Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 24-27

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat in het kader van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (32500 VIII), te weten:

- de motie-Çelik/Voordewind over toelatingseisen in relatie tot kansen van leerlingen (32500 VIII, nr. 14);

- de motie-Smits over het rechtstreeks toevoegen van subsidie voor de sectorraden aan het onderwijsbudget (32500 VIII, nr. 18);

- de motie-Smits/Çelik over een pilot voor rechtstreekse rijkssubsidie aan de schoolvestiging (32500 VIII, nr. 19);

- de motie-Smits over ongedaan maken bezuiniging van 90 mln. op de lumpsum van het basisonderwijs (32500 VIII, nr. 20);

- de motie-Ferrier c.s. over een onderzoek naar de ontwikkeling van de kosten bij extreme toe- of afname van het aantal leerlingen (32500 VIII, nr. 21);

- de motie-Ferrier c.s. over geïntegreerde en doelmatige zorg en ondersteuning van jeugdigen (32500 VIII, nr. 22);

- de motie-Van der Ham c.s. over een kennisbegroting (32500 VIII, nr. 24);

- de motie-Van der Ham c.s. over transparante en eenduidige toelatingseisen voor de havo (32500 VIII, nr. 25);

- de motie-Van der Ham/Smits over een bestuurlijke aanwijzing aan zeer zwakke scholen (32500 VIII, nr. 26);

- de motie-Van der Ham over behouden en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs (32500 VIII, nr. 27);

- de motie-Beertema over het dagelijks hijsen van de Nederlandse vlag op elke school (32500 VIII, nr. 29);

- de motie-Beertema/Çelik over het invoeren van landelijke eindtermen voor het gehele onderwijs (32500 VIII, nr. 30);

- de motie-Klaver c.s. over de leerling-leraarratio als bekostigingsgrondslag voor de lumpsumfinanciering (32500 VIII, nr. 31);

- de motie-Voordewind c.s. over afzien van voorgenomen investering in prestatiebeloning van leraren (32500 VIII, nr. 32);

- de motie-Voordewind c.s. over in kaart brengen van gevolgen van bezuinigingen op passend onderwijs (32500 VIII, nr. 33);

- de motie-Voordewind c.s. over bezuinigingen op passend onderwijs laten neerslaan op terugdringen bureaucratie en management (32500 VIII, nr. 34);

- de motie-Voordewind/Ferrier over oplossingen gericht op het opvangen van de gevolgen van krimp (32500 VIII, nr. 35);

- de motie-Dijkgraaf c.s. over verbeteren maatwerk in de toewijzing van VVE-programma's (32500 VIII, nr. 36).

(Zie vergadering van 11 november 2010.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Çelik stel ik voor, zijn aangehouden moties (32500-VIII, nrs. 15 en 16) in stemming te brengen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Çelik/Dijsselbloem (32500-VIII, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het onderwijs hard gewerkt wordt aan de invoering van passend onderwijs;

constaterende dat in het regeerakkoord 300 mln. wordt bezuinigd op passend onderwijs in 2013;

overwegende dat de inspanningen van het onderwijs om passend onderwijs in te voeren eerste successen laten zien en nog veel inspanningen zullen vragen om passend onderwijs tot een succes te maken;

constaterende dat de organisatie van goede zorg voor kinderen in het onderwijs nog altijd gepaard gaat met veel bureaucratie, indicaties, management en administratie;

verzoekt de regering, een zeer scherpe stofkamoperatie uit te voeren in de bureaucratie rondom de indicatiestelling van de zogenaamde "rugzakjes" en de daarmee gevonden besparingen rechtstreeks ten goede te laten komen aan nuttige zorg voor leerlingen,

en gaat over tot de orde van dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Çelik en Elias. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (32500-VIII).

De motie-Smits (32500-VIII, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord wordt gesproken van een efficiencykorting op adviesraden en instituten die niet raakt aan het primaire onderwijsproces maar de bestuurlijke drukte en overbodige stapeling van instituties in het onderwijs terugdringt;

overwegende dat het kabinet miljoenen euro's subsidie verstrekt aan de sectorraden in het onderwijs, waaronder de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de HBO-raad;

verzoekt de regering, voorstellen te doen waardoor een substantieel deel van deze subsidie aan het onderwijsbudget wordt toegevoegd,

en gaat over tot de orde van de dag

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (32500-VIII).

De motie-Beertema/Çelik (32500-VIII, nr. 30) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kwaliteit van diploma's boven elke twijfel verheven moet zijn;

constaterende dat een aantal onderwijsinstellingen nu regelmatig de eigen kwaliteitsnormen vaststelt, willekeurig aanpast en in eigen beheer toetst;

constaterende dat dit ernstige schade toebrengt aan de landelijke erkenning (het zogenaamde civiel effect) van diploma's;

verzoekt de regering, een landelijk stelsel van eindtoetsen in het primair onderwijs en examens in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in te voeren voor de kenniscomponent van vakken, vastgesteld en gecontroleerd door onafhankelijke instituties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze nader gewijzigde motie is ondertekend door de leden Beertema en Elias.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45 (32500-VIII).

De motie-Dijkgraaf c.s. (32500-VIII, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige middelen voor het onderwijs effectiever moeten worden ingezet;

overwegende dat het van belang is dat leerlingen zonder drempels het primair onderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoefte;

constaterende dat uit recent onderzoek blijkt dat een deel van de kinderen mogelijk onterecht in een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (vve) wordt geplaatst, zodat de toewijzing van vve-programma's niet altijd aansluit bij de specifieke behoefte van kinderen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het maatwerk in de toewijzing van vve-programma's verbeterd kan worden en de vrijkomende middelen indien noodzakelijk te integreren met de bezuiniging op passend onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Dijkgraaf en Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46 (32500-VIII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Op verzoek van de heer Van der Ham stel ik voor, zijn moties (32500-VIII, nrs. 24 en 27) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Çelik (PvdA):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie-Ferrier op stuk nr. 21. In deze motie wordt gevraagd, de consequenties van de korting van 300 mln. op passend onderwijs in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren. Wij zullen deze motie ondersteunen, maar dat staat los van het principiële standpunt dat wij überhaupt tegen de bezuiniging van 300 mln. op passend onderwijs zijn. Dat wilde ik graag mededelen.

In stemming komt de motie-Çelik/Voordewind (32500-VIII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Çelik c.s. (32500-VIII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Çelik/Elias (32500-VIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smits (32500-VIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smits/Çelik (32500-VIII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smits (32500-VIII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ferrier c.s. (32500-VIII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ferrier c.s. (32500-VIII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham c.s. (32500-VIII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de stemmen staken. Daarom volgt er een hoofdelijke stemming. Voor iedereen die zich afvraagt waarom wij nu hoofdelijk gaan stemmen en vooral voor de nieuwe leden en de mensen op de tribune: ik kon het niet zien en dat betekent dat het waarschijnlijk 75/75 is. Dan telt wie er werkelijk zijn en wordt er hoofdelijk gestemd. Ik geef daarvoor het woord aan de griffier en alleen aan hem.

Vóór stemmen de leden: Hennis-Plasschaert, Houwers, Huizing, Irrgang, Jansen, Karabulut, Klaver, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Leegte, Leijten, De Liefde, Lodders, Lucas, Mulder, Neppérus, Nicolaï, Van Nieuwenhuizen, Ouwehand, Pechtold, Van Raak, Roemer, Rouvoet, Sap, Schaart, Schouw, Slob, Smits, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Van der Steur, Straus, Taverne, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Venrooy-van Ark, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Wiegman-van Meppelen Scheppink, De Wit, Ziengs, Aptroot, Azmani, Bashir, Van Beek, Berndsen, Blok, De Boer, Van Bommel, Bosman, Braakhuis, Ten Broeke, Van der Burg, Dezentjé Hamming-Bluemink, Dibi, Jasper van Dijk, Dijkgraaf, Dijkhoff, Dijkstra, El Fassed, Elias, Van Gent, Van Gerven, Gesthuizen, Hachchi, Halsema, Van der Ham en Harbers.

Tegen stemmen de leden: Helder, Hernandez, Van Hijum, Jacobi, Jadnanansing, De Jong, Van Klaveren, Klijnsma, Knops, Koopmans, Koppejan, Kortenoeven, Kuiken, Lucassen, Marcouch, Monasch, De Mos, Omtzigt, Ormel, Plasterk, Recourt, De Roon, De Rouwe, Samsom, Sharpe, Smeets, Smilde, Spekman, Sterk, Timmermans, Van Toorenburg, Uitslag, Van der Veen, Verbeet, Verburg, Vermeij, Van Vliet, Wilders, Wolbert, Agema, Arib, Beertema, Van Bemmel, Bijleveld-Schouten, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Bontes, Bosma, Bouwmeester, Brinkman, Bruins Slot, Çelik, Cohen, Çörüz, Van Dam, Van Dekken, Tony van Dijck, Dijksma, Dijsselbloem, Dikkers, Dille, Driessen, Eijsink, Elissen, Ferrier, Fritsma, Graus, Groot, Van Haersma Buma, Haverkamp en Heijnen.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 72 tegen 71 stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Smits (32500-VIII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beertema (32500-VIII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Beertema/Elias (32500-VIII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, het CDA en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klaver c.s. (32500-VIII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VIII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Klaver (GroenLinks):

Nu de motie op stuk nr. 31 is aangenomen, zou ik graag een brief ontvangen van de staatssecretaris.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VIII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (32500-VIII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Ferrier (32500-VIII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Voordewind (32500-VIII, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.