Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 34

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wildbeheer/Oostvaardersplassen, te weten:

- de motie-Lodders/Ormel over weren van grote grazers en edelherten uit de Hollandse Hout (32563, nr. 2);

- de motie-Jacobi/Bouwmeester over snelle realisatie van de Oostvaarderswissel (32563, nr. 3);

- de motie-Graus over afdoende beschutting voor grote grazers tegen extreme koude (32563, nr. 4);

- de motie-Graus over bijvoeren tijdens lang aanhoudende vorst (32563, nr. 5);

- de motie-Graus over het toedienen van een anticonceptievaccin (32563, nr. 6);

- de motie-Ormel/Lodders over niet realiseren van de Oostvaarderswissel (32563, nr. 7);

- de motie-Van Gerven over respecteren van afspraken voortvloeiend uit de Wet inrichting landelijk gebied (32563, nr. 8).

(Zie vergadering van 8 december 2010.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Graus (PVV):

Voorzitter. De stemverklaring van de PVV gaat over de motie-Lodders/Ormel (32563, nr. 2). Wij zijn het namelijk met heel veel gebruikte constaterende overwegingen niet eens. Wij zijn van mening dat de openstelling van het Hollandse Hout het veterinair toezicht zal bemoeilijken. Daarnaast zal de openstelling het veterinair ingrijpen bemoeilijken, waaronder de heel erg benodigde vaccindag voor de geboortebeperking, evenals het bijvoeren. Verder zal de openstelling van het Hollandse Hout niet zorgen voor voldoende voedsel. We zijn het er wel mee eens dat grote grazers niet moeten worden toegelaten tot het Hollandse Hout om voornoemde redenen. Ook zijn we het eens met het verzoek om beschuttingsmaatregelen te treffen. Daarom zal de PVV, ondanks dat zij het niet eens is met de gebruikte constaterende overwegingen, voor de motie stemmen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. In de motie-Graus (32563, nr. 4) wordt de regering verzocht, ervoor te zorgen dat er voldoende beschutting zal zijn voor de grote grazers in het gebied de Oostvaardersplassen. Op zichzelf heeft de staatssecretaris al een dergelijke inzet aangekondigd, waaronder de openstelling van het Hollandse Hout. Wij zien veel in die voorstellen. We willen de motie graag steunen om de noodzaak van de beschutting te onderstrepen. We willen daarbij aantekenen dat wat ons betreft de beschutting in de bossen essentieel is en dus het niet voorstel van de heer Graus om gedetineerden stallen te laten timmeren in het gebied.

In stemming komt de motie-Lodders/Ormel (32563, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jacobi/Bouwmeester (32563, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (32563, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ormel/Lodders (32563, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (32563, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.