Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2428-2430

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende voorstellen van wet:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (29334);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (29335);

Wijziging van de begrotingsstaat van de hoge colleges van staat, kabinet der Koningin, kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (29345);

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (29346);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 (29347);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (29351).

Deze voorstellen van wet zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Ontwikkelingssamenwerking, over verlenging van de Nederlandse militaire bijdrage aan SFIR (23432, nr. 134);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de reis van 19 t/m 23 oktober 2003 gemaakt is naar de jaarvergadering in Kampala, Uganda, van de Inter Governmental Authority on Development (IGAD) (29237, 29234, nr. 3);

een, van de minister van Justitie, over het Proces van wetgeving bij de departementen (eindrapport Visitatiecommissie wetgeving) (29349);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over de ontwerprichtlijn inzake de minimumnormen voor asielprocedures (23490, nr. 305);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de beloning van de Top Management Groep (TMG) in 2002 (29200-VII, nr. 35);

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de hoofdlijnennotitie nieuw kiesstelsel "Naar een sterker parlement" (29356);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over Koers BVE 2 (27451, nr. 27);

 • een, over de motie van het lid Kant over een reclamevrij jeugdblok 28600-VIII, nr. 89 (29200-VIII, nr. 82);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, ten geleide van een brief over het commissierapport aangaande het Groei-initiatief ter bespreking tijdens het algemeen overleg van donderdag 20 november 2003 (21501-07, nr. 421);

 • een, over het exportkredietverzekeringfaciliteit Irak (29200-IXB, nr. 8);

 • een, inzake het kabinetsstandpunt over risicowaardering (29352);

een, van de minister van Defensie, over de inzet van Nederlandse commandotroepen in Afghanistan (27925, nr. 105);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over beheer en keuze van het Geneeskundig Informatiesysteem Krijsmacht (29200-X, nr. 53);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag over de transportonderwerpen, die zijn behandeld in de Transport-, Telecommunicatie- en Energieraad op 9 oktober 2003 (21501-33, nr. 41);

 • een, over het Kabinetsstandpunt inzake de A2 Oudenrijn-Deil (29200-A, nr. 13);

een, van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, over extra informatie t.b.v. het AO spoor AMvB's (27482, 27216, nr. 79);

vijf, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de prijsstijgingen op de APX en de OTC-markt (21501-33, 28982, nr. 44);

 • een, over het verzoek van het lid Vendrik inzake Europees overleg over de WTO (25074, nr. 71);

 • een, over de technologiesteun aan Micro-elektronicaprojecten (29200-XIII, nr. 31);

 • een, ten geleide van een reactie op het AWT-advies "Backing Winners: van generiek technologiebeleid naar actief innovatiebeleid" (29200-XIII, nr. 32);

 • een, over de verkoopovereenkomst Urenco Ltd. En het Franse staatsbedrijf Areva (29200-XIII, nr. 33);

negen, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, over de afwikkeling van de Arbeidsvoorziening: de jaarrekening 2002 en overige onderwerpen (21477, nr. 90);

 • een, over een toezegging, gedaan bij de behandeling van het wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van leeftijd (28170, nr. 26);

 • een, ten geleide van de hoofdlijnen van de WAO van 6 november 2003 over het verband tussen het ziekteverzuimpercentage bij kleine bedrijven en Wet verbetering Poortwachter (WVP) (28333, nr. 13);

 • een, over de afschaffing van de WAZ (28978, nr. 15);

 • een, over de vervolgactiviteiten n.a.v. het onderzoek naar de toepassing van het wettelijk minimumloon (29200-XV nr. 15);

 • een, over het Najaarsoverleg 2003 (29200-XV, nr. 16);

 • een, over het begrotingsonderzoek (29200-XV, nr. 30);

 • een, over de cumulatie van inkomenseffecten voor het jaar 2004 (29200-XV, nr. 31);

 • een, over de cumulatie van de inkomenseffecten 2004 (29200-XV, nr. 32);

vier, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake uitvoering motie van het lid Verburg c.s. over o.a. omzetten van SNO's en het UWV met de CWI's in prestatiecontracten (26448, nr. 100);

 • een, over de subsidieregeling voor de regionale platforms arbeidsmarktbeleid (RPA's) (26448, nr. 101);

 • een, over de motie van de leden Bussemaker en Noorman-den Uyl, nr. 72 (28870, nr. 95);

 • een, over de stand van zaken m.b.t. de actie "eindspurt omzet gesubsidieerde banen" (29200-XV, nr. 35);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het rapport van de Landelijke Commissie Geestelijk Volksgezondheid (25424, nr. 47);

 • een, over de motie van het lid Weekers 27669, nr. 12 (27669, nr. 14);

 • een, over het programma "Sneller Beter" (28439, nr. 3);

 • een, over de buitengewone uitgavenregeling en de tegemoetkomingregeling (29200-XVI, nr. 118);

een, van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de instellingssubsidie (29214, nr. 6);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de Wet op de jeugdzorg (28168, nr. 53);

 • een, over gelijke behandeling voor mensen met een handicap of een chronische ziekte (29355);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de ministers van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, over het standpunt inzake genoctrooien (27428, 27543, nr. 43);

twee, van het Presidium, te weten:

 • een, over het leveren van een Kamervoorzitter (28738, nr. 7);

 • een, inzake Wijziging van het Reglement voor de Stenografische dienst van de Staten-Generaal in verband met het toevertrouwen van de zorg voor de Stenografische Dienst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het instellen van een gemengde commissie van beroep, en wijziging van de naam van de dienst in Dienst Verslag en Redactie (29357);

een, van de commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, inzake het laten verrichten van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van het onderzoek van de AIVD naar radicaliseringprocessen binnen de islamitische gemeenschap (27925, nr. 106);

een, van de tijdelijke commissie Onderzoek Integratiebeleid, ten geleide van het verslag inzake de voortgang van haar werkzaamheden (28689, nr. 7);

een, van de Enquêtecommissie, ten geleide van een afsluitend verslag van haar werkzaamheden (28244, nr. 56).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het rapport Preventieve doorlichting gezondheidszorg;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake Ontwikkeling onderbouw voortgezet onderwijs: meer ruimte voor variëteit en professionaliteit;

 • een, inzake Monitoring decentralisatie huisvesting/Overheveling verantwoordheid buitenonderhoud van gemeente naar scholen;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake advies Commissie imamopleidingen;

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake afschrift van brief aan de heer drs. De Maas;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over "Coëxistentie in de landbouw";

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake onderhoud spoorweginfrastructuur';

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van een brief van de Vereniging Vrije Radio Nederland;

 • een, ten geleide van een brief van de OLON van 13 november 2003;

 • een, ten geleide van het Visiedocument "Perspectief voor de bouw";

 • een, over de bezuinigingstaakstelling CBS;

 • een, ten geleide van de Economierapportage CPB december 2003;

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de uitvoering van motie-Schreijer-Pierik;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het rapport "Landelijk ramingsmodel kinderopvang";

een, van staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake reactie op vragen wetsvoorstel tot wijziging AOW;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een brief van ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars over DBC-invoering;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het RVZ-advies "Gemeente en zorg".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4.de volgende adressen:

een, van W. Bonouvrié te Culemborg, met betrekking tot fiscale gevolgen belastingfraudezaak;

een, van Cremers Schagen B.V., met betrekking tot restitutie omzetbelasting;

een, M.C. Uitterhoeve te Goes, met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding;

een, van A. Theulings te Diemen, met betrekking tot een verzoek op de hardheidsclausule;

een, van mevrouw M. Walhof te Amsterdam, met betrekking tot een verzoek op alleenstaande ouderkorting;

een, van de heer H. Hamouti te Utrecht, met betrekking tot een bezwaar tegen de hoogte van aanslagen;

een, van mevrouw J.C. Borkent-van de Poel te Noordwijkerhout, met betrekking tot ambtshalve herzien aanslagen 1992 en 1993;

een, van mevrouw R. Sital te Rotterdam, met betrekking tot een klacht over de belastingdienst;

een, van Esko Schoonmaakbedrijf V.O.F. te Sint Oedenrode, met betrekking tot naheffingsaanslag inkomstenbelasting over de jaren 1999, 2000 en 2001;

een, van H.J. Lagerwaard te Amersfoort, met betrekking tot een verzoek uitzondering op de wet inzake verplichte ziektekostenverzekering voor ondernemers;

een, van J.G. Walrave te IJsselstein, met betrekking tot klachtafhandeling ministerie van Financiën;

een, van mevrouw A.L.G. Tuller te Zutphen, met betrekking tot een verzoek om toepassing van de hardheidsclausule.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.