11 Stemming motie Belastingplan 2021

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021),

te weten:

  • -de motie-Schalk c.s. over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (35572, letter M).

(Zie vergadering van 8 december 2020.)

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over een motie waarover vorige week is besloten dat daarover voorafgaand aan de stemming over het Belastingplan 2021 gestemd zal worden, 35572, letter M, de motie van het lid Schalk c.s. over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Bikker namens de ChristenUnie.

Mevrouw Bikker (ChristenUnie):

Dank u wel, voorzitter. De motie-Schalk c.s. legt de vinger terecht bij de positie van eenverdieners. De kloof tussen de belastingafdracht van tweeverdieners en eenverdieners is wat mijn fractie betreft nog steeds onuitlegbaar groot. Maar de positie van eenverdieners is deze kabinetsperiode voor het eerst wel substantieel verbeterd. Bij dit Belastingplan gebeurt dat door de structurele toevoeging van 150 miljoen aan het kindgebonden budget. Voor de toekomst vindt de ChristenUnie-fractie dat het belastingstelsel leefvormneutraal moet zijn. Daarover hebben we het tijdens het debat gehad. Dat lost het probleem van de eenverdieners structureel op en het is wat mij betreft een formatie-issue. Deze motie ziet alleen op komend jaar en helaas ontbreekt ook een dekking. Daarom zullen we tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Bikker. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Schalk c.s. (35572, letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, de SP, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven