Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2390

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de opvolging van de Nederlandse eurocommissaris,

- weten:

- de motie-Eerdmans/Timmermans over een openbare sollicitatieprocedure voor een nieuwe eurocommissaris (29308, nr. 1).

(Zie vergadering van 20 november 2003.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Van der Laan (D66):

Voorzitter. D66 staat sympathiek tegenover de motie-Eerdmans maar wil daarbij drie kanttekeningen plaatsen. In de eerste plaats nemen wij afstand van de indruk die tijdens het debat is gewekt als zou de Nederlandse commissaris het Nederlandse belang vertegenwoordigen. Dit is niet juist en strijdig met het verdrag. In de tweede plaats is het niet de Tweede Kamer maar het Europees Parlement dat de gehele Europese Commissie en de individuele Eurocommissarissen benoemt. In de derde plaats moet er ruimte blijven voor de regering om in ieder geval tot er een betere procedure zal volgen uit de nieuwe grondwet, zo die er ooit komt, flexibel te kunnen onderhandelen over de portefeuille van de Nederlandse commissaris. Dit gezegd hebbende, zal D66 wel voor de motie stemmen, omdat zij beoogt de benoeming van de commissarissen uit de achterkamertjes te halen. Die gedachte is volledig in lijn met ons sociaal-liberale gedachtegoed.

In stemming komt de motie-Eerdmans/Timmermans (29308, nr.1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.