Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3260-3261

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. drie koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (25153);

Regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen) (25159);

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (wijziging bedragen schadeloosstelling en vergoedingen) (25160).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het gemeenschappelijk optreden inzake drugs (23490, nr. 64);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, inzake een van de bijzondere verantwoordelijkheden die het voorzitterschap van de Europese Unie met zich meebrengt (25110, nr. 6);

drie, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de Interne Marktraad d.d. 26 november 1996 (21501-01, nr. 92);

 • een, ten geleide van het verslag van de Algemene Raad d.d. 25/26 november 1996 (21501-02, nr. 183);

 • een, ten geleide van zeven fiches die werden opgesteld n.a.v. het overleg door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (22112, nr. 75);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de JBZ-Raad van 28 en 29 november jl. (23490, nr. 62);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over de terugkeer van uitgeprocedeerde Tamils (19637, nr. 228);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een verslag van een werkbezoek aan Marokko (25000-VII, nr. 30);

 • een, inzake de politie (25016, nr. 16);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, inzake het project "Versterking handhaving groene wetgeving" (22343, nr. 26);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, te weten:

 • een, over het aantal niet-Nederlanders, werkzaam bij internationale organisaties, dat bij de wijziging van de Kieswet van 3 juli 1996 (Stb. 1996, 392) kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen is toegekend (24173, R1358, nr. 9);

 • een, ten geleide van het eindrapport van de adviescommissie-Gunnings (25000-VII, nr. 29);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het scheppen van een overgangsrecht vo 18+ (24724, nr. 6);

vier, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over de SCP-publicatie "Rapportage minderheden" (24778, nr. 10);

 • een, ten geleide van de notitie inzake voornemens voor het voorzitterschap van de Europese Unie (25110, nr. 9);

 • een, ten geleide van een overzicht van de deskundigenbijeenkomsten op cultureel gebied in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie (25110, nr. 7);

 • een, over "De identiteit van de school in een pluriforme samenleving" (25167);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de vergadering van de Ecofin-Raad van 2 december 1996 (21501-07, nr. 174);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen (25000-XI, nr. 47);

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda voor de Transportraad van 12 en 13 december 1996 (21501-09, nr. 64);

 • een, over de veiling van omroepfrequenties in Zweden (24808, nr. 7);

 • een, over het verstrekken van een voorfinanciering aan Maastricht Aachen Airport ter grootte van 8 mln. (25089, nr. 16);

een, van de minister van Economische Zaken, inzake intrekking van het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken (BSET) (24242, nr. 3);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over antipersoneelmijnen (24292, nr. 14);

twee, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, over het stimuleringsbeleid rond agrificatie (24140, nr. 34);

 • een, over de gewenste situatie voor de technisch- en sociaal-economisch voorlichting op het gebied van de landbouw (25000-XIV, nr. 39);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over gebitsprotheses (24124, nr. 50);

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het Beleidskader preventieve en curatieve jeugdzorg (24885, nr. 3);

 • een, ten geleide van de rapporten "Lokaal welzijnsbeleid in vijf steden" en "Visies op stedelijk welzijn" (25164).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake aanpassing en uitbreiding van de NAVO;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de vierde editie van "Education at a Glance";

een, van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van het rapport "Examens 1996 getoetst";

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport van de Gezondheidsraad "Pokkenvaccinatie bij werkzaamheden met recombinant vacciniavirus";

 • een, ten geleide van het evaluatie rapport Wet BOPZ "Tussen invoering en praktijk".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

4. de volgende adressen:

een, van S.O. Design BV te Amsterdam, met betrekking tot het in rekening brengen van heffingsrente;

een, van R. van Asperen te Dordrecht, met betrekking tot een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van H.G.M. Mulders te Silvolde, met betrekking tot premieheffing over vakantietoelage;

een, van Sport en Recreatie Henk Heijmans te Oss, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake heffingsrente;

een, van H. Janssen te Uithoorn, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting;

een, van A.F. van der Meer te Grootebroek, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1994;

een, van de heer en mevrouw A.M.A.P. Giessen te Maastricht, met betrekking tot ontheffing vervreemdingsverbod terzake van aandelen in Straalbedrijf Giessen BV;

een, van M. Dehbi te Maarssen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw M.S.J. van der Heide te Heiloo, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1994;

een, van mevrouw G.E. Kuilder te Almelo, met betrekking tot herziening van een belastingaanslag;

een, van P. Buitenhuis te Dussen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995;

een, van mevrouw S. Jabbar te Den Haag, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw P.J. Hermens-Koolen te Nijmegen, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 1994 en 1995;

een, van mevrouw A.M.A. Wouters te Uithoorn, met betrekking tot kwijtschelding van een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van J.H. van Rijswijk te Hoofddorp, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995;

een, van mevrouw E.C. van Gent-Hermans te Bergen op Zoom, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1992 t/m 1994;

een, van H.J. Nieuwenhuizen te Malden, met betrekking tot kwijtschelding van rente en invorderingskosten;

een, van mevrouw Z. Seddiki te Amersfoort, met betrekking tot kwijtschelding van een belastingschuld;

een, van mevrouw D.B. Manger te 's-Gravenhage, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1994;

een, van mevrouw M. Beetz-Worp te Bussum, met betrekking tot vergoeding van kosten voor rechtsbijstand in bezwaarfase;

een, van de erven van mevrouw C.C.M. Ebben-Spitters te Rosmalen, met betrekking tot het overlijdenstarief voorstakingswinst.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

5. een brief van Bata Verlag & Marketinggesellschaft mbH te Bonn, ten geleide van een Wirtschaftsbrief Tsechien over ontwikkelingen in de Tschechischen Republiek.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage;

6. de volgende brieven:

een, van C.W. van Heeren, over een roep om hulp;

een, van R.J. van der Wolf, inzake oproeping van getuigen;

een, van de Stichting van de Arbeid, ten geleide van een persbericht, dat de arbeidsvoorziening meer dan nu rekening moet houden met de wensen van werkgevers en werknemers in sectoren;

een, van de Koninklijke Nederlandse centrale vereniging tot bestrijding der tuberculose (KNCV), over winnende kerstsluitzegels;

een, van C.N.H. Postema, met betrekking tot het zichzelf ontwikkelen als zelfstandig internationaal wetenschappelijk ondernemer.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage.