Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 57, pagina 4182-4183

Aan de orde zijn de stemmingen over tien moties, ingediend in het notaoverleg over structuurverandering elektriciteitssector, te weten:

- de motie-Crone c.s. over een wettelijke grondslag voor de toepassing van beleidsinstrumenten voor energiebesparing (25097, nr. 4);

- de motie-Van Dijke over het gefaseerd afschaffen van de vrijstelling vennootschapsbelasting (25097, nr. 5);

- de motie-Van Dijke over onafhankelijke toetsing van de besteding van de MAP-gelden (25097, nr. 6);

- de motie-Lansink over de kerncentrale Dodewaard (25097, nr. 8);

- de motie-Lansink over de oprichting van een agentschap voor het toezicht (25097, nr. 10);

- de motie-Lansink/Crone over het beheer van de elektriciteitsnetten (25097, nr. 11);

- de motie-Jorritsma-van Oosten c.s. over liberalisering en privatisering (25097, nr. 13);

- de motie-M.B. Vos over het voorkomen van kruissubsidiëring (25097, nr. 14);

- de motie-M.B. Vos over een opslag op de nettarieven t.b.v. het bevorderen van onder meer duurzame energie (25097, nr. 15);

- de motie-M.B. Vos over het instellen van een projectbureau duurzame energievoorziening (25097, nr. 16).

(Zie notaoverleg van 17 en 19 februari 1997.)

De voorzitter:

Ik deel mee, dat mevrouw Vos haar motie (25097, nr. 16) intrekt.

Op verzoek van de heer Lansink stel ik voor, zijn motie (25097, nr. 8) van de agenda af te voeren in verband met het overleg in de vaste commissie over de brief van de ondernemingsraad van de kerncentrale in Dodewaard.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Dijke (25097, nr. 5) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering de afschaffing van deze vrijstelling gefaseerd in te voeren en na de evaluatie van de nieuwe Elektriciteitswet tot volledige afschaffing over te gaan,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (25097).

Naar mij voorts blijkt, zijn er geen bezwaren om aanstonds over deze motie te stemmen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (25097, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Dijke (25097, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dijke (25097, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lansink (25097, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, de Unie 55+, de CD, het GPV, de SGP, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lansink/Crone (25097, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jorritsma-van Oosten c.s. (25097, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, het GPV, de SGP, GroenLinks, de SP, de VVD, de groep-Nijpels, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (25097, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-M.B. Vos (25097, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het GPV, de RPF en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.