Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 12-14

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, hedenmiddag ook te stemmen over de aangehouden motie-Schouw/Braakhuis (21501-20, nr. 486), de aangehouden motie-Jansen (31209, nr. 138) en de aangehouden motie-Voordewind/Gesthuizen (19637, nr. 1371).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de CDA-fractie benoem ik:

 • - in de vaste commissie voor Defensie het lid Ormel tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Çörüz;

 • - in de vaste commissie voor Europese Zaken het lid Omtzigt tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Çörüz;

 • - in de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het lid Blanksma-van den Heuvel tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Van Hijum;

 • - in de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport het lid Ormel tot plaatsvervangend lid in plaats van het lid Çörüz;

 • - in de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid Bijleveld-Schouten tot lid in plaats van het lid De Rouwe;

 • - in de algemene commissie voor Jeugdzorg de leden Uitslag en Bruins Slot tot lid in de bestaande vacatures.

Op verzoek van de PvdA-fractie benoem ik:

 • - in de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven het lid Klijnsma tot plaatsvervangend lid in de bestaande vacature;

 • - in de Bouwbegeleidingscommissie het lid Klijnsma tot lid in plaats van het lid Heijnen;

 • - in het Strategisch overleg informatievoorziening (Stoi) het lid Van Dam tot lid;

 • - in de Kunstcommissie het lid Klijnsma tot lid;

 • - in de Gemengde commissie van afstemming en advies voor de griffie IB het lid Albayrak tot lid;

 • - in de contactgroep Verenigd Koninkrijk het lid Monasch tot lid in plaats van het lid Bouwmeester.

Het woord is aan de heer Ulenbelt.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een spoeddebat houden met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dat in de plaats laten komen van een nog te plannen VAO over pensioenen. Dit weekend is namelijk gebleken dat de minister een Kameruitspraak van een meerderheid niet uitvoert.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

De GroenLinks-fractie steunt dit verzoek van harte. We hadden al een VAO staan, maar dat kan dan mooi worden samengevoegd. Wij vinden dit zo belangrijk dat we het willen uitdiscussiëren.

De voorzitter:

De heer Ulenbelt stelde voor, dit spoeddebat in plaats van het VAO te laten komen.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Wij steunen dit verzoek ook. We zijn het eens met het voorstel, het VAO hierin te incorporeren.

De voorzitter:

Mijnheer Ulenbelt, u hebt voldoende steun voor een spoeddebat. Ik zal dat zo gauw mogelijk plannen, met een spreektijd van drie minuten.

Het woord is aan de heer Irrgang.

De heer Irrgang (SP):

Mevrouw de voorzitter. Wij zijn dit weekend en ook al daarvoor overspoeld met tegenstrijdige berichten over het in de maak zijn van een reddingsplan voor Ierland. Het zou gaan om een bedrag in de orde van 80 mld. waaraan ook Nederland een bijdrage zal leveren. De SP-fractie zou graag met spoed een debat voeren, een spoeddebat, om er duidelijkheid over te krijgen – mogelijk wordt er nu over gesproken – of er sprake is van het in elkaar zetten van een reddingsplan voor Ierland.

De heer Plasterk (PvdA):

Voorzitter. Ik realiseer mij dat de agenda heel vol is en dat wij u niet blij maken met meer spoeddebatten. Maar wij hebben wel over kleinere kwesties een spoeddebat dan over het wellicht instorten van de Ierse economie en onze bijdrage daaraan. Ik steun het verzoek van de heer Irrgang.

De voorzitter:

Het enige waar ik u altijd om verzoek, is selectiviteit.

Mevrouw Sap (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks vindt het ook een uitermate belangrijke kwestie en steunt het verzoek.

De heer Harbers (VVD):

Voorzitter. Hoewel het een belangrijke kwestie is, geeft de VVD-fractie geen steun voor dit spoeddebat. Afgelopen donderdag hebben wij met de minister over zijn inzet gesproken. De Ecofin moet überhaupt nog beginnen. Ik denk dat het veel verstandiger is om eerst te kijken wat er precies aan de hand is voordat wij hier weer overgaan tot een spoeddebat.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Voorzitter. Er is niet zo veel nieuws te melden. Ik ben blij dat Ierland de steun afwijst. Ik stel voor om na de Ecofin aan de minister van Financiën te vragen om een brief te sturen aan de Kamer om ons te rapporteren wat daar is afgesproken.

De voorzitter:

Mijnheer Irrgang, u hebt voldoende steun voor een spoeddebat. Als u het een spoedig debat noemt, hebt u een meerderheid nodig.

De heer Irrgang (SP):

Ik verbeterde mijzelf al en ik zei daarna "spoeddebat". Ik realiseer mij dat de agenda vol is. Maar zoals de heer Plasterk zei: het gaat inderdaad om een enorm bedrag als de berichtgeving klopt. De collega's zouden kunnen helpen om de agenda te verlichten, als zij steun geven aan dit verzoek. Dan zouden wij bijvoorbeeld deze week nog een spoed-AO kunnen organiseren. Ik vind het echt een belangrijk onderwerp waarover wij deze week moeten praten, omdat er nu mogelijkerwijs serieus over wordt gesproken.

De voorzitter:

Ik ben erg blij dat u het zelf voorstelt. Ik zal uw verzoek om een spoeddebat noteren, want u hebt de steun van 30 leden. Wij zullen het stenogram doorgeleiden. Maar mocht men in de procedurevergadering besluiten een algemeen overleg te organiseren, dan zou dat een verstandige oplossing zijn.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Misschien is het een idee om volgende week na de Ecofin een AO over dit onderwerp te plannen.

De voorzitter:

Dat gaan wij hier niet doen. Als het ervan komt, zullen er spreektijden van drie minuten per fractie gelden.

Het woord is aan de heer Pechtold.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. De laatste ontwikkelingen binnen de PVV-fractie geven aanleiding om vragen te stellen aan de regering, dus aan de minister-president en als het kan ook aan de viceminister-president, over de stabiliteit en de geloofwaardigheid van dit kabinet. Daarom vraag ik mede namens mevrouw Halsema van GroenLinks en de heer Cohen van de PvdA een spoeddebat aan met de minister-president en als het kan met de vicepremier.

De voorzitter:

Ik stel vast dat u ruim meer dan 30 leden hebt die u steunen. Ik weet dat de vicepremier vanavond niet beschikbaar is.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik heb nog een praktisch punt, als het gaat om de stabiliteit van het regeringsbeleid en de rol van de minister-president. Waarom wordt dit, door partijen die dat willen, niet aangekaart bij de begroting van Algemene Zaken, die morgen staat geagendeerd? Ligt dat niet veel meer voor de hand?

De heer Pechtold (D66):

Wij hebben morgen veel met de minister-president te bespreken. Ik hoor ideeën rond het koningshuis. Over de OESO is weer een heel klein briefje verschenen naar aanleiding van een verzoek dat ik heb gedaan. Daarover wil ik morgen met de minister praten. Ik vind dat deze kwestie niet past in de enkele minuten die ons dan zijn gegeven.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik probeer te begrijpen wat een debat met de minister-president kan bijdragen aan een oplossing voor de situatie in de PVV-fractie. Mijn fractie heeft niet direct behoefte aan dit debat. Ik zal mij er niet tegen verzetten, maar ik zie niet zo goed welke bijdrage het kan leveren aan de oplossing van dat probleem.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Bij het laatste sluit ik mij aan. De SP-fractie heeft het debat niet aangevraagd. Wij hebben er niet echt behoefte aan, maar ik zal wel aanwezig zijn.

De voorzitter:

Mijnheer Pechtold, ik stel vast dat u voldoende steun hebt. Ik heb begrepen dat GroenLinks er begrip voor zou hebben, als wij het debat van vanavond, dat de heer Dibi heeft aangevraagd, laten vervallen en in plaats daarvan het debat voeren met de minister-president. Wij zullen dit spoeddebat dus vanavond voeren, met drie minuten spreektijd.

Het woord is aan de heer Van Bemmel.

De heer Van Bemmel (PVV):

Voorzitter. Het is vandaag een zwarte dag. Het is de dag waarop alle TNT-postbodes in Nederland staken. Keihard werkende mensen dreigen te worden vermalen onder de wals van de liberalisering.

De voorzitter:

Hoe luidt uw voorstel?

De heer Van Bemmel (PVV):

Ik wil een spoeddebat aanvragen over de huidige ontwikkeling in de postmarkt. Wij hebben het over een oneerlijk speelveld met een aantal partijen. Als Kamer moeten wij daar toch eens wat indringender over gaan praten.

De voorzitter:

Misschien is het u ontgaan, maar op 24 november is er een algemeen overleg over de postmarkt.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

U haalt mij de woorden uit de mond, voorzitter. Dit is precies wat ik tegen de heer Van Bemmel wilde zeggen. Ik ben er altijd voor om zo lang mogelijk over de postmarkt te spreken. Nu is er ook voldoende aanleiding toe. Daarom hebben wij er met zijn allen voor gekozen om geen spoeddebat te houden maar om een algemeen overleg te plannen met ruime spreektijden. Ik zie de heer Van Bemmel dan ook heel graag volgende week in de vergadering van de commissie voor Economische Zaken.

Mevrouw Vermeij (PvdA):

Ik volg de woorden van mevrouw Gesthuizen. Het is van groot belang om snel te spreken over de post. Daar hebben wij ook zorgvuldig afspraken over gemaakt. Volgende week hebben wij al een debat daarover in een algemeen overleg met, als het aan ons ligt, ruime spreektijden. Dat lijkt mij dan ook een prima gelegenheid.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Iedereen weet dat de postbodes vandaag staken, maar iedereen weet ook dat wij volgende week dat AO hebben. Tevens is er een bemiddelaar aangesteld. Laat die man zijn werk doen. Wij steunen dit verzoek dus niet.

Mevrouw Schaart (VVD):

Wij willen dit onderwerp ook graag volgende week tijdens het AO over de postmarkt behandelen.

De heer Koppejan (CDA):

Wij willen wel een debat, maar dat hoeft geen spoeddebat te zijn. Het kan dus de volgende week of de week daarna. Wij willen daarbij wel gebruik kunnen maken van de eerste inzichten van de heer Vreeman.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik sluit mij van harte aan bij de woorden van mevrouw Gesthuizen.

De heer Braakhuis (GroenLinks):

Voorzitter. Ik kan mij inmiddels aansluiten bij alle sprekers. Graag volgende week dus.

De heer Van Bemmel (PVV):

Niet bij alle sprekers!

De voorzitter:

Mijnheer Van Bemmel, u hebt geen steun voor een spoeddebat.

De heer Van Bemmel (PVV):

Helaas.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dijksma.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Voorzitter. Dit weekend suggereerde de Vlaamse premier Peeters dat heel Nederland voortaan in Vlaanderen zal gaan tanken, omdat Nederland de accijns op benzine zou gaan verhogen. Gisteren werd dat door de staatssecretaris van Financiën via het ANP ontkend. Vandaag hebben de Belgen per kerende post geantwoord op het Nederlandse flipflopbeleid rond de kilometerheffing en hebben het wegenvignet weer van stal gehaald. De vraag is nu wat er precies is gezegd en voorgevallen in dat gesprek tussen premier Peeters en premier Rutte. Daarover zou ik graag een spoeddebat met de premier willen voeren. Dit op basis van een brief met daarin een verslag van dat bewuste gesprek met daarbij de inzet van de Nederlandse regering in dat gesprek en de reactie van de Vlaamse premier Peeters daarop. Misschien kunnen wij de Hedwigepolder, die in dat gesprek ook aan de orde was, dan meteen even meenemen. Ook daar is mijn fractie namelijk zeer nieuwsgierig naar.

De voorzitter:

Met uw fractie hebt u al voldoende leden. Dus dat is de discussie niet, maar ik stel voor dat wij toch vasthouden aan een heel goede procedure. U wilt eerst een brief hebben. Wij zullen het stenogram van dit gedeelte van de vergadering dan ook doorgeleiden naar het kabinet. Als de brief u dan helemaal geruststelt, is het daarmee afgedaan. In het andere geval komt u hier terug en maken wij opnieuw een afspraak over het spoeddebat.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Misschien mag ik dan wel vragen om die brief uiterlijk donderdag voor de regeling van werkzaamheden te hebben, zodat ik er dan nog donderdagmiddag bij die regeling op kan terugkomen.

De voorzitter:

Zeker.

De heer Aptroot (VVD):

Voorzitter. Ik heb toch nog een procedureel punt. De Partij van de Arbeid wil nu reacties op de wisselende uitlatingen van de Belgische regering; de vorige week ging het over de kilometerheffing, nu over het vignet en morgen is er weer wat anders. Misschien is het handig als de Partij van de Arbeid haar vragen gelijk aan de Belgische regering stelt.

De voorzitter:

Goed punt.

Mevrouw Dijksma (PvdA):

Nee. Misschien mag ik ...?

De voorzitter:

Nee, nog niet. Eerst de heer Verhoeven.

De heer Verhoeven (D66):

Wij steunen de procedure om opheldering te krijgen over grensoverschrijdende zaken, zoals die zojuist is vastgesteld overeenkomstig het voorstel van mevrouw Dijksma.

De voorzitter:

Prima, dan doen wij het zo.

Tot zover de regeling van werkzaamheden. Wij gaan nu stemmen.