Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4249-4251

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet) (25233);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Uitleveringswet en de Wet economische delicten betreffende de bepalingen aangaande de procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken en uitleveringszaken (25240).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 24864, 24865, 24866, 24794, 25000-II, 24855, 25000-IXA, 25000-I, 25000-III, 24632, 24434, 24641, 25117, 23808, 24857, 24862, 24860, 25000-XIV, 25000-B, 25141, 25144, 25000-D, 24850, 24255, 25134, 24852, 25138, 25137, 25000-IXB, 24749, 24861, 24697, 24867, 25149, 24859, 24863, 24816, 25132, 25000-VII, 25131, 25135, 25146, 25133, 25142, 24236, 24234, 25139, 24856, 25140 en 25152, heeft goedgekeurd.

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan de nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over Uitbreiding van de NAVO en de stabiliteit in Europa (25243);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een overzicht van het in 1996 gevoerde beleid op het gebied van buitenlandse schulden van ontwikkelingslanden en landen in transitie en de daaruit voortgevloeide maatregelen (25000-V, nr. 69);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (24036, nr. 43);

 • een, ten geleide van de nota's "In juiste verhouding" en "Voor straf werken en leren" (24802 en 24807, nr. 11);

 • een, over de wettelijke voorzieningen tegen ambtelijke actieve en passieve corruptie en omkoping (25000-VI, nr. 38);

een, van de ministers van Justitie en van Verkeer en Waterstaat, over de bevindingen van de binnenkomst van 173 Tamils per Turkmeense Boeing (25237, nr. 2);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over antwoord op schriftelijke vragen van het lid Lansink over de uitlatingen van de voorzitter van de HBO-raad (25000-VIII, nr. 74);

 • een, over aanpassing van de toelatingsregels tot opleidingen (25225, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal en voortgezet onderwijs (25244);

een, van de minister van Financiën, over de Voorlopige Rekening 1996 (25245);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van het project vervanging mijnbestrijdingscapaciteit Dokkumklasse en het project modernisering van de Alkmaarklasse mijnenbestrijdingsvaartuigen (Capability Upkeep Programme (CUP) Alkmaar) (25000-X, nr. 59);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 15% (21501-08, nr. 58);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de EU-Transportraad (21501-09, nr. 68);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage betreffende de uitvoering van het integraal waterbeleid (21250 en 24410, nr. 42);

 • een, ten geleide van de perspectievennota Toekomstige Nederlandse luchtvaartinfrastructuur (TNL) (24786, nr. 4);

 • een, over de tracévaststelling Zuid-Willemsvaart, tussen Maas en Den Dungen (25099, nr. 2);

 • een, ten geleide van de nota inzake de regionale luchthavenstrategie (Relus) (25230);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over Toezicht op de uitvoering van de Algemene bijstandswet (25242);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met medezeggenschap (24681, nr. 6);

een, van het Presidium, over Regels ten aanzien van nevenfuncties van Kamerleden (25038, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, ten geleide van een afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (22969);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over uitbreiding subsidieregeling;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het advies van de commissie Toelating numerus-fixusopleidingen;

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over mogelijke aansluiting van de stichting Amsterdamse Ballet Academie bij de Amsterdamse Hogeschool v/d Kunsten;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de doelmatigheid in de gezondheidszorg;

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit ingevolge artikel 91 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de verzorgende individuele gezondheidszorg (Besluit verzorgende individuele gezondheidszorg).

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

5. de volgende adressen:

een, van R.M. Bhoewar te Rotterdam, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van Th.W. Niemeijer te Laren, met betrekking tot een rentevergoeding wegens trage afwikkeling van de aanslagregeling;

een, van J. Jonker te Opmeer, met betrekking tot aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1993 en 1994;

een, van J. Griek te Harlingen, met betrekking tot kwijtschelding van verhoging en teruggave griffierechten;

een, van J.C.A. Meevis te Nederweert, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake aanslag successierecht;

een, van J.P. Peters te Hoogvliet, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van M.A.C.M. de Bont te Sprundel, met betrekking tot ambtshalve vermindering van aanslagen in de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen over 1986 t/m 1990;

een, van mevrouw Z.J. Opdam-van der Zouw te Leeuwarden, met betrekking tot kwijtschelding van loonheffing/premie volksverzekeringen;

een, van B. Buurman te Dordrecht, met betrekking tot een betalingsregeling voor een belastingschuld;

een, van J. Harbers te Winterswijk, met betrekking tot een naheffingsaanslag in de motorrijtuigenbelasting;

een, van de heer en mevrouw De Jong te Pokeno (Nieuw-Zeeland), met betrekking tot belastingheffing over AOW-pensioen;

een, van mevrouw T.C.L. Hochstenbach te Geleen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1995;

een, van J.J. Mulders te Nieuwegein, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1994;

een, van mevrouw K. van Es-Ruyter te Voerendaal, met betrekking tot een klacht tegen de handelwijze van de belastingdienst;

een, van C. Meijer te Amersfoort, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van T.G. van Vugt te Vianen, met betrekking tot vergoeding van kosten van een beroepsprocedure;

een, van mevrouw M.C. Maandag te Bleiswijk, met betrekking tot een betalingsregeling voor een aanslag loonheffing en premie volksverzekeringen over 1992 t/m 1995;

een, van Bevier Vastgoed BV te Bergen, met betrekking tot een rentevergoeding;

een, van mevrouw C. Bosman te Tiel, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1994;

een, van A. Jonkheer te Oostkapelle, met betrekking tot aftrek van kosten voor thuishulp.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. de volgende brieven:

een, van M. van Zuilen, over invloed van geweld via beeldschermen;

een, van mr. B.J.J. Schwanebeck, over de stemmingen in de Tweede Kamer.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissies.