Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4181-4182

Aan de orde zijn de stemmingen over zeven moties, ingediend bij het debat over het asielbeleid, te weten:

- de motie-Sipkes over asielzoekers die langdurig in een grootschalig opvangcentrum verblijven (19637, nr. 240);

- de motie-Sipkes over de instelling van ambtelijke hoorcommissies (19637, nr. 241);

- de motie-Dittrich over de algemene ambtsberichten (19637, nr. 242);

- de motie-Middel/Rijpstra over de coördinerende rol van de provincie (19637, nr. 243);

- de gewijzigde motie-De Hoop Scheffer over uitgeprocedeerde asielzoekers (19637, nr. 244);

- de gewijzigde motie-De Hoop Scheffer over consequenties voor die landen die niet willen meewerken aan de terugkeer van hun onderdanen (19637, nr. 245);

- de gewijzigde motie-De Hoop Scheffer over het uitzettingsbeleid (19637, nr. 246).

(Zie vergadering van 26 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Rijpstra (VVD):

De VVD-fractie zal tegen de motie-De Hoop Scheffer op stuk nr. 244 stemmen, omdat de staatssecretaris de toezegging heeft gedaan de Kamer direct te informeren over het overleg dat zij met de Vereniging van Nederlandse gemeenten voert over de problemen die voor de gemeenten gerezen zijn bij het stopzetten van de Rijksregeling opvang asielzoekers. Wij vinden de motie overbodig.

Die overbodigheid geldt ook voor de moties van de heer De Hoop Scheffer op de stukken nrs. 245 en 246, omdat in de moties zelf al wordt verwezen naar de binnenkort te verschijnen kabinetsnota over het terugkeerbeleid. Gehoord hebbende de woorden van de staatssecretaris, gaan wij ervan uit dat de onderwerpen "landen die weigeren hun eigen onderdanen terug te nemen" en "het al dan niet begeleid uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen" in die nota aan de orde zullen komen.

De voorzitter:

De gewijzigde motie-De Hoop Scheffer (19637, nr. 245) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uitgeprocedeerde en niet rechtmatig in Nederland verblijvenden Nederland dienen te verlaten;

constaterende, dat sommige landen niet bereid zijn mee te werken aan de terugkeer van hun onderdanen;

verzoekt de regering om naast het waar nodig ondersteunen van op wederopbouw en integratie gerichte projecten teneinde de terugkeer te faciliteren, voor die landen die niet bereid blijken mee te werken aan de terugkeer van hun onderdanen consequenties te verbinden aan de hoogte van de financiële hulp uit Nederland en dit op te nemen in de dit voorjaar aan de Kamer toe te zenden notitie over het asielbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze nader gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 248 (19637).

Ik neem aan, dat thans over deze nader gewijzigde motie kan worden gestemd.

Op verzoek van de heer Dittrich stel ik voor, zijn motie (19637, nr. 242) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Sipkes stel ik voor, haar motie (19637, nr. 241) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Sipkes (19637, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Middel/Rijpstra (19637, nr. 243).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Hoop Scheffer (19637, nr. 244).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, D66, het GPV, de SGP, de RPF en het lid Hendriks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-De Hoop Scheffer (19637, nr. 248).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, de SGP en het lid Hendriks voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Hoop Scheffer (19637, nr. 246).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, de SGP en het lid Hendriks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.