Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 109-112

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de bestrijding van visstroperij en het vervallen van de akte, alsmede enkele andere wijzigingen van deze en enige andere wetten - 32574

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 13 december 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Errata bij de rapportage Vreemdelingenketen januari - juni 2010 - 19637-1378

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar de mogelijkheden van het opnemen van een beperking op grond waarvan een minderjarig kind van een vreemdeling een verblijfsvergunning kan krijgen (Uitvoering motie-Spekman/Anker (Kamerstuk 19637, nr. 1340)) - 19637-1379

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op eerdere brieven inzake rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid - 19637-1381

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 14 december 2010 - 21501-02-1004

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2010 - 21501-02-1005

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Halfjaarlijkse rapportage van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal (ICTY), de heer Brammertz, aan de VN-Veiligheidsraad - 21501-02-1008

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken EU-begroting - 21501-03-57

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging AO VTE-Raad met betrekking tot brief Oettinger over productiegas - 21501-33-302

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Conceptreactie op Groenboek Europees contractenrecht - 22112-1107

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Strategische nota mobiele communicatie en beschikbaar stellen 800 MHz band voor mobiel breedband - 24095-264

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie OCW in het kader van een VSO inzake misbruik uitwonendenbeurs - 24724-94

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Persoonsgebonden budget - 25657-41

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Publiek-private samenwerking motorenonderhoud - 25820-19

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Het Nederlandse beleid ten aanzien van de creatieve industrie - 27406-190

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het voornemen tot intrekking van het Besluit beheer Haringvlietsluizen (Kierbesluit) - 27625-176

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit risico's zware ongevallen 1999, het Besluit externe veiligheid en enkele andere besluiten (wegnemen van enige knelpunten) - 27801-74

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten (verlenging NOx opt-out) - 28240-110

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Studie naar de economische effecten van de gasrotondestrategie - 29023-78

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verloop van de verkiezingen in Rwanda en de actuele situatie in het land - 29237-131

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Directe toegang paramedische beroepen - 29247-136

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Actualiteiten op het gebied van de Nederlandse bloedvoorziening - 29447-10

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikelen Volkskrant inzake financiële positie woningcorporaties - 29453-179

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikelen Trouw van 4 en 6 december 2010 over apothekerstarief - 29477-139

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Cebeon rapport over het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen - 29517-44

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van het lid Hamer over middelen VSV - 29544-272

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstellen taskforce Antibioticumresistentie Dierhouderij - 29683-65

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Monitor Wajong: eerste rapportage - 29817-57

 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 30 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Wijziging Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-112

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie betreffende het toezichtsrapport nr. 25 inzake het handelen van de MIVD jegens twee geschorste medewerkers - 29924-61

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen over het handelen van de MIVD ten aanzien van twee medewerkers - 29924-62

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken dossier funderingsproblematiek - 30136-35

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken energiezuinig bouwen in Noord-Nederland - 30196-121

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie I&A over de opheffing van de visumplicht voor Albanezen en Bosniërs - 30573-58

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending Handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen - 30696-35

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Monitor Zorggerelateerde Schade 2008" - 31016-17

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad van State inzake wetsvoorstel inrichting verkiezingsproces - 31142-26

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek naar bedrijfsvoering met open deuren - 31209-145

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken onderhandelingen Icesave - 31371-356

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie Defensie over de halfjaarlijkse voortgangsrapportage SPEER - 31460-15

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Advies Raad voor Cultuur inzake culturele vertegenwoordiging in het buitenland en toezending evaluatie New York 400 - 31482-70

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie over MER-richtlijnen tweede kerncentrale Borssele - 31510-43

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de structuurvisie natuurbescherming Randstad 380 kV verbinding - 31574-13

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoord op de vraag van het lid Leijten over de uitkeringssystematiek van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) - 31706-41

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Fraude met kinderopvangtoeslag - 31839-77

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse inspanningen betreffende de ruiming van onontplofte clustermunitie - 32187-(R1902)-11

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel toezending nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel tot wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet - 32379-6

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie motie-Ortega-Martijn c.s. inzake het verzoek om een tijdelijke voorziening te treffen om omwisselen van Nederlands-Antilliaanse guldens in het Europese deel van Nederland mogelijk te maken - 32500-IV-21

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van Gent c.s. (32500-IV, nr. 15) over een plan van aanpak voor actieve ondersteuning van zwangere meisjes en alleenstaande jonge moeders - 32500-IV-22

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie BuZa inzake de Basisbrief Ontwikkelingssamenwerking met daarin de contouren van het beleid voor ontwikkelingssamenwerking in de komende jaren en de invulling van de bezuinigingen op het ODA-budget in 2011 - 32500-V-53

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van de regering op het verzoek van de commissie op de opgelopen spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea - 32500-V-54

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie Buitenlandse Zaken inzake de huidige situatie in de Westelijke Sahara - 32500-V-56

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

IOB-impactevaluatie van door Nederland gesteunde programma's voor drinkwater en sanitaire voorzieningen in het Fayoum Goevernoraat in Egypte - 32500-V-57

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 2 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Gebruik van dienstauto's met chauffeur door topambtenaren - 32500-VII-67

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de inburgeringsplicht van vluchtelingen n.a.v. de behandeling begroting BZK 2011 - 32500-VII-68

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 7 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders - 32500-VIII-79

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering regeerakkoord onderdeel media - 32500-VIII-80

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op diverse amendementen m.b.t. de ontwerpbegroting 2011 van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 32500-VIII-115

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 13 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie Defensie over de evaluatie van de helikopterlaagvlieggebieden - 32500-X-73

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken aangenomen moties-Polderman inzake visserij en stand van zaken inzake de subsidieregeling aanschaf weegschalen aan boord van visserijvoertuigen - 32500-XIII-156

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen n.a.v. het wetgevingsoverleg Energie op 6 december 2010 - 32500-XIII-158

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van ingekomen stukken

Reactie op motie-De Mos (32500-XVI, nr. 98) over de "voetbalwet" - 32500-XVI-108

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 3 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere standpuntbepaling inzake de recent aan de Kamer aangeboden Kaderwet veteranen - 32538-5

 • minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 6 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake de Najaarsnota 2010 - 32565-2

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-A-3

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 10 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van een vraag en een antwoord - 32565-G-3

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van een vraag en een antwoord - 32565-IXB-3

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-VIII-3

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2010 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XI-3

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XII-3

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 32565-XVI-3

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op Kamervragen Tweede suppletoire wet Jeugd en Gezin 2010 - 32565-XVII-3

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanpak van verantwoording hulpgelden voor Haïti - 32293-7

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 9 december 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Adressen

H. S. te D. met betrekking tot handhaving verkeersvoorschriften, met name klacht tegen het CJIB;

 • E.J.A. P. te N., met betrekking tot toepassing heffingskorting jonggehandicapten;

 • P.S.L. te R., met betrekking tot aanslagen IB/PV 2005 t/m 2007;

 • D.B. en A.M.B.-v.M. te B.i.W., met betrekking tot weigering giftenaftrek;

 • J.J.K. te S. met betrekking tot schenkingsrecht;

 • W.J. Z. te A. m.b.t. een klacht tegen het CJIB;

 • L.P.H.L. H. te V. m.b.t. executieverkoop.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de Commissie voor de verzoekschriften.