12 Stemming Belastingplan 2021

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021) (35572).

(Zie vergadering van 8 december 2020.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is het geval.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Vendrik namens GroenLinks.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Dank, niet alleen namens de fractie van GroenLinks, maar voor dit moment ook namens de fractie van de Partij van de Arbeid, in het kader van de doelmatigheid.

Ik heb drie opmerkingen. Onze fracties steunen de fiscale wetsvoorstellen, uitgezonderd de novelle Belastingplan 2021 op stuk nr. 35659. Voor wat betreft onze instemming met het Belastingplan, stuk nr. 35572, merk ik op dat de fractie van de Partij van de Arbeid en de fractie van GroenLinks geacht willen worden te hebben tegengestemd op die onderdelen die betrekking hebben op de Baangerelateerde Investeringskorting. Onze fracties stemmen in met het wetsvoorstel Differentiatie overdrachtsbelasting, stuk nr. 35576, maar we gaan er wel vanuit dat het kabinet zijn uiterste best doet om de rafelranden van dit wetsvoorstel, die betrekking hebben op de woningbouwcorporaties, op te lossen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.

De heer Schalk (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SGP heeft jaar in jaar uit gestreden voor de positie van de eenverdieners. Jaar in jaar uit hebben we met grote moeite voorgestemd, omdat door de huidige regering beloofd was de kloof niet verder te verdiepen. De laatste begroting van dit kabinet wordt deze belofte verbroken door de kloof te laten groeien naar zeven keer zoveel belasting voor eenverdieners. De SGP staat voor keuzevrijheid voor gezinnen en ziet het gezin als hoeksteen van de samenleving. Deze aantasting van het gezin kunnen wij dan ook niet steunen. Daarom stemmen wij tegen het Belastingplan.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. De heer Van Rooijen namens 50PLUS.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Onze fractie zal voor alle fiscale voorstellen stemmen, met de kanttekening dat wij de koppeling van de BIK in het Belastingplan betreuren. Wij vinden het belang van de BIK zo groot dat wij dat uiteraard niet ten koste willen laten gaan van het Belastingplan. Wij zullen het geheel dus steunen. We hebben wel nog enige aarzelingen bij de startersregeling die geen starter is. We hebben een toezegging van de staatssecretaris dat hij met name naar pijnlijke gevallen gaat kijken. We zullen ook dat voorstel uiteindelijk steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen we bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven