34 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 14 december 2020 onder voorbehoud:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (35570-XV);

Wijziging van het Belastingplan 2021 ((35659);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 14 december 2020:

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35633);

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 15 december 2020 onder voorbehoud:

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (35570-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (35570-)X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (35570-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2020 (35570-XIX);

d. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 15 december 2020:

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317);

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337);

Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds) (35426);

Wijziging van de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet en de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van de Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt) (35454);

e. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 15 december 2020:

Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit (35595);

Motie van het lid van Kesteren (PVV) c.s. over sanctionerend optreden bij overtreding van de Mediawet 2008 (35572, F);

Motie van het lid Schalk c.s. over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (35572, M);

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS) over verhogen van de ouderenkorting (35572, J);

Motie van het lid Van Rooijen (50PLUS) over uitsluiten van pensioenkortingen (35572, K);

Motie van het lid Crone (PvdA) c.s. over de doenvermogentoets (35572, N);

Motie van de leden Essers (CDA) en Geerdink (VVD) c.s. over onderzoek naar een neutrale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting (35572, O);

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de effecten van een luchtvrachtbelasting (35572, P);

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden tot herinrichting van de belastingdruk (35572, Q);

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting) (35205);

Wijziging van de Wet vliegbelasting (35645).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen

woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) (35516);

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (35518);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35532);

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (35533);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19) (35543);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35544);

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en om de systematiek van voortschrijdend cumulatief rekenen aan te passen (35556);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35567);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (35585);

Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet LNV 20..) (35643);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2021 (35570-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2021 (35570-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2021 (35570-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (35570-III);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (35570-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (35570-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (35570-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (35570-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (35570-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (35570-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (35570-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (35570-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (35570-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021 (35570-XIV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (35570-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (35570-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (35570-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 (35570-XIX);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 (35570-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (35570-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2021 (35570-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (35570-J);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2021 (35570-K).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 2 december 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake beantwoording vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het bericht dat de minister-president onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen probeert tegen te houden (griffienr. 168022);

een, van alsvoren, ten geleider van een afschrift van zijn brief van 2 december 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake antwoorden vragen van het lid Kuiken over het artikel "Kabinet gaat noodtoestand gebruiken voor avondklok" d.d. 6 november 2020 (griffienr. 168023);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 7 december 2020 (griffienr. 168020);

een, van de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financien, inzake voortgang plan van aanpak witwassen (griffienr. 167176.01);

een,, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake volkshuisvestelijke prioriteiten 2021 - 2025 (griffienr. 168038);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake vijfde rapportage renovatie Binnenhof (griffienr. 158269.32);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag eurogroep en Ecofin-Raad 30 november en 1 december 2020 (griffienr. 167998.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Financieel Stabiliteitscomité 19 november 2020 (griffienr. 168039);

een, van alsvoren, inzake kostenkader DNB 2021-2024 (griffienr. 168040);

een, van alsvoren, inzake geactualiseerde Raadspositie Europese jaarbegroting 2021 en inzet voor de conciliatie met het Europees Parlement (griffienr. 168041);

een, van de staatssecretaris van Financien -Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake de BIK in relatie tot investeringen in het buitenland (griffienr. 168049);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2020 (griffienr. 168016);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake informele videoconferentie van transportministers van EU-lidstaten 8 december 2020 (griffienr. 168018);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen (griffienr. 168037).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van M.W.A., inzake UNSC-lidmaatschap: wat nu voor India? (griffienr. 168033).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van Z.d.B., inzake bezwaarschrift: besluitlast bestuursdwang en de nasleep daarvan (griffienr. 168010).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van K.v.d.W., inzake Wet Differentiatie Overdrachtsbelasting (35576) (griffienr. 167849.11);

een, van E.S., inzake alsvoren (griffienr. 167849.12).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van J.d.J., inzake grimmige cartoon in de krant; Zwarte piet doen we toch niet meer? - grafietregens van Tata Steel (griffienr. 167886.04);.

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van J.C. d.R. te D., inzake mogelijke verlaging van de pensioenen in 2021 (griffienr. 168013).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van G.J.H.M., inzake status arbeidsmigranten (griffienr. 168031).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie en Asiel / JBZ-Raad en de vaste commissie voor Europese Zaken.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven