Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 18-23

Aan de orde is zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2011 (32500 XVI), te weten:

- de motie-Van der Veen c.s. over de voor- en nadelen van een meer inkomensafhankelijke premie (32500 XVI, nr. 23);

- de motie-Van der Veen c.s. over niet overgaan tot het introduceren van winstuitkeringen in de zorg (32500 XVI, nr. 25);

- de motie-Van der Veen c.s. over overleg met de Kamer over uitbreiding van het B-segment (32500 XVI, nr. 26);

- de motie-Van der Veen c.s. over de invulling van de basiszorg (32500 XVI, nr. 27);

- de motie-Van der Veen c.s. over aandoeningen met een lage ziektelast (32500 XVI, nr. 28);

- de motie-Van der Veen c.s. over afzien van het afschaffen van de werelddekking (32500 XVI, nr. 29);

- de motie-Wolbert c.s. over een passende indicatiestelling voor alle AWBZ-verzekerden (32500 XVI, nr. 30);

- de motie-Wolbert c.s. over een mogelijke afstandsindicatie bij voortgezet tweetalig onderwijs aan doven (32500 XVI, nr. 31);

- de motie-Wolbert/Voortman over afzien van de indexeringsstop en de 3% korting op pgb-tarieven (32500 XVI, nr. 33);

- de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over wettelijk verankeren van het pgb en vaststellen van de tarieven (32500 XVI, nr. 35);

- de motie-Wolbert over beloningen in de zorg onder de wettelijke norm voor beloningen in de publieke en semipublieke sector (32500 XVI, nr. 36);

- de motie-Venrooy-van Ark c.s. over financiering van kleinschalige wooninitiatieven vanuit het pgb (32500 XVI, nr. 37);

- de motie-Venrooy-van Ark c.s. over de wijze waarop het pgb wettelijk verankerd wordt (32500 XVI, nr. 38);

- de motie-Kooiman over alternatieven om in de jeugdzorg geen eigen bijdrage te hoeven invoeren (32500 XVI, nr. 39);

- de motie-Kooiman/Voortman over in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg (32500 XVI, nr. 40);

- de motie-Kooiman/Voortman over tegengaan van de stijgende wachtlijsten in de jeugdzorg (32500 XVI, nr. 41);

- de motie-Leijten/Van Gerven over waarborgen van de professionele autonomie van artsen en hulpverleners (32500 XVI, nr. 42);

- de motie-Leijten over beperken van het oppotten van geld door zorginstellingen in een RAK (32500 XVI, nr. 43);

- de motie-Leijten over niet afschaffen van de macronacalculatie (32500 XVI, nr. 44);

- de motie-Uitslag c.s. over wegnemen van belemmerende regelgeving voor vrijwilligers (32500 XVI, nr. 45);

- de motie-Dijkstra/Voortman over alternatieven voor de bezuiniging op het aantal ivf-behandelingen (32500 XVI, nr. 46);

- de motie-Dijkstra over onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de besteding van AWBZ-middelen (32500 XVI, nr. 47);

- de motie-Dijkstra over wetenschappelijk onderzoek naar preventieactiviteiten (32500 XVI, nr. 48);

- de motie-Dijkstra over mogelijke financiering van de behandeling van secundaire geslachtskenmerken bij transgenders (32500 XVI, nr. 49);

- de motie-Dijkstra over implementatie van de tolerantiescan en de overige maatregelen uit het Masterplan Roze 50+ (32500 XVI, nr. 50);

- de motie-Dijkstra over veiligstellen van de kennis en kunde van het CBO (32500 XVI, nr. 51);

- de motie-Dille over omzetten van de huidige meldcode kindermishandeling in een wettelijke meldplicht voor beroepskrachten (32500 XVI, nr. 52);

- de motie-Agema c.s. over de rollator en andere loophulpmiddelen in het basispakket houden (32500 XVI, nr. 53);

- de motie-Agema over clusteren van het onderzoek naar alzheimer (32500 XVI, nr. 54);

- de motie-Voortman over een nulmeting naar het huidige aantal medewerkers in de zorg (32500 XVI, nr. 55);

- de motie-Voortman/Dijkstra over verschuiven van de ingangsdatum van eventuele wijzigingen in de pgb's naar 1 juli 2011 (32500 XVI, nr. 56);

- de motie-Voortman c.s. over niet in gevaar mogen komen van wooninitiatieven door maatregelen in het pgb (32500 XVI, nr. 57);

- de motie-Voortman/Kooiman over een stappenplan voor de wijzigingen aan het stelsel van jeugdhulpverlening (32500 XVI, nr. 58);

- de motie-Voortman/Kooiman over financiële onderbouwing van de efficiencykorting in de jeugdzorg (32500 XVI, nr. 59);

- de motie-Voortman/Kooiman over voortzetten van de pilots voor opvang van slachtoffers van eergerelateerd geweld (32500 XVI, nr. 60);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over uitstellen van de bezuiniging op mentorschapsprojecten (32500 XVI, nr. 61);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over financieren van het LPGGz en platform VG (32500 XVI, nr. 62);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over verkeerd diagnosticeren van doven en slechthorenden (32500 XVI, nr. 63);

- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een tolk gebarentaal voor media-uitzendingen van de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (32500 XVI, nr. 64);

- de motie-Van der Staaij c.s. over aanpakken van de knelpunten van de palliatieve zorg (32500 XVI, nr. 65);

- de motie-Van der Staaij c.s. over bevorderen van betere naleving van de normen voor de verkoop van alcohol aan jongeren (32500 XVI, nr. 66);

- de motie-Ouwehand c.s. over een overzicht van de relatie tussen groen in de omgeving en gezondheid (32500 XVI, nr. 67);

- de motie-Ouwehand c.s. over oormerken van onderzoeksbudget voor alternatieven voor dierproeven (32500 XVI, nr. 68).

(Zie vergadering van 11 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar moties (32500-XVI, nrs. 56, 57 en 60) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord voorgesteld wordt aandoeningen met een lage ziektelast niet meer te vergoeden via het basispakket;

overwegende dat onvoldoende duidelijk is welke aandoeningen hieronder worden verstaan en welke gevolgen het niet meer vergoeden zal hebben voor individuele verzekerden alsmede voor de zorgkosten;

van mening dat er zo snel mogelijk openheid moet komen hoe de regering deze bezuiniging van 1 mld. wil invullen;

verzoekt de regering, de Kamer vóór 1 maart 2012 aan te geven:

  • - wat verstaan moet worden onder "lage ziektelast";

  • - welke aandoeningen vallen onder het begrip "lage ziektelast";

  • - welke gevolgen het niet meer vergoeden van deze zorg heeft voor individuele verzekerden ten aanzien van koopkracht en cumulatie van eigen betalingen;

  • - wat het risico is dat mensen in eerste instantie zorg vermijden en later aangewezen zijn op duurdere zorg en wat dit betekent voor de zorgkosten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (32500-XVI).

De motie-Wolbert c.s. (32500-XVI, nr. 31) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging.

constaterende dat er in Nederland slechts één school bestaat voor voortgezet tweetalig onderwijs aan doven (in casu gebarentaal en Nederlands);

constaterende dat sommige kinderen op deze vorm van onderwijs zijn aangewezen omdat zij in het regulier onderwijs onvoldoende ontwikkeling kunnen doormaken, ondanks de toevoeging van een tolk;

constaterende dat vanwege de afstand voor sommige kinderen verblijf in een internaat noodzakelijk is;

verzoekt de regering, binnen het financieel kader met een passende oplossing voor deze kinderen te komen en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor de krokusvakantie te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 72 (32500-XVI).

De motie-Wolbert (32500-XVI, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wolbert, Leijten en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 73 (32500-XVI).

De motie-Venrooy-van Ark c.s. (32500-XVI, nr. 37) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kwaliteit en keuzevrijheid in relatie tot kleinschaligheid in de zorg een belangrijk streven is van dit kabinet;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 december 2010 aan te geven op welke wijze kleinschalige wooninitiatieven ook in de toekomst vanuit het pgb gefinancierd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Venrooy-van Ark, Uitslag, Agema, Leijten, Van der Staaij en Voortman.

Zij krijgt nr. 74 (32500-XVI).

De motie-Venrooy-van Ark c.s. (32500-XVI, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het persoonsgebonden budget een belangrijk instrument is waarbij mensen uit vrije wil kunnen kiezen eigen regie te voeren;

verzoekt de regering, uiterlijk 1 december 2010 te komen met een visie op de wijze waarop het pgb wettelijk verankerd wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Venrooy-van Ark, Uitslag, Agema, Voortman en Van der Staaij.

Zij krijgt nr. 75 (32500-XVI).

De motie-Kooiman/Voortman (32500-XVI, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,Voorzitter

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wachtlijsten in de jeugdzorg weer toenemen;

verzoekt de regering, met een plan te komen om de stijgende wachtlijsten in de zorg voor jeugd tegen te gaan en de Kamer hier vóór 1 januari 2011 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 76 (32500-XVI).

De motie-Leijten (32500-XVI, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zorginstellingen geld oppotten in de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK);

van mening dat zorggelden aan de zorg moeten worden besteed;

constaterende dat er nu geen eenduidige norm bestaat waardoor zorginstellingen te maken hebben met wisselende reserve-eisen van verschillende investeerders;

verzoekt de regering, maatregelen te nemen om deze RAK's tot de noodzakelijke reserve terug te brengen en daarbij een eenduidige norm te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 77 (32500-XVI).

De motie-Dijkstra (32500-XVI, nr. 47) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkstra en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (32500-XVI).

De motie-Dijkstra (32500-XVI, nr. 48) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkstra en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (32500-XVI).

De motie-Dijkstra (32500-XVI, nr. 49) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkstra en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 80 (32500-XVI).

Op verzoek van mevrouw Dijkstra stel ik voor, haar gewijzigde motie (32500-XVI, nr. 80) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dijkstra (32500-XVI, nr. 50) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkstra, Voortman en Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 81 (32500-XVI).

Op verzoek van mevrouw Dijkstra stel ik voor, haar gewijzigde motie (32500-XVI, nr. 81) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dijkstra (32500-XVI, nr. 51) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dijkstra en Van der Veen. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 82 (32500-XVI).

De motie-Dille (32500-XVI, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dille en Van der Burg. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 83 (32500-XVI).

Op verzoek van mevrouw Dille stel ik voor, haar gewijzigde motie (32500-XVI, nr. 83) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (32500-XVI, nr. 61) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het ministerie van VWS heeft besloten om mentorschapsprojecten die twee jaar stimuleringssubsidie ontvangen hebben, geen overbruggingssubsidie (tot de wetswijziging betreffende mentorschap) meer toe te kennen;

overwegende dat de afgelopen jaren met een subsidie is geïnvesteerd in de ontwikkeling van vrijwillig mentorschap voor mensen die wilsonbekwaam zijn;

overwegende de bijzondere betekenis van mentorschap voor de uitoefening van cliëntenrechten, met name voor cliënten in de zorg, die niet zelf hun belangen ter zake kunnen waarnemen;

overwegende dat de inzet van vrijwilligers in de zorg van grote betekenis is en stimulans verdient;

overwegende dat de subsidie voor vrijwillig mentorschap wel op de begroting is weergegeven;

overwegende dat Justitie nog een wetswijziging in voorbereiding heeft die het vergoeden van de kosten door de wilsonbekwame cliënt mogelijk maakt en dat daarmee over ongeveer twee jaar een kostendekkende situatie zal ontstaan voor het vrijwillig mentorschap;

overwegende dat Mentorschap Netwerk Nederland aangeeft constructief overleg te voeren met verschillende betrokken actoren, om het overbruggingsprobleem dat is ontstaan opgelost te krijgen, maar dat dit voor 2011 nog onvoldoende mogelijk is;

verzoekt de regering, in overleg met Mentorschap Netwerk Nederland te bezien hoe vóór 1-1-2012 met minder snelle afbouw de bemiddeling en begeleiding van het vrijwillig mentorschap kan worden voortgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 84 (32500-XVI).

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI, nr. 63) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 85 (32500-XVI).

De motie-Van der Staaij c.s. (32500-XVI, nr. 66) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van der Staaij, Van der Veen, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Kooiman, Dijkstra, Uitslag en Ouwehand.

Zij krijgt nr. 86 (32500-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze (nader) gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Van der Staaij (SGP):

Mevrouw de voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie op stuk nr. 53 van mevrouw Agema c.s. om de rollator en andere loophulpmiddelen in het basispakket te houden. Dit is typisch een voorbeeld van een motie waarbij sprake is van spanning tussen gevoel en verstand. Ons gevoel zegt: voor. Wij willen immers allemaal mensen helpen die slecht ter been zijn. Ons verstand zegt echter: tegen. Er is een slordige 20 mln. nodig. Juist in deze tijd en de komende tijd zullen wij heel kritisch moeten kijken naar dingen die wij met elkaar moeten betalen en naar dingen die wij in beginsel zelf voor onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Een rollator is typisch een voorbeeld waarvan wij zeggen dat het een algemene voorziening is waarvoor mensen in beginsel zelf moeten zorgen. Er zijn bijzondere regelingen voor wie dit echt niet kan betalen. Daarom zullen wij tegen deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Veen c.s. (32500-XVI, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert c.s. (32500-XVI, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Wolbert c.s. (32500-XVI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolbert/Voortman (32500-XVI, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wolbert c.s. (32500-XVI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Venrooy-van Ark c.s. (32500-XVI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Venrooy-van Ark c.s. (32500-XVI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kooiman (32500-XVI, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kooiman/Voortman (32500-XVI, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kooiman/Voortman (32500-XVI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (32500-XVI, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (32500-XVI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (32500-XVI, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Uitslag c.s. (32500-XVI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijkstra/Voortman (32500-XVI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkstra/Ouwehand (32500-XVI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkstra/Ouwehand (32500-XIV, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkstra/Van der Veen (32500-XVI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en D66 voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (32500-XVI, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 53, over de rollator in het pakket houden, is aangenomen, zou ik graag voor vrijdag een brief van de regering willen hebben met antwoord op de vraag hoe de motie wordt uitgevoerd, welke uitvoeringsvariant de minister kiest, wat de kosten zijn, wie de rekening gaat betalen, aangezien een eerder genomen besluit wordt teruggedraaid, en wat het betekent voor de geloofwaardigheid van de zorgverzekering.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Agema (32500-XVI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voortman (32500-XVI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Kooiman (32500-XVI, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Kooiman (32500-XVI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (32500-XVI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (32500-XVI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Leijten (32500-XVI, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink (32500-XVI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (32500-XVI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Staaij c.s. (32500-XVI, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (32500-XVI, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand c.s. (32500-XVI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Er was een lange lijst met moties die zijn ingediend bij de begroting van VWS. U bent vergeten op te merken dat de Partij voor de Dieren ook voor de motie op stuk nr. 26 heeft gestemd. Die aantekening wil ik graag maken.

De voorzitter:

Het spijt mij. Dat zullen wij goedmaken in de Handelingen.