Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2003-2004nr. 34, pagina 2388-2390

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven) (28463),

- over:

- de motie-Wilders c.s. over wetgeving inzake AIVD-informatie in strafzaken (28463, nr. 25);

- de motie-Van Fessem c.s. over vervolging van dieren/eco-activisten (28463, nr. 26);

- de motie-Dittrich c.s. over de term "gewapende strijd" (28463, nr. 27).

(Zie vergadering van 4 december 2003.)

De voorzitter:

De heer De Wit trekt zijn amendement op stuk nr. 12 in.

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B en C en D, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Albayrak (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.Voorzitter

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 83 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vos (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 83a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, I, herdruk), tot het invoegen van een onderdeel Da.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vos/Albayrak (stuk nr. 16, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Albayrak (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 24 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, II, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, III, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, IV, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Albayrak (stuk nr. 18, I) tot het doen vervallen van onderdeel Ga.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Eerdmans (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wilders (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Eerdmans (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Eerdmans (stuk nr. 21) en het amendement-Wilders (stuk nr. 14), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m O worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel P, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, V, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Pa wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Albayrak (stuk nr. 19) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Pb.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel Q wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel R, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, VI herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel S wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, VII, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Ta wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel U, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, VIII, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen V t/m X worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Y, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, IX, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III worden zonder stemming aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Fessem (stuk nr. 20, X, herdruk), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V t/m VIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Alvorens het wetsvoorstel in stemming te brengen geef ik gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Albayrak (PvdA):

Voorzitter. De hoofdbestanddelen van deze wet, waarover wij straks gaan stemmen, zijn een belangrijke toevoeging aan het juridisch instrumentarium waarover wij beschikken om terrorisme in dit land het hoofd te bieden. Daarnaast zijn het Europese afspraken die met deze wet in Nederlands recht worden omgezet, wat niet onbelangrijk is. Als we dat niet zouden doen, komt het erop neer dat terrorisme in Nederland lagere straffen kent dan in andere Europese landen, wat niet mag gebeuren.

Om deze redenen zal de Partij van de Arbeid voor dit wetsvoorstel stemmen. Dat doet helemaal niets af aan de substantiële kritiek die mijn fractie heeft gehad op het strafbaar stellen van samenspanningen, zoals dat met deze wet wordt geïntroduceerd in het Nederlands recht. Vanwege die substantiële kritiek hebben wij een groot aantal amendementen gemaakt die ertoe strekken om het risico dat wij in een sfeer terechtkomen waarin louter gedachten en ideeën in Nederland strafbaar worden gemaakt, weg te nemen of te verkleinen. Helaas zijn al die amendementen zo-even verworpen. Daarom vraagt mijn fractie aantekening dat zij geacht wenst te worden tegen al die onderdelen van dit wetsvoorstel te hebben gestemd die betrekking hebben op het strafbaar stellen van samenspanning.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Met inachtneming van de zo-even door het lid Albayrak gevraagde aantekening, constateer ik dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (28463, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Fessem c.s. (28463, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (28463, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.