Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 62, pagina 3996

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag (29869), en over:

- de motie-Dubbelboer c.s. over steun van de rijksoverheid voor landelijke koepels (29869, nr. 14).

(Zie vergadering van 17 maart 2005.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Eerdmans (LPF):

Voorzitter. Met het voorliggende wetsvoorstel krijgen de politieke partijen 5 mln euro extra uitgekeerd bovenop de 10 mln euro die zij al jaarlijks ontvangen uit de subsidiepot. Wij vinden deze zelfverrijking onzinnig en daarom stemmen wij zo meteen voor het amendement van de heer De Wit.

De kern van dit wetsvoorstel is niet alleen dat wij onszelf als politici in moeilijke tijden aardig weten te verwennen. In dit voorstel is ook geregeld dat naast het aantal zetels, het aantal leden van politieke partijen bepalend wordt voor partijsubsidie. De LPF-fractie vindt dat de stem van het volk vertaald in het aantal zetels in de fracties de graadmeter moet zijn voor de subsidiesleutel en niet het aantal partijleden. Wij stemmen daarom tegen deze wetswijziging.

Artikel I, aanhef, de onderdelen A t/m D en onderdeel E, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 8, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het overige op stuk nr. 8 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het overige op stuk nr. 12 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Ham c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen onderdeel E en de onderdelen 1 en 2 te hebben gestemd.

Onderdeel 3 en de onderdelen E t/m H worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Duyvendak (stuk nr. 13) tot het toevoegen van onderdeel I.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dubbelboer c.s. (29869, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Dubbelboer (PvdA):

Voorzitter. Minister Remkes heeft het aannemen van deze motie ten sterkste ontraden, maar zij is nu aangenomen. Mijn verzoek is dan ook of hij kan laten weten hoe hij deze motie wil gaan uitvoeren.

De voorzitter:

Dat verzoek wordt doorgegeven aan de minister. Niet óf maar hóe, zoals u terecht formuleerde.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Ten Hoopen