6 Beëdiging van de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu

Aan de orde is de beëdiging van de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu.

De voorzitter:

Aan de orde is de installatie van de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu.

Ik deel de Kamer mede dat door mij zijn benoemd tot leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde leden der Kamer, de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu: de heer A.W.J.A. Van Hattem van de PVV als voorzitter, mevrouw A.L. Bredenoord van D66 als lid, en mevrouw R.G. de Bruijn-Wezeman van de VVD eveneens als lid.

Ik deel aan de Kamer mede dat de ingekomen missives van de voorzitter van het centraal stembureau en de geloofsbrieven van de heer H.A. Berkhout en van de heer R.J.P. Baljeu in handen zijn gesteld van de commissie tot het onderzoek van de geloofsbrieven.

Het is mij gebleken dat de commissie haar taak heeft verricht.

Ik geef derhalve het woord aan de heer Van Hattem, voorzitter van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven van de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu, tot het uitbrengen van rapport.

De heer Van Hattem, voorzitter der commissie:

Dank u, voorzitter. De commissie welke de geloofsbrieven van de benoemde leden van de Kamer de heer H.A. Berkhout en de heer R.J.P. Baljeu heeft onderzocht, heeft de eer te rapporteren dat de geloofsbrieven en de daarbij ingevolge de Kieswet overgelegde bescheiden in orde zijn bevonden.

Het rapport van de commissie is neergelegd ter Griffie ter inzage voor de leden.

De commissie adviseert de Kamer om de heer Berkhout en de heer Baljeu als leden van de Kamer toe te laten.

De commissie, bestaande uit de heer Van Hattem als voorzitter, mevrouw Bredenoord als lid en mevrouw De Bruijn-Wezeman eveneens als lid. Tot zover voorzitter, en felicitaties aan beide benoemde leden.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Hattem. Ik dank u voor het uitbrengen van rapport en ik dank de commissie voor het verrichten van haar taak. Ik stel aan de Kamer voor het advies van de commissie te volgen en het volledige rapport in de Handelingen te doen opnemen. Kan de Kamer zich hiermee verenigen? Dat is het geval.

Dan is aldus besloten.

(Het rapport is opgenomen aan het eind van deze editie.)

De voorzitter:

Ik verzoek de Griffier de heer Berkhout en de heer Baljeu binnen te leiden. Ik verzoek alle leden te gaan staan.

Nadat de heer Berkhout en de heer Baljeu door de Griffier zijn binnengeleid, leggen zij in handen van de voorzitter de bij de wet voorgeschreven verklaringen en beloften af.

De voorzitter:

Ik wens u beiden van harte geluk met uw benoeming en installatie, en verzoek u de presentielijst te tekenen, waarna de voorzitters van de fracties waarvan u nu lid bent en ikzelf als Voorzitter u kunnen feliciteren. Ik verzoek de overige leden op hun plaatsen te blijven. Daarna zullen medewerkers van de Griffie u naar uw zitplaats begeleiden.

Overigens deel ik de Kamer mee dat het lid Baljeu mij heeft laten weten dat hij met ingang van vandaag deel uit zal maken van de Fractie-Otten.

Voor de goede orde merk ik op dat de heer Berkhout deel blijft uitmaken van de Fractie-Van Pareren.

Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven