Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3994

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Innovatieplatform, te weten:

- de motie-Van Dam c.s. over een uitvoeringsagenda (27406, nr. 40);

- de motie-Van Dam over toepassingsgericht onderzoek (27406, nr. 41);

- de motie-Hessels c.s. over het betrekken van innovatie bij de voorbereiding van beleidsbegrotingen over 2006 (27406, nr. 45);

- de motie-Van den Brink c.s. over een nationale prijsvraag (27406, nr. 46).

(Zie vergadering van 15 maart 2005.)

De voorzitter:

De motie-Van Dam c.s. (27406, nr. 40) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Innovatieplatform bedoeld is om met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstellingen gezamenlijk een strategie te formuleren voor de Nederlandse kenniseconomie en afspraken te maken over de uitvoering daarvan;

spreekt haar zorgen uit over de uitvoering van de in het Innovatieplatform overeengekomen maatregelen;

verzoekt de regering, de Kamer voor 1 juni 2005 een complete uitvoeringsagenda te sturen voor alle door het Innovatieplatform geformuleerde adviezen waarin in elk geval wordt aangegeven hoe en wanneer de adviezen worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47 (27406).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dam c.s. (27406, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dam (27406, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hessels c.s. (27406, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Brink c.s. (27406, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP, D66, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.