7 Mededelingen

De voorzitter:

Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de vergadering daartegen geen bezwaar is gemaakt, neem ik aan dat daarmee wordt ingestemd.

De Tijdelijke regeling digitaal quorum, die de Kamer heeft vastgesteld op 27 oktober jongstleden, vervalt van rechtswege op 1 januari 2021, tenzij de Kamer haar tijdig verlengt. Gezien de zeer zorgelijke situatie met betrekking tot het coronavirus en de geldende landelijke richtlijnen stel ik voor om de regeling te verlengen met de in artikel 3 van de Tijdelijke regeling genoemde termijn van ten hoogste twee maanden, dat wil zeggen tot 1 maart 2021.

Kan de Kamer met dit voorstel instemmen? Dat is het geval.

Verlangt iemand aantekening? Mevrouw Faber, Partij voor de Vrijheid, verlangt aantekening. Geen van de andere fracties verlangt aantekening.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het voorstel te hebben kunnen verenigen.

Dan deel ik de Kamer voorts mee dat ook het eerder door mij genomen Tijdelijk besluit digitaal quorum van 29 oktober 2020 zal worden gecontinueerd tot 1 maart 2021.

Ik meld de Kamer dat ik op verzoek van de Fractie-Otten in de plaats van het lid De Vries het lid Baljeu heb aangewezen als lid van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en als lid van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tevens meld ik de Kamer dat ik op verzoek van de PvdA-fractie het lid Crone heb aangewezen als lid van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in plaats van het lid Nooren.

Naar boven