Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Klimaatbeleid, te weten:

- de motie-Samsom c.s. over een doelstelling van 2% energiebesparing per jaar (28240, nr. 20);

- de motie-Samsom over vergoedingen voor klimaatneutrale energie (28240, nr. 21);

- de motie-Samsom over het verdelingsprincipe van emissie per capita (28240, nr. 22);

- de motie-Van Velzen/Duyvendak over gekozen methoden in de Europese Unie (28240, nr. 23);

- de motie-Duyvendak c.s. over het verplicht stellen van het energielabel voor televisies en koelapparaten (28240, nr. 24);

- de motie-Spies c.s. over het onderzoek van het onderzoeks- en adviesbureau CE (28240, nr. 26);

- de motie-Van der Ham/Spies over het verhogen van de Nederlandse doelstelling voor energiebesparing (28240, nr. 27).

(Zie vergadering van 15 maart 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Samsom stel ik voor, zijn motie (28240, nr. 21) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Duyvendak stel ik voor, zijn motie (28240, nr. 24) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Velzen/Duyvendak (28240, nr. 23) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (28240, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en de van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Samsom (28240, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spies c.s. (28240, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Spies (28240, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven