Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1996-1997nr. 39, pagina 3202-3203

Aan de orde zijn de stemmingen over veertien moties, ingediend bij de behandeling van het Meerjarenprogramma Infrastructuurfonds en Transport, te weten:

- de motie-Leers c.s. over de kruising van de A50 en de IJssel (25003, nr. 4);

- de motie-Leers/Verbugt over het knelpunt in de A7 te Sneek (25003, nr. 5);

- de motie-Leers c.s. over de Hemboog en spoor 16 (25003, nr. 6);

- de motie-Van Heemst/Van 't Riet over de inpassing van infrastructuur (25003, nr. 7);

- de motie-Van Heemst c.s. over transport via pijp- en buisleidingen (25003, nr. 8);

- de motie-Van Heemst c.s. over lightrailachtige verbindingen (25003, nr. 9);

- de motie-Van Heemst/Verbugt over een tunnel onder de IJssel bij de A50 (25003, nr. 10);

- de motie-Rosenmöller c.s. over een spoorverbinding Breda-Utrecht (25003, nr. 11);

- de motie-Verbugt/Leers over Rijksweg 4 (Zuid) (25003, nr. 12);

- de motie-Verbugt c.s. over de uitbouw van het Trans-Europese net (25003, nr. 13);

- de motie-Verbugt c.s. over het vervoer over water (25003, nr. 14);

- de motie-Verbugt c.s. over het Wilhelminakanaal in Tilburg (25003, nr. 15);

- de motie-Van 't Riet over een tunnel als oeververbinding van de A50 (25003, nr. 16);

- de motie-Van 't Riet over een bovenleidingsspanning van 25 kilovolt (25003, nr. 17).

(Zie notaoverleg van 18 november 1996.)

De voorzitter:

De motie-Van Heemst/Verbugt (25003, nr. 10) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij de A50 een tunnel onder de IJssel een aantal voordelen heeft ten opzichte van een brug en dat de gemeente Kampen bereid is een substantieel deel van de daaraan verbonden meerkosten voor haar rekening te nemen;

verzoekt de regering de mogelijkheid van een tunnel open te houden onder de voorwaarde dat binnen een maand helderheid bestaat dat de provincie Overijssel en/of een derde partij de bereidheid heeft om een substantieel deel van de meerkosten te dragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (25003).

Ik deel mede, dat mevrouw van 't Riet haar motie (25003, nr. 16) intrekt.

Op verzoek van mevrouw Verbugt stel ik voor, haar motie (25003, nr. 12) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Van 't Riet stel ik voor, haar motie (25003, nr. 17) van de agenda af te voeren.

Aldus wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leers c.s. (25003, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, het AOV, de Unie 55+, de CD, de SGP, het GPV, de RPF, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leers/Verbugt (25003, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, het GPV, de SGP, de RPF, de SP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Leers c.s. (25003, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemst/Van 't Riet (25003, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van de CD, de aanwezige leden van de overige fracties voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (25003, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heemst c.s. (25003, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Heemst/Verbugt (25003, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fractie van de SP, de aanwezige leden van de overige fracties voor deze gewijzigde motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (25003, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (25003, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66, de aanwezige leden van de overige fracties voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (25003, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verbugt c.s. (25003, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.