Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 22, pagina 80-83

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen

Wijziging van de Wet politiegegevens en van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en de implementatie van het Besluit van de Raad 2009/371/JBZ van 6 april 2009 tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) - 32554

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 november 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken - 32555

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 12 november 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies onder meer vanwege de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking - 32556

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 12 november 2010

 • Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Geannoteerde agenda Informele Ministeriële Bijeenkomst Cohesiebeleid - 21501-08-342

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Raad van Concurrentievermogen van 10 november 2010 - 21501-30-242

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen 25-26 november 2010 - 21501-30-243

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting PI Alphen aan den Rijn - 24587-400

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Inspectierapport doorlichting PI Arnhem - 24587-401

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek inzake een brief met betrekking tot de RMS-kwestie en de situatie op de Molukken - 26049-70

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de Conventie inzake Biologische Biodiversiteit (COP-10 CBD) en een reactie op de rapporten "Living Planet Report 2010" van het WWF en "Mainstreaming the Economics of Nature" van TEEB - 26407-49

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 8 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht aantal thuiszitters - 26695-71

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken bij de uitvoering van de moties Jacobi (27428, nr. 166) en Van Gerven (27428, nr. 165) - 27428-175

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken van de omvorming van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) tot een coöperatie en over de beëindiging van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) (Kamerstuk 27923, nr. 98) - 27923-103

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Raketverdediging - 28676-118

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie fenomeenonderzoek ordeverstoringen en groepsgeweld bij evenementen en grootschalige gebeurtenissen - 28684-291

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere analyse van de ambulancezorg op Walcheren - 29247-134

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullend onderzoek naar het gevaar van een nuchtere alcoholverslaafde in het verkeer en ervaringen in het buitenland met alcoholverslaafden in het asp - 29398-243

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 9 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolg uitvoering motie-Roefs (31700-XII, nr. 40) over de belemmeringen van het gebruik van gehandicaptenvoertuigen - 29398-244

 • minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geeste­ranus - 8 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapporten "Perspectief op langer doorwerken 2010", "Diversiteit in cao's 2010" en eindrapport "Inzetten op duurzame inzetbaarheid" - 29544-268

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Nadere informatie over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de dierenpolitie, de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de Algemene Inspectiedienst - 29628-227

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 9 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Vierde Voortgangsrapportage Duurzaam Inkopen - 30196-117

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Handhaving EVOA bij export van Kunststofafval in 2009" - 30872-66

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Ouwehand om nadere informatie over de waarschuwing van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op scholen - 30977-38

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding "Outcomemonitor Wijkenaanpak - Eerste Voortgangsrapportage" - 30995-85

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over de invulling van de SDE+ regeling (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) in 2011 - 31239-102

 • minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie tussenrapportage inspectie over alternatieve afstudeertrajecten in het hoger onderwijs - 31288-128

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beëindiging TASK en verlenging exportkredietgarantiefaciliteit - 31371-354

 • minister van Financiën, J.C. de Jager - 10 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding advies staatscommissie Grondwet - 31570-17

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de moties Ulenbelt c.s. en Van Dijck c.s. m.b.t. de toekomst van het aanvullend pensioenstelsel - 32043-18

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie over het Rapport van de AR bij het jaarverslag - 32360-XVII-6

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de cie over het jaarverslag Jeugd en Gezin - 32360-XVII-7

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Begeleidende brief bij de nota naar aanleiding van het verslag en informatie over toezending van de nota van wijziging - 32382-6

 • staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Handhaving arbeidsvoorwaarden arbeidsmigranten - 32452-8

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2011 - 32500-B-6

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2011 - 32500-C-3

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 - 32500-H-4

 • Ingekomen stukkenminister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 - 32500-IV-4

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek inzake aandacht voor de situatie van de Venezolaanse rechter Afiuni die sinds december 2009 vastzit - 32500-V-11

 • minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting Justitie 2011 onderdeel Veiligheid en Justitie - 32500-VI-11

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 27 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de begroting voor 2011 van Justitie (VI) die op het gebied van de minister voor Immigratie en Asiel vallen - 32500-VI-12

 • minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers - 27 oktober 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 - 32500-VII-5

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (onderdeel Veiligheid) - 32500-VII-6

 • minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 15 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen commissie OCW inzake het jaarlijkse rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) "Education at a Glance 2010" (Kamerstuk 32123-VIII, nr. 153) - 32500-VIII-41

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoer sanctiemaatregelen Iran - 32500-XIII-65

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg natuur (32500-XIII) - 32500-XIII-66

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding businesscase Alternatieven voor Dierproeven van ZonMw - 32500-XVI-69

 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brief t.g.v. de beantwoording van vragen over de begroting Jeugd en Gezin 2010 - 32500-XVII-4

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 11 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begroting van Jeugd en Gezin 2011 - 32500-XVII-5

 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 5 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke reactie van de staatssecretaris n.a.v. het wetgevingsoverleg over het Belastingplan, inclusief bijl. (Berekening besteedbaar inkomen samengestelde gezinnen) - 32504-30

 • staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Aanbieding overzicht spooruitgaven 2011 - 29984-237

 • president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 november 2010

 • Rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Uitnodiging voor een toelichting van de Europese Commissie op haar Vijfde Cohesieverslag - 2010Z15827

 • staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 3 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief over de besluitvorming implementatie Flister - 2010Z15860

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 4 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie Golden Bytes met betrekking tot aanbesteding SMS-Gateway DigiD - 2010Z15952

 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner - 4 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief over berekeningen van het aantal ernstig gehinderden Groningen Airport Eelde - 2010Z16065

 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 5 november 2010

 • Doorzenden aan de betrokken commissie(s)