Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3201-3202

Aan de orde zijn de stemmingen over achttien moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van Verkeer en Waterstaat, te weten:

- de motie-Reitsma c.s. over het project Selectsysteem van de stadsregio Rotterdam (25000 XII, nr. 18);

- de motie-Van Gijzel c.s. over een maatschappelijke discussie over de scenariostudies (25000 XII, nr. 19);

- de motie-Van Gijzel c.s. over een financieel meerjarenperspectief voor het openbaar vervoer (25000 XII, nr. 20);

- de motie-Van Gijzel c.s. over de kostendekkingsgraad van het stedelijk openbaar vervoer (25000 XII, nr. 21);

- de motie-Rosenmöller c.s. over de verbetering van fietsvoorzieningen (25000 XII, nr. 22);

- de motie-Blaauw c.s. over de integratie van particuliere verkeersveiligheidsorganisaties (25000 XII, nr. 23);

- de motie-Blaauw over een doorlaatmiddel in de Zandkreekdam in het Veerse Meer (25000 XII, nr. 24);

- de motie-Van Waning c.s. over herstel en inrichting van watersystemen (25000 XII, nr. 25);

- de motie-Van 't Riet over kunst bij infrastructurele werken (25000 XII, nr. 26);

- de motie-Stellingwerf over wegverlichting (25000 XII, nr. 27);

- de motie-Stellingwerf over bezuinigingen op de budgetten van verkeersveiligheidsorganisaties (25000 XII, nr. 28);

- de motie-Van den Berg over onderhoudswerkzaamheden aan de weg op zondag (25000 XII, nr. 29);

- de motie-Van den Berg over verlaging van de maximumsnelheden (25000 XII, nr. 30);

- de motie-Poppe over de bezuinigingen op het stads- en streekvervoer (25000 XII, nr. 31);

- de motie-Poppe over het onderhoud van hoofdvaarwegen (25000 XII, nr. 33);

- de motie-Verkerk over de Regeling verkeerslichten (25000 XII, nr. 35);

- de motie-Verkerk over de Maastrichtse opstelling van verkeerslichten (25000 XII, nr. 36);

- de motie-Verkerk over een onderzoek naar de oversteeksnelheden (25000 XII, nr. 37).

(Zie vergadering van 11 december 1996.)

De voorzitter:

Voor een korte heropening van de beraadslaging geef ik het woord aan de heer Verkerk.

De heer Verkerk (AOV):

Voorzitter! Gezien de toezegging van de minister van Verkeer en Waterstaat tijdens de tweede termijn van het debat, om een onderzoek te laten instellen naar de effecten van de nu toegepaste oversteeksnelheden, wordt in feite mijn motie op stuk nr. 37 in materiële zin uitgevoerd. Zij is derhalve overbodig geworden.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Verkerk (25000-XII, nr. 37) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De heer Verkerk (AOV):

De motie op stuk nr. 35 en de motie op stuk nr. 36 hebben een nauwe relatie met de motie op stuk nr. 37. Ik wacht de uitslag van het toegezegde onderzoek af en houd daarom deze beide moties aan.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Verkerk stel ik voor, zijn moties op de stukken nrs. 35 en 36 (25000-XII) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik deel mede, dat mevrouw Van 't Riet haar motie (25000-XII, nr. 26) intrekt, zodat deze geen onderwerp van beraadslaging meer uitmaakt.

De motie-Stellingwerf (25000-XII, nr. 27) is in die zin gewijzigd, dat het laatste deel van het dictum thans luidt:

"nodigt de regering uit het toepassen van wegverlichting in lichtverstoringsgevoelige gebieden tot een minimum te beperken,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 39 (25000-XII).

Ik neem aan, dat er geen bezwaar tegen bestaat nu over deze gewijzigde motie te stemmen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

De heer van Waning heeft mij verzocht zijn motie op stuk nr. 26 in stemming te brengen vóór de motie van de heer Blaauw op stuk nr. 24. Ik neem aan, dat daartegen geen bezwaar bestaat, tenzij van de heer Van Waning zelf.

De heer Van Waning (D66):

Ik heb het besproken met de heer Blaauw. Mij is gebleken dat de motie van de heer Blaauw dit jaar ingaat en die van mij volgend jaar. Ik wil derhalve de stemmingsvolgorde graag ongewijzigd laten.

De voorzitter:

Dan blijft de volgorde van de stemmingen zoals aangegeven in de stemmingslijst.

In stemming komt de motie-Reitsma c.s. (25000-XII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de VVD, D66, het GPV, de RPF, de SGP, de PvdA, GroenLinks, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel c.s. (25000-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel c.s. (25000-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, het GPV, de SGP, de RPF, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gijzel c.s. (25000-XII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (25000-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blaauw c.s. (25000-XII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blaauw (25000-XII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het AOV, de CD, het GPV, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Waning c.s. (25000-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Stellingwerf (25000-XII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, het CDA, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (25000-XII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (25000-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het GPV, de RPF, het CDA, het AOV en de Unie 55+ voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (25000-XII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de RPF, het GPV, D66, de PvdA, GroenLinks, de SP, het CDA en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (25000-XII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Poppe (25000-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.