Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 34, pagina 27

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500 VIII), te weten:

- de motie-Dijkgraaf c.s. over de lat hoger leggen voor het onderdeel spelling (32500 VIII, nr. 37).

(Zie vergadering van 11 november 2010.)

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf c.s. (32500-VIII, nr. 37) is in die zin gewijzigd (32500-VIII, nr. 39) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het garanderen van voldoende basisvaardigheden rekenen en taal de lat hoog genoeg moet liggen en dat het streefniveau in het referentiekader voor rekenen en taal aan moet sluiten bij het niveau dat de meeste leerlingen op dat moment kunnen bereiken;

overwegende dat de referentieniveaus niet bedoeld zijn als statisch model en dat eventuele onvolkomenheden in de niveaubeschrijvingen juist gaandeweg aangepast moeten worden, in tegenstelling tot de evaluatie van het systeem op zich;

constaterende dat het referentiekader voor het onderdeel spelling aan het eind van de basisschool niveau 1F voorschrijft, terwijl uit onderzoek over de afgelopen twintig jaar blijkt dat ongeveer 80% van de leerlingen op dat moment niveau 3F al beheerst;

verzoekt de regering, voor het onderdeel spelling in het referentiekader de lat hoger te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De gewijzigde en de nader gewijzigde moties zijn ondertekend door de leden Dijkgraaf en Van der Ham. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

De nader gewijzigde motie krijgt nr. 122 (32500-VIII).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van der Ham (32500-VIII, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de SGP en de PVV voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.