Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 4041-4042

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen (30019);

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verband houdende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (30027).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake overleggen in coalitieverband (29800-III, nr. 21);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van agenda Raad van Algemene Zaken en externe betrekkingen;

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de beleidsreactie op het AIV-advies inzake "De VN en de Rechten van de Mens" van september 2004 (29800-V, nr. 85);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over de uitvoering motie-Koenders inzake Rwanda (25098, 29237 en 29800-V, nr. 27);

 • een, over de identiteit van een organisatie als toetredingcriterium voor de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) (29956, nr. 10);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, inzake maximum aantal toevoegingen bij een advocaat (28965, nr. 15);

 • een, over het project Deltaplan Gezinsvoogdij (29815, nr. 22);

 • een, inzake recidive onder justitiabelen (30023);

vier, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, te weten:

 • een, ten geleide van overzicht aanvraagprocedures verwijdering per land (19637 en 29344, nr. 904);

 • een, inzake openbaarmaking vreemdelingendossiers (19637 en 29800-VI, nr. 905);

 • een, inzake reactie gewijzigde motie-De Wit (19637, nr. 898);

 • een, over het project Perspectief (27062, nr. 42);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, inzake antwoord op vragen wijziging Ambtenarenwet (29436, nr. 12);

 • een, over de rol van de overheid als werkgever (29801, nr. 5);

drie, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de Educatieve Faculteit Amsterdam (EFA) (29410, nr. 28);

 • een, over de ziekteverzuimcijfers over het jaar 2003 (29800-VIII, nr. 177);

 • een, over de stand van zaken uitvoering subsidiëring Stichting Plato (29800-VIII, nr. 178);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake aanbevelingen van de commissie-Ekkart (25839, nr. 36);

 • een, over Politiek en media (29692, nr. 5);

een, van de minister van Financiën, over de evaluatie van de VBTB (29949 en 29950, nr. 5);

twee, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van agenda EU-ministers van Defensie in Luxemburg (21501-28, nr. 24);

 • een, inzake instelling van een ongevallenraad Defensie (26110, nr. 20);

twee, van de staatssecretaris van Defensie, te weten:

 • een, over de behoeftestelling voor de gepantserde ATV voor het Korps mariniers (27830, nr. 30);

 • een, over een vijftal verkooptransacties (29800-X, nr. 65);

vier, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over projectontwikkelaar Bouwfonds inzake sterker accent op de bouw van betaalbare woningen (27926, nr. 47);

 • een, inzake schade van de gevolgen van prijsafspraken in de bouw (28244, nr. 94);

 • een, over de problematiek van functieverandering bij vrijkomende agrarische bebouwing (29435, nr. 139);

 • een, over de ingediende motie door de leden Veenendaal, Depla en Van As inzake een proef in twee herstructureringswijken door invoering van investeringszones (29800-XI, nr. 104);

vier, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over genetisch gemodificeerde maïs (27428, nr. 59);

 • een, over de stand van zaken internationale klimaatonderhandelingen (28240, nr. 19);

 • een, over decentrale vergroening (29770, nr. 4);

 • een, ten geleide van onderzoeksrapporten sluiting Borssele (30000, nr. 4);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het kabinetsstandpunt over de – samen met Vlaanderen opgestelde – Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium (26980, nr. 21);

drie, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake goedkeuring van het op 29 april 2003 te Berlijn totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de uitoefening van de luchtverkeersleiding door de Bondsrepubliek Duitsland boven Nederlands grondgebied alsmede de gevolgen van burgergebruik van de luchthaven Niederrhein op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (29437, nr. 11);

 • een, over de voortgang van het nakomen van de taakstellingsafspraken voor beton- en metselzand en het proces van afbouw van de regierol van het Rijk (29800-XII, nr. 60);

 • een, over de nieuwe aansturingssystematiek van de spoorsector (29984, nr. 3);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de geluidsopnames van de Raadshandelingen (21501-30, nr. 90);

 • een, over het Nationaal Antennebeleid (27561, nr. 22);

 • een, inzake overzicht ontvangsten van de door de NMa opgelegde boetes (28244, nr. 95);

een, van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake beantwoording vragen over de situatie bij Nedcar (29826, nr. 4);

vijf, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de op 28 februari 2005 te Brussel gehouden vergadering van de Raad Landbouw en Visserij (21501-32, nr. 116);

 • een, inzake reactie "Duurzame samenleving en duurzame landbouw door co-vergisten en dierlijke mest" (28385, nr. 47);

 • een, over de IJsselmeervisserij (29664, nr. 2);

 • een, inzake reactie rapport "Naar een veestapel met meer natuurlijke weerstand" (29683, nr. 2);

 • een, over internalisering maatschappelijke kosten (29800-XI, 29800-XIV, nr. 105);

vier, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de stand van zaken wetsvoorstel Werk en inkomen (28333, nr. 55);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen van het lid Verburg die gesteld zijn tijdens de plenaire behandeling van de Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met aanscherping van de wekeneis (29738, nr. 11);

 • een, over de evaluatie "Wie Doet Wat.nl" (29769, nr. 8);

 • een, over de gevolgen van WGB 1 voor leeftijdsafhankelijke bijdrage (29800-XV, 28170, nr. 71);

drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van de toezichtrapportage "Hoog spel" en "Onafhankelijkheid bij periodieke liftkeuringen" van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) (26448, nr. 196);

 • een, over onderzoeken verdeelmodel Wet werk en bijstand (WWB) (I-deel) (28870, nr. 130);

 • een, over mogelijkheden om de toegang van immigranten tot de sociale zekerheid te beperken (29861, nr. 2);

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over invoering van het Actief Donorregistratiesysteem (ADR-systeem) (28140, nr. 28);

 • een, ten geleide van twee rapporten van de FIOD-ECD met betrekking tot onderzoeken die zij heeft verricht onder apothekers in 2004 (29477, nr. 15);

 • een, over monitoring verzekeringsmarkt (29800-XVI, nr. 140);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over levensbeschouwelijke koepels in de sport (29800-XVI, nr. 139);

 • een, over het gebruik van de meldcode kindermishandeling (29815, nr. 20);

een, van de Algemene Rekenkamer, over de VBTB-evaluatie en het IBO Regeldruk en controletoren (29949, 29950, nr. 6);

een, van het Presidium, over adviesaanvragen (29800-B, nr. 14).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van het lid Halsema, ten geleide van het voorstel van het lid Halsema tot wijziging van artikel 139a van het Reglement van orde (30022).

Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld en voor advies naar de Raad van State gezonden;

4. een brief van het lid Hamer, houdende intrekking van het wetsvoorstel Voorstel van wet van het lid Van Zijl tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen (besteding pensioenoverschot) (26403, nr. 4).

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

5. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake antwoord op vraag VKC Justitie over de inval van het OM en politie op camping te Liemde;

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, inzake reactie uitspraak Raad van State over de 14-1 brieven;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake antwoord brief van het Bestuurscollege van het eilandgebied Bonaire;

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, over de bibliotheekvoorziening op Curaçao;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake convenant lerarenopleidingen vo/bve;

een, van de staatssecretaris van Financiën, over de lezing minister-president op de Bilderbergconferentie;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de modernisering huurbeleid;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake advies Raad voor Verkeer en Waterstaat "De Eu: nu en straks. De sturende factor voor Nederland";

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over RHD/VHS bij konijnen;

een, van de minister van Economische Zaken, over de High-Point rendel brief;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over jongensbesnijdenis uit het ziekenfondspakket.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

6. de volgende brieven:

een, van A.H.W. Duivestein, over o.a. Hulp aan Afrika;

een, van Z. Jacob, over schulden bij nutsbedrijven.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.