Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 30

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het spoeddebat over uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Irak, te weten:

- de motie-Voordewind/Gesthuizen over een protocol informatie-uitwisseling (19637, nr. 1371).

(Zie vergadering van 4 november 2010.)

De voorzitter:

De motie-Voordewind/Gesthuizen (19637, nr. 1371) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de brief van 22 oktober 2010 van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens pas op 1 november 2010 openbaar is geworden, waardoor niet alle betrokken asieladvocaten in de gelegenheid waren om deze brief in een eventuele procedure in te brengen teneinde de geplande uitzetting van hun cliënt naar Irak op 3 november 2010 te voorkomen;

van mening dat informatie van bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Europese Hof van Justitie gericht aan de Nederlandse regering, die cruciaal is voor (individuele) toetsing in meerdere asielzaken, tijdig openbaar en beschikbaar moet zijn voor de advocatuur en de rechterlijke macht;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze cruciale informatie afkomstig van internationale gerechten tijdig ter kennis van de Nederlandse rechtspraktijk kan worden gebracht, daarvoor afspraken te maken en de Kamer (over de voortgang) te rapporteren voor de behandeling van de begroting Immigratie en Asiel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1372 (19637).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Voordewind/Gesthuizen (19637, nr. 1372).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt van 15.52 uur tot 16.35 uur geschorst.

Voorzitter: Berndsen