30 Stemming motie Begroting Defensie 2021

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021,

te weten:

  • -de motie-Beukering c.s. over het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding (35570-X, letter D).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Vervolgens de stemming over de motie 35570-X, letter D, van het lid Beukering c.s. inzake het intrekken van de boete ingevolge de Regeling Vroegtijdige Uittreding.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor de motie zijn, gaan staan?

In stemming komt de motie-Beukering c.s. (35570-X, letter D).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, Fractie-Otten, FvD en Fractie-Van Pareren voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van het CDA, de VVD, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PvdD, de PVV en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven