23 Stemming Novelle Wet vliegbelasting

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vliegbelasting (35645).

(Zie vergadering van 8 december 2020.)

De voorzitter:

Ten slotte de stemming over het wetsvoorstel 35645, Wijziging van de Wet vliegbelasting.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Twee leden van de PVV wensen dat te doen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

U bent eruit? De heer Van Strien komt naar voren.

De heer Van Strien (PVV):

Ik denk dat het wel dezelfde stemverklaring is, voorzitter.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Strien van de PVV.

De heer Van Strien (PVV):

Voorzitter. Geen vliegbelasting voor vrachtverkeer vindt de PVV-fractie een verbetering. Daarom zullen wij dan ook voor de novelle stemmen. Maar wij worden graag geacht tegen artikel 1, onderdeel a, sub 5 en artikel 1, onderdeel b en artikel 2 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Strien. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV, de ChristenUnie, FvD en Fractie-Van Pareren voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Kox.

De heer Kox (SP):

Voorzitter. Mag ik melden dat ik abusievelijk voor het wetsvoorstel 35595 over de brexit heb gestemd en dat ik met mijn verkeerde stem het lid Van Apeldoorn heb meegesleurd? Ik betreur dat buitengewoon, maar ik vind de loyaliteit ook wel weer geweldig. In ieder geval is dat dan genoteerd.

De voorzitter:

Ik zie dat de heer Van Apeldoorn in ieder geval nog kan lachen. Dit staat genoteerd in de Handelingen, maar het verandert niets aan de stemming.

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven