arbeidsmarkt (32500 XV, nr. 26);

- de motie-Karabulut/Hamer over een banenplan voor mensen die geen baan hebben op de reguliere arbeidsmarkt (32500 XV, nr. 28);

- de motie-Karabulut over niet aanscherpen keuringseisen voor SW-geïndiceerden (32500 XV, nr. 29);

- de motie-Karabulut over ten minste het wettelijk minimumloon voor iedereen die naar vermogen werkt (32500 XV, nr. 30);

- de motie-Karabulut over het wettelijk minimumloon als minimumnorm (32500 XV, nr. 31);

- de motie-Karabulut over het verplichten van oud-politici met een wachtgeldregeling tot een tegenprestatie conform de Wet werk en bijstand (32500 XV, nr. 32);

- de motie-Ulenbelt over handhaven van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden (32500 XV, nr. 33);

- de motie-Van Hijum/Azmani over een analyse van de werking van de wachtgeldfondsen (32500 XV, nr. 35);

- de motie-Van Hijum c.s. over aanscherping van het arbeidsmigratiebeleid (32500 XV, nr. 37);

- de motie-Sterk over alternatieven voor de korting op de WSW (32500 XV, nr. 39);

- de motie-Koşer Kaya over niet algemeen verbindend verklaren van cao's met beloningen op basis van anciënniteit (32500 XV, nr. 40);

- de motie-Koşer Kaya over een generatieneutrale oplossing voor de reservetekorten (32500 XV, nr. 41);

- de motie-Koşer Kaya/Ortega-Martijn over afrekenbare doelen voor de arbeidsparticipatie (32500 XV, nr. 42);

- de motie-Koşer Kaya/Vermeij over het behoud van de AOW-tegemoetkoming (32500 XV, nr. 43);

- de motie-Klaver/Hamer over werkzekerheid van groepen met grote afstand tot de arbeidsmarkt (32500 XV, nr. 44);

- de motie-Klaver/Vermeij over afspraken over welke fondsen moeten korten (32500 XV, nr. 45);

- de motie-Ortega-Martijn c.s. over uitbreiding van de voorlichtingscampagne "Ikkan" (32500 XV, nr. 46);

- de motie-Ortega-Martijn over niet korten op de loonaanvulling van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt tot 120% van het wettelijk minimumloon (32500 XV, nr. 47);

- de motie-Ortega-Martijn over zo min mogelijk bezuinigen op de directe begeleiding van WSW'ers (32500 XV, nr. 48);

- de motie-Ortega-Martijn/Dijkgraaf over kinderbijslag voor Nederlandse terugkerende ontwikkelingswerkers (32500 XV, nr. 49);

- de motie-Dijkgraaf/Van Hijum over aantrekkelijk maken voor kleine werkgevers om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen (32500 XV, nr. 50);

- de motie-Dijkgraaf/Hamer over in de begroting opnemen van de koopkrachtontwikkeling van de voorgaande vijftien jaren (32500 XV, nr. 51);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over een visie op het armoedebeleid (32500 XV, nr. 52).

(Zie vergadering van 9 december 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Vermeij stel ik voor, haar motie (32500-XV, nr. 25) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar motie (32500-XV, nr. 40) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Ortega-Martijn stel ik voor, haar motie (32500-XV, nr. 47) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Ortega-Martijn (32500-XV, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ortega-Martijn en Koşer Kaya. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53 (32500-XV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

De fractie van D66 verzoekt om hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 43.

Mevrouw Sterk (CDA):

Voorzitter. Ik wil mijn motie op stuk nr. 39 aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Sterk stel ik voor, haar motie (32500-XV, nr. 39) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen over motie nr. 43. De fractie van de ChristenUnie kan zich vinden in de doelstelling van deze motie. Hiermee wordt beoogd, de maatregel om de AOW-tegemoetkoming af te schaffen voor burgers met een AOW-gat die aanvullende bijstand ontvangen ongedaan te maken. Echter, de indieners verzoeken de regering, de kindregelingen te stroomlijnen en de bespaarde uitvoeringskosten in te zetten voor het behouden van de AOW-tegemoetkoming. De fractie van de ChristenUnie denkt dat er besparingen mogelijk zijn, maar sluit niet uit dat wij daarin voor andere modaliteiten kiezen dan D66 en PvdA. Echter, omdat dit op het moment en in deze motie niet aan de orde is, zal mijn fractie voor motie nr. 43 stemmen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (32500-XV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (32500-XV, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hamer (32500-XV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vermeij c.s. (32500-XV, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Hamer (32500-XV, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32500-XV, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32500-XV, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32500-XV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32500-XV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (32500-XV, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Azmani (32500-XV, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (32500-XV, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32500-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, GroenLinks, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks wenst te worden geacht, tegen de motie op stuk nr. 41 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dat mag nog net. Ik zal de mensen die meekijken uitleggen waarom, namelijk omdat ik de volgende stemming nog niet had aangekondigd. Daarom kunnen wij nog herstemmen over de motie op stuk nr. 41.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (32500-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Ortega-Martijn (32500-XV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Vermeij (32500-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Er is verzocht om hoofdelijke stemming.

Vóór stemmen de leden: Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jadnanansing, Jansen, Karabulut, Klaver, Klijnsma, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, Leijten, Marcouch, Monasch, Ortega-Martijn, Ouwehand, Pechtold, Van Raak, Recourt, Roemer, Rouvoet, Samsom, Sap, Schouw, Slob, Smeets, Smits, Spekman, Thieme, Timmermans, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Veen, Van Veldhoven, Verbeet, Verhoeven, Vermeij, Voordewind, Voortman, De Wit, Wolbert, Albayrak, Arib, Bashir, Berndsen, Van Bommel, Bouwmeester, Braakhuis, Çelik, Cohen, Van Dam, Van Dekken, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkstra, Dijsselbloem, Dikkers, Eijsink, El Fassed, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Hachchi, Halsema, Van der Ham en Hamer.

Tegen stemmen de leden: Helder, Hennis-Plasschaert, Hernandez, Van Hijum, Houwers, Huizing, De Jong, Van Klaveren, Knops, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Leegte, De Liefde, Lodders, Lucas, Lucassen, Van Miltenburg, De Mos, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Omtzigt, Ormel, De Rouwe, Schaart, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Van der Steur, Straus, Taverne, Van Toorenburg, Uitslag, Venrooy-van Ark, Verburg, Van Vliet, Wilders, Ziengs, Agema, Aptroot, Azmani, Van Beek, Beertema, Van Bemmel, Van den Besselaar, Bijleveld-Schouten, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, De Boer, Bontes, Bosma, Bosman, Brinkman, Ten Broeke, Bruins Slot, Van der Burg, Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dille, Driessen, Elias, Elissen, Ferrier, Fritsma, Gerbrands, Graus, Harbers en Haverkamp.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 76 tegen 69 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver/Hamer (32500-XV, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaver/Vermeij (32500-XV, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn c.s. (32500-XV, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ortega-Martijn/Koşer Kaya (32500-XV, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ortega-Martijn/Dijkgraaf (32500-XV, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Van Hijum (32500-XV, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf/Hamer (32500-XV, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (32500-XV, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.