15 Stemmingen overige moties Belastingplan 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021),

te weten:

  • -de motie-Van Rooijen over verhogen van de ouderenkorting (35572, letter J);

  • -de motie-Van Rooijen over uitsluiten van pensioenkortingen (35572, letter K);

  • -de motie-Crone c.s. over de doenvermogentoets (35572, letter N);

  • -de motie-Essers/Geerdink c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35572, letter O);

  • -de motie-Teunissen c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een luchtvrachtbelasting (35572, letter P);

  • -de motie-Teunissen c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdruk (35572, letter Q).

De voorzitter:

Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst over de motie 35572, letter J.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Deze motie vraagt om te kijken naar verhoging van de ouderenkorting per 1 juli volgend jaar. Omdat dat afhangt van de ontwikkelingen begin volgend jaar, willen we deze motie aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn motie (35572, letter J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. De motie wordt aangehouden en van de stemmingslijst afgevoerd.

Vervolgens de stemming over de motie-Van Rooijen (35572, letter K) over uitsluiten van pensioenkortingen. Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Van Rooijen (35572, letter K).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Otten, de SP, 50PLUS, de OSF, de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, GroenLinks, de PvdA, D66, de PvdD en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Vervolgens de stemming over de motie-Crone (35572, letter N) over de doenvermogentoets.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Crone c.s. (35572, letter N).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is aangenomen.

Vervolgens de stemming over de motie van de leden Essers en Geerdink cum suis (35572, letter O) over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Essers/Geerdink c.s. (35572, letter O).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Vervolgens de stemming over de motie van het lid Teunissen (35572, letter P) over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een luchtvrachtbelasting.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35572, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.

Vervolgens de stemming over de motie van het lid Teunissen cum suis (35572, letter Q) over een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdruk.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Teunissen c.s. (35572, letter Q).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA, de OSF en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, 50PLUS, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven