Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3204-3206

Aan de orde zijn de stemmingen over 22 moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

- de motie-De Jong over experimenten met dienstenbonnen en vouchers in de particuliere dienstverlening (25000 XV, nr. 21);

- de motie-De Jong over een nota Inkomensbeleid (25000 XV, nr. 22);

- de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over de voorstellen van Van Elswijk voor het verminderen van de lasten op arbeid (25000 XV, nr. 23);

- de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. over de koopkracht van mensen met de laagste inkomens (25000 XV, nr. 24);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over kinderopvangplaatsen (25000 XV, nr. 25);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over toezicht en uitvoering van de Algemene bijstandswet (25000 XV, nr. 26);

- de motie-Rosenmöller over het persoonsgebonden budget (25000 XV, nr. 27);

- de motie-Klein Molekamp c.s. over CAO's met lage loonschalen (25000 XV, nr. 28);

- de motie-Bakker c.s. over de ontwikkeling van de markt van particuliere dienstverlening (25000 XV, nr. 29);

- de motie-R.A. Meijer over leeftijdsdiscriminatie (25000 XV, nr. 30);

- de motie-R.A. Meijer over een eenmalige uitkering voor ouderen in 1997 (25000 XV, nr. 31);

- de motie-Van Dijke c.s. over de gevolgen van de invoering van de Algemene nabestaandenwet (25000 XV, nr. 32);

- de motie-Van Dijke c.s. over de afname van het beroep op het nabestaandenpensioen (25000 XV, nr. 33);

- de motie-Van Dijke over het toezicht op de sociale diensten (25000 XV, nr. 36);

- de motie-Van Dijke over tekortkomingen in de uitvoering van de Algemene bijstandswet (25000 XV, nr. 37);

- de motie-Van Middelkoop/Van Dijke over verlaging van de in het bijstandsakkoord met de VNG neergelegde inspanningsverplichting (25000 XV, nr. 38);

- de motie-Van Wingerden/Leerkes over een verplicht ouderenbeleidsplan (25000 XV, nr. 39);

- de motie-Van Wingerden/Leerkes over het recht op scholing (25000 XV, nr. 40);

- de motie-Van Wingerden/Leerkes over koopkrachtcijfers op basis van het vrij besteedbare inkomen (25000 XV, nr. 41);

- de motie-Van Wingerden/Leerkes over een structurele verhoging van het sociaal minimum (25000 XV, nr. 42);

- de motie-Van Wingerden/Leerkes over een eindejaarsuitkering voor de minima (25000 XV, nr. 43);

- de gewijzigde motie-Bakker over een splitsing in de landelijke premie werknemersverzekeringen (24877,25047 ,24789 , nr. 17).

(Zie vergadering van 12 december 1996.)

De voorzitter:

Voor een korte heropening van de beraadslaging geef ik het woord aan de heer Van Dijke.

De heer Van Dijke (RPF):

Voorzitter! Lettend op de ondertekening van de motie op stuk nr. 26 ga ik ervan uit dat zij wordt aangenomen. Indien dat het geval is, zou ik mijn moties op de stukken nrs. 36 en 37 willen aanhouden. In dat geval komen wij namelijk nog wel een keer over deze kwestie te spreken en kan ik een en ander op de manier in de moties verwoord, aan de orde stellen.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter! Ik trek mijn motie op stuk nr. 17 (24877, 25047 en 24789) in, aangezien de staatssecretaris de gewenste toezegging heeft gedaan.

De voorzitter:

Aangezien de gewijzigde motie-Bakker (24877, 25047, 24789, nr. 17) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Op verzoek van de heer Van Dijke stel ik voor, zijn moties op de stukken nrs. 36 en 37 (25000-XV) van de agenda af te voeren, indien de motie op stuk nr. 26 (25000-XV) wordt aangenomen.

Aldus wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de motie-De Jong (25000-XV, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.Voorzitter

In stemming komt de motie-De Jong (25000-XV, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD, de Unie 55+, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF, het GPV, de SGP, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. (25000-XV, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van de VVD, de aanwezige leden van de overige fracties voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalsbeek-Jasperse c.s. (25000-XV, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (25000-XV, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de SP, D66, de VVD, GroenLinks, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (25000-XV, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van de CD, de aanwezige leden van de overige fracties voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller (25000-XV, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de SGP, de RPF, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein Molekamp c.s. (25000-XV, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het GPV, de SGP, de RPF, D66, de PvdA, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bakker c.s. (25000-XV, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie is aangenomen met dezelfde stemverhouding als de vorige.

In stemming komt de motie-R.A. Meijer (25000-XV, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-R.A. Meijer (25000-XV, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke c.s. (25000-XV, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Dijke c.s. (25000-XV, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/Van Dijke (25000-XV, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de SGP, de RPF, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Wingerden/Leerkes (25000-XV, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de Unie 55+, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Wingerden/Leerkes (25000-XV, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de Unie 55+, de groep-Nijpels, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Wingerden/Leerkes (25000-XV, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de Unie 55+, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Wingerden/Leerkes (25000-XV, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de Unie 55+, de CD, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Wingerden/Leerkes (25000-XV, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het AOV, de Unie 55+, de CD, GroenLinks, de SP het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.